Romania-Bucharest: Parts of agricultural and forestry machinery

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Bucharest: Parts of agricultural and forestry machinery
OJEU (High Value) 596522-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-17
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.
National registration number: RO1590120
Postal address: Str. Petricani nr. 9A
Town: Bucureşti
Postal code: 023842
Country: RO
Contact person: Daniel Robu
Telephone: +40 213171005
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Fax: +40 213169745
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.rosilva.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100083685

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Regie autonomă
I.5.2) Other activity -
Silvicultură și exploatări forestiere

Section II: Object of Contract


Title:

Acord-cadru furnizare piese de schimb cu montaj pentru utilajele tip TAF și tractoare forestiere – II – Direcția Silvică Bacău

Reference number: 13845/05.12.2019

II.1.4) Short description

Furnizare piese de schimb cu montaj pentru utilajele tip TAF si tractoare forestiere conform caietului de sarcini.

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1882255.22

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO211
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Pe raza judetului Bacau – conform documentatiei atasate.

II.1.4) Short description

Furnizare piese de schimb cu montaj pentru utilajele tip TAF si tractoare forestiere conform caietului de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, astfel: operatorii economici vor putea solicita clarificari privind documentatia de atribuire in termen de 20 de zile inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Cerinta nr. 1: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Ghelasă Viorel Manailă, Gheorghe Tăbăcaru Ion.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea 98/2016, respectiv se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, se va depune odata cu DUAE si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea A.C., doar de catre ofertantul pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Document obligatoriu: documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru persoanele juridice straine: se vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta. Justificare: cerința a fost impusa în virtutea art. 169 din Legea nr. 98/2016.

Cerinta nr. 1: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE cu informatiile cerute, certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara rezidenta si urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea A.C., doar de catre ofertantul pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificat […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1) În situatia în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. În cazul în care, din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SICAP, nu este posibila transmiterea în format electronic prin intermediul SICAP documentele respective se transmit autoaritatii contractante în forma scrisa in plic sigilat;

2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare;

3) Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge;

4) In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la cap. III.2) „Conditii de participare”, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si angajament(e) + declaratii tert sustinator/acord asociere/declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Se pot folosi prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-12

English Language Unavailable

CPV Codes
16800000; Parts of agricultural and forestry machinery;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions