Denmark-Copenhagen: Filing services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Denmark-Copenhagen: Filing services
OJEU (High Value) 597546-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-17
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Udlændingestyrelsen
Postal address: Ryesgade 53
Town: København Ø
Postal code: 2100
Country: DK
Contact person: Hans-Henrik Stovgaard
Telephone: +45 70208060
E-mail: hans-henrik@servicemaegleren.dk
NUTS code: DK
Main address (URL): https://permalink.mercell.com/120309060.aspx
Address of the buyer profile (URL): http://www.servicemaegleren.dk/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://permalink.mercell.com/120309060.aspx

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://permalink.mercell.com/120309060.aspx
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
Udlændingestyrelsen

Section II: Object of Contract


Title:

Udlændingestyrelsen (NY) - Udbud af arkivflytning 2019


II.1.4) Short description

Arkivflytning og hotelarkivservice:

Ovennævnte udbud af arkivflytning og hotelarkivering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Udlændingestyrelsen.

Opgaven omfatter arkivflytning af ca. 39 000 arkivkasser (svarende til ca. 12 700 hyldemeter) og efterfølgende hotelarkivservice.

Materialet skal nedpakkes og flyttes fra det nuværende arkiv beliggende på Ryesgade 53, 2100 København Ø til leverandørens arkiv på kortest mulig tid (og senest inden d. 31.3.2020).

For nærmere information omkring ydelserne, henvises til nærværende udbudsmateriale.

Det skal pointeres, at dette er et genudbud af udbudsprocessen, der blev annulleret d. 13.12.2019. Derfor har ordregiver valgt at gøre spørgsmål/svar-dokumentet fra den annullerede udbudsproces tilgængeligt, således at dette kan bidrage i forbindelse med genudbuddet.

Opgaven er ikke opdelt i delaftaler.

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 1.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK
NUTS code: DK01
II.1.4) Short description

For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalitet
Weighting: 50 %
Cost/Price
Weighting: 50 %
Value excluding VAT: DKK 1.00
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2029-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Ordregiver er berettiget til at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 24 måneder.

II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Ansøger skal udfylde samtlige oplysninger, som efterspørges i ESPD ved dennes tilbudsafgivelse. Der gøres opmærksom på, at ved afkrydsning i "ja" til anvendelse af underleverandør eller hvis leverandør indgår i et konsortium, stilles der krav om fremsendelse af særskilt ESPD for underleverandøren eller den virksomhed leverandøren er i konsortium med.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Økonomisk og finansiel formåen:

Nedennævnte punkter skal besvares:

Der bedes oplyst de seneste 3 års omsætning (samlet og specifik omsætning) samt de seneste 3 års egenkapital. Egenkapitalen bedes oplyst i ESPD.

Såfremt den økonomiske aktør af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående, skal der udfyldes oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle formåen i form af nøgletal. Har virksomheden eksisteret under 3 år vedlægges tilsvarende oplysninger som ovenfor nævnt og det skal i ESPD beskrives, hvornår virksomheden blev etableret. Oplysninger om relevant erhvervsansvarsforsikring med oplysning om forsikringssum og valuta.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

— Ordregiver stiller krav om, at leverandørens samlede omsætningstal for de 3 senest afsluttede regnskabsår oplyses,

— Ordregiver stiller krav om, at leverandørens egenkapital for de 3 senest afsluttede regnskabsår oplyses,

— Ordregiver tillader ikke negativ egenkapital i senest afsluttet regnskabsår,

— Ordregiver stiller krav om, at leverandørens ansvarsforsikring er på minimum 10 000 000 DKK.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00

Section V: Complementary informationAdditional information:

For yderligere beskrivelse af udbuddet, henvises der til udbudsmaterialet.


Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
URL: http://www.klfu.dk
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-13

English Language Unavailable

CPV Codes
79560000; 79995100; 79996100; Filing services; Archiving services; Records management;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions