Hungary-Budapest: Control, safety or signalling equipment for roads

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Budapest: Control, safety or signalling equipment for roads
OJEU (High Value) 596525-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-17
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_35618302
Postal address: Fényes Elek utca 7–13.
Town: Budapest
Postal code: 1024
Country: HU
Contact person: Dr. Falucskai Zoltán
Telephone: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
NUTS code: HU110
Main address (URL): https://internet.kozut.hu/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001509612019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001509612019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
országos közutak üzemeltetése

Section II: Object of Contract


Title:

Platóra szerelhető fénytechnika TMA-hoz

Reference number: EKR001509612019

II.1.4) Short description

Tehergépjármű-platóra szerelhető ütközési energiaelnyelő berendezéshez (Truck Mounted Attenuatorhoz, azaz TMA-hoz) szükséges fénytechnikai eszközök beszerzése adásvételi keretszerződés szerinti eseti megrendelések alapján, a keretszerződés hatályba lépésétől a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége) kimerüléséig, de legkésőbb a keretszerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig tartó - adott esetben további 12 hónappal megnövelt - határozott időtartam lejártáig.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU120
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Dunakeszi Mérnöksége (2120 Dunakeszi, 0109/61 hrsz.)

II.1.4) Short description

Jelen közbeszerzési eljárás keretében ajánlatkérő legfeljebb 60 db, tehergépjármű-platóra szerelhetőt ütközési energiaelnyelő berendezéshez (Truck Mounted Attenuatorhoz, azaz TMA-hoz) szükséges fénytechnikai eszközt kíván beszerezni adásvételi keretszerződés szerinti eseti megrendelések alapján, a keretszerződés hatályba lépésétől a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége) kimerüléséig, de legkésőbb a keretszerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig tartó - adott esetben további 12 hónappal megnövelt - határozott időtartam lejártáig. Ajánlatkérő 47 db fénytechnikai eszköz megvásárlására vállal kötelezettséget (alapmennyiség). További legfeljebb 13 db fénytechnikai eszköz megvásárlására vételi jogot alapít a felhívás II.2.11) pontjában foglaltak szerint.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök teljesítési helyre történő leszállítása, üzemi próba alapján történő átadása, továbbá hibajavítása a jótállási időszak alatt. Nyertes ajánlattevő kizárólag új, még használatba nem vett termékeket szállíthat.

Ajánlatkérő előírja, hogy a fénytechnikai eszközöknek alkalmasnak kell lenniük az alábbi jelzésképek beállítására:

— nyíl balra 13 db lámpával (kerülés balra),

— nyíl jobbra 13 db lámpával (kerülés jobbra),

— középen "X" alakban 9 db lámpa villog (a forgalmi sáv zárva),

— vészvillogó felső 2 db lámpával (veszély jelzése),

— kettős nyíl jobbra-balra min. 16 db lámpával (kerülés mindkét irányba).

Ajánlatkérő a fénytechnikai eszközökkel szemben az alábbi alapkövetelményeket támasztja:

— azonos kivitelűek és azonos műszaki kialakításúak legyenek,

— feleljenek meg a közbeszerzési műszaki leírásban az adott eszközre meghatározott valamennyi követelménynek,

— a felhasznált fólia, valamint az alkalmazott fénytechnikai elemek feleljenek meg az e-UT 04.05.11 (ÚT 2-1 152) Útügyi Műszaki Előírás követelményeinek,

— rendelkezzenek magyarországi képviselettel (javítóbázissal).

Nyertes ajánlattevőnek a magyarországi képviselettel (javítóbázissal) való rendelkezést igazoló dokumentumot a szerződéskötéskor, a gyártó által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt, kezelési, karbantartási és munkavédelmi utasítást, valamint a minősítő, illetve megfelelőségi dokumentumokat a szállításkor át kell adnia az ajánlatkérőnek.

Ajánlatkérő előírja, hogy az eseti megrendelés teljesítésének határideje (szállítási határidő) nem lehet több az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 75 naptári napnál.

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. Rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.

A részletes feladatmeghatározást és műszaki követelményeket a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2. Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 30 hónapon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 12 hónap)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Amennyiben ajánlatkérő a jelzett időtartam alatt az alap- és/vagy az opciós mennyiséget nem merítette ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbítja az alap- és/vagy az opciós mennyiség megvásárlásáig, de legfeljebb a jelzett időtartam lejártától számított további legfeljebb 12 hónapig. A szerződés meghosszabbításáról ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesítést küld.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a felhívás II.2.4) pontjában ismertetett alapmennyiségen felül további legfeljebb 13 db fénytechnikai eszköz megvásárlására kíván opciós jogot fenntartani. Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés tárgyát képező fénytechnikai eszközökre vonatkozóan, tetszőleges számú eseti megrendelés alapján. Ajánlatkérő opciós jogát a szerződés időbeli hatálya alatt, annak lejártát megelőzően gyakorolhatja azzal, hogy az opció alapján megrendelt mennyiség leszállításának is a szerződés lejártát megelőzően kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő az opciós jog alapján megrendelt

Mennyiségekre vonatkozóan is köteles a feladatainak szerződésszerű ellátására. A vételi joggal érintett eszközöket is az

Alapmennyiséggel egyező egységáron kell szállítani. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa

Megvásárolni kívánt mennyiséget és terméktípust, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. A vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.Additional information:

Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján előírja az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejártát a jelen eljárás eredményeként megkötendő adásvételi keretszerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként. A jelen eljárás eredményeként megkötendő adásvételi keretszerződés hatályba lépéséről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban értesítést küld.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben írt kizáró okok (KO) bármelyike fennáll, ajánlatkérő (AK) kizárja azt az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, aki az előírt KO-k hatálya alá tartozik, vagy a KO az eljárás során következett be. A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a GSZ köteles a KO-k fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az AT nyújtja be. A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a GSZ egyrészt nyilatkozik arról, hogy a KO-k nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti KO-k hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését. A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az AT-nek abban az esetben is szükséges csatolnia, ha a szerződés teljesítéséhez nem kíván AV-t igénybe venni. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a KO-k, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A

GSZ által ajánlatában - az AK erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott igazolásokat AK figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT-k tekintetében vonja be a bírálatba, amely AT-ket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására. AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott KO-k hatálya alá. A Kr. 2-11.§-a megfelelően irányadó. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a KO-kra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kr. 1-8. §-aiban, 10.§-ában és 12-16. §-aiban foglaltakra.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a jelen eljárásban.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a jelen eljárásban.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

M.1 A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott AT ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításait a Kr. 22.§ (1) bek. a) vagy b) pontjában írt módon. A Kr. 22.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye (címe), a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 21. § (1a) bek. a) pontja alapján kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A Kr. 21/A. §-a alapján AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A részteljesítés igazolására a Kr. 22.§ (4) bekezdése irányadó.

AK a Kbt. 67. § (2) bek. és a Kr. 2. § (5) bek. alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az EEKD IV. részében a fentiekben részletezett alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát, a részletes információk megadását nem kéri. Az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása kizárólag az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bek-ei és a Kr. 24. § (1) bek-e is értelemszerűen irányadók.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M.1 Alkalmatlan az AT, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen legalább 30 db tehergépjármű-platóra szerelhető ütközési energiaelnyelő berendezéshez (Truck Mounted Attenuatorhoz, azaz TMA-hoz) szükséges fénytechnikai eszköz szállítására és/vagy forgalmazására és/vagy értékesítésére és/vagy gyártására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával. A referenciaérték tetszőleges számú szerződéssel igazolható.

III.2.2) Contract performance conditions

AK előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az adásvételi keretszerződés pénzügyi fedezetét ajánlatkérő 100 %-ban saját forrásból biztosítja. AK a ténylegesen leszállított mennyiség ellenértékét a Kbt. 135 § (1) bekezdése, valamint (5)-(6) bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, AK által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla AK általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre – átutalással teljesíti. Nyertes AT kötbér fizetésére köteles a szerződés késedelmes teljesítése és meghiúsulása esetén, továbbá teljesítési biztosítékot kell nyújtania, valamint jótállást kell vállalnia és jótállási biztosítékot kell nyújtania. A biztosítékok határidőre történő nyújtásáról nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 134.§ (5) bekezdésének megfelelően. Részletek a szerződéstervezetben.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

EKR.


Additional information:

A bontási eljárásra a Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bekezdései és a 424/2017 (XII.19.) 15.§ (2) bekezdése irányadók.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. AK az eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. (EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően. Az AK és a GSZ-ek között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közlése - ha a Kbt.-ből más nem következik - írásban, elektronikus úton történik. Az AT-nek a felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és - az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével - lehetőleg 1 db elektronikus fájlban kell benyújtania az EKR-ben, amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve, nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a kitöltött Ártáblát szerkeszthető *.xlsx formátumban.

2. A IV.2.6) pontosítása: ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 nap, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bek.-ére.

3. AK a felhívás III.1.3) M.1 pontjában meghatározott követelményt a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

4. AK az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli [Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont], az 1. sz. részszempontban fordított, a 2. sz. részszempontban egyenes arányosítással. Az adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10 pont. AT-nek ajánlatában be kell nyújtania a kiadott Ártáblát beárazva, amelyben meg kell adnia a megajánlott eszköz gyártmányát, típusát, egységárát és 60 db eszközre vonatkoztatott összesített nettó ajánlati árát.

5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65.§ (7) és 66.§ (6) bek.-ei szerint, nemleges esetben is.

6. AK előírja, hogy AT szakmai ajánlata részeként nyújtsa be az ajánlatában a megajánlott eszköz - valamint ha rendelkezésre áll, egyes részegységeinek - fényképes termékismertetőjét és/vagy műszaki leírását és/vagy gyártói nyilatkozatát, amelyből a dokumentációban megadott követelményeknek való megfelelés megállapítható. Amennyiben nem állapítható meg a dokumentációban megadott követelményeknek való megfelelés, az ajánlat érvénytelen.

7. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

8. A Kbt. 71.§ (6) bek. esetében AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

9. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

10. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-ében foglaltakat.

11. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő.

12. Az ajánlati biztosíték mértéke 2 000 000 HUF, befizetésének helye AK10300002-10460102-49020027 számú fizetési számlája. Az ajánlati biztosíték nyújtását átutalás esetén a befizetési bizonylattal, a Kbt. 54.§ (2) bek-ben írt minden más esetben a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirattal kell igazolni.

13. AK a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy nyertes AT-nek a szállítandó eszközök tekintetében legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és a szerződés hatálya alatt folyamatosan rendelkeznie kell magyarországi képviselettel (javítóbázissal). A fentieket a szerződéskötéskor igazolni kell, elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, amely miatt AK a Kbt. 131.§ (4) bek-ét alkalmazhatja.

14. A részajánlattétel kizárásának indoka: gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve (garanciális igények,jótállás) egyaránt észszerűtlen lenne, a beszerzés tárgyának műszaki egysége sem teszi teszi lehetővé.

15. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).

Részletek a dokumentációban.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-13

English Language Unavailable

CPV Codes
34996000; 31518000; Control, safety or signalling equipment for roads; Signalling lights;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions