Denmark-Silkeborg: Accommodation cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Denmark-Silkeborg: Accommodation cleaning services
OJEU (High Value) 597779-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-17
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Restricted procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: College360
Postal address: Postboks 34
Town: Silkeborg
Postal code: 8600
Country: DK
Contact person: Hans-Henrik Stovgaard
Telephone: +45 41195098
E-mail: hans-henrik@servicemaegleren.dk
NUTS code: DK04
Main address (URL): https://permalink.mercell.com/117657643.aspx
Address of the buyer profile (URL): http://www.servicemaegleren.dk/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://permalink.mercell.com/117657643.aspx

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://permalink.mercell.com/117657643.aspx
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

College360 - Udbud af rengøring 2019 - Prækvalifikation


II.1.4) Short description

Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af College360.

Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) hos College360 - beliggende på følgende adresser:

— Bindslevs Plads 1, 8600 Silkeborg

— Bredhøjvej 8, 8600 Silkeborg

Opgaven er ikke opdelt i delaftaler.

Tryk her https://permalink.mercell.com/117657643.aspx

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 1.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK
NUTS code: DK04
II.1.4) Short description

For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: DKK 1.00
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Ordregiver er berettiget til at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 24 måneder.

II.2.9) Envisaged number of candidates 7
II.2.9,4) Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Såfremt der er flere egnede ansøgere end det forventede antal, vil der blandt de ansøgere, der utvivlsomt har en tilstrækkelig økonomisk styrke til at løfte den udbudte opgave, blive udvalgt de virksomheder, som i lyset af den udbudte opgave og ud fra ønsket om at skabe en optimal konkurrence har de bedste referencer.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Ekstraopgaver ud over det i kontrakten aftalte (omfanget af disse optioner er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet).Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Ansøger skal udfylde samtlige oplysninger, som efterspørges i ESPD ved dennes prækvalifikationsansøgning. Der gøres opmærksom på, at ved afkrydsning i "ja" til anvendelse af underleverandør eller hvis leverandør indgår i et konsortium, stilles der krav om fremsendelse af særskilt ESPD for underleverandøren eller den virksomhed leverandøren er i konsortium med.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Økonomisk og finansiel formåen:

Nedennævnte punkter skal besvares:

Der bedes oplyst de seneste 3 års omsætning (samlet og specifik omsætning) samt de seneste 3 års egenkapital. Egenkapitalen bedes oplyst i ESPD.

Såfremt den økonomiske aktør af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående, skal der udfyldes oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle formåen i form af nøgletal. Har virksomheden eksisteret under 3 år vedlægges tilsvarende oplysninger som ovenfor nævnt og det skal i ESPD beskrives, hvornår virksomheden blev etableret. Oplysninger om relevant erhvervsansvarsforsikring med oplysning om forsikringssum og valuta.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

— Ordregiver stiller krav om, at leverandørens samlede omsætningstal for de 3 senest afsluttede regnskabsår oplyses,

— Ordregiver stiller krav om, at leverandørens egenkapital for de 3 senest afsluttede regnskabsår oplyses,

— Ordregiver tillader ikke negativ egenkapital i senest afsluttet regnskabsår,

— Ordregiver stiller krav om, at leverandørens ansvarsforsikring er på minimum 10 000 000 DKK,

— Ordregiver stiller krav om at leverandøren skal have en minimumsomsætning på 20 000 000 DKK i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Indsættelse af op til 10 referencer for relevante, sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste 3 (tre) år. Referencer sammenlignes ud fra antal, størrelse og geografisk placering. Der må maksimalt indtastes 750-1 000 tegn (inklusive mellemrum) i feltet "Beskrivelse" under hver reference.

Ved sammenlignelige referencer forstås opgaver med lignende geografisk spredning, antal enheder og størrelse (kvadratmeter), der har været omfattet af referencen. Ordregiver vil vægte det positivt, hvis omfanget af rengøringsopgaven for den pågældende reference har været omfattende i forhold til antal enheder og størrelse af disse. Ordregiver lægger vægt på, hvor præcis beskrivelsen af referencen er, da dette giver ordregiver en indikation af, om referencen kan sammenholdes med ordregivers opgave eller ej.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Restricted
IV.1.1) Type of procedure: Restricted procedure

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 9

Section V: Complementary informationAdditional information:

For yderligere beskrivelse af udbuddet, henvises der til udbudsmaterialet.


Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
URL: http://www.klfu.dk
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-13

English Language Unavailable

CPV Codes
90911100; Accommodation cleaning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions