Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovakia-Banská Bystrica: Diesel oil
OJEU (High Value) 596569-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-17
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Not defined
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
National registration number: 36038351
Postal address: Námestie SNP 8
Town: Banská Bystrica
Postal code: 975 66
Country: SK
Contact person: Ing. Adriana Ondríková
Telephone: +421 484344264
E-mail: adriana.ondrikova@lesy.sk
NUTS code: SK032
Main address (URL): www.lesy.sk

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5858/summary

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5858/summary
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR

Section II: Object of Contract


Title:

Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II.

Reference number: 7429/2019/420

II.1.4) Short description

Predmetom tejto zákazky je nákup pohonných látok nafta motorová podľa normy STN EN 590 veľkoodber do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa a na palivové karty a benzín automobilový podľa normy STN EN 228 na palivové karty. Veľkoodber nafty motorovej do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa cisternami v množstvách od 1 000 litrov do 20 000 litrov na daňový doklad a pohonné látky dodávané na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné látky na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou.

Zákazka je rozdelená na 2 časti:

Časť č. 1 Nákup pohonných látok do motorových vozidiel a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet

— súčasťou predmetu zákazky je bezplatné vystavenie a dodanie palivových kariet, ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za nákup príslušných častí predmetu zákazky, pričom bezplatné vykonávanie transakcií palivovou kartou musí byť garantované po celú dobu platnosti.

Časť č. 2 Veľkoobchodné dodávky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa

Veľkoobchodné dodávky motorovej nafty podľa normy STN EN 590 do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určené verejným obstarávateľom v minimálnom objeme 1 000 litrov a maximálnom objeme 20 000 litrov na daňový doklad.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 29225583.33

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Nákup pohonných látok do motorových vozidiel a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: SK0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miesta dodania predmetu zákazky sú uvedené v jednotlivých rámcových dohodách pre každú časť zákazky. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.4) Short description

Predpokladaný odhadovaný rozsah/množstvo PHM spolu cca:

Časť č. 1 Nákup pohonných látok do motorových vozidiel a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet 21 200 000 litrov nafty motorovej na palivové karty na čerpacích staniciach uchádzača/predávajúceho, 1 300 000 litrov benzín automobilový bezolovnatý na palivové karty na čerpacích staniciach uchádzača/predávajúceho.

Predpokladaná hodnota zákazky za časť č. 1 - 23 335 583,33 EUR

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: EUR 23335583.33
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Veľkoobchodné dodávky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: SK0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miesta dodania predmetu zákazky sú uvedené v jednotlivých rámcových dohodách pre každú časť zákazky. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.4) Short description

Predpokladaný odhadovaný rozsah/množstvo PHM spolu cca:

Časť č. 2 Veľkoobchodné dodávky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa 5 700 000 litrov nafty motorovej veľkoodber do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa,

Predpokladaná hodnota zákazky za časť č. 2 - 5 890 000,00 EUR

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 5890000.00
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len,,zákon") v plnom rozsahu. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Nepožaduje sa.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Všetky informácie o elektronickej aukcii sú súčasťou súťažných podkladov.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00IV.2.6) Tender must be valid until
2020-06-30
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, SLOVENSKO

Miestnosť č. 26 (malá zasadačka)


Additional information:

Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, otváranie ponúk podľa § 54 zákona je neverejné, údaje podľa § 54 ods. 3 zákona komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom, ktorí predložili ponuku nebude zasielať.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Uchádzač je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá prístup do informačných systémov verejnej správy.

Súťažné podklady sú verejne prístupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5858/summary

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona do systému Josephine, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

Zábezpeka je stanovená pre každú časť zákazky samostatne a to:

Pre časť č. 1 vo výške 400 000,00 EUR

Pre časť č. 2 vo výške 100 000,00 EUR

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-12

English Language Unavailable

CPV Codes
09134100; 09132100; 30163100; Diesel oil; Unleaded petrol; Agency fuel cards;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions