Bulgaria-Pleven: Guard services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Pleven: Guard services
OJEU (High Value) 598581-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-17
Deadline 2020-01-15 17:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Not applicable
Procedure Open procedure

Description :


CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Агенция „Пътна инфраструктура“ — Областно пътно управление — Плевен
National registration number: 0006950890148
Postal address: ул. „Ген. л-т Атанас Стефанов“ № 24
Town: Плевен
Postal code: 5800
Country: BG
Contact person: Северина Танова-Върбанова
Telephone: +359 64823949
E-mail: opu_pleven@abv.bg
Fax: +359 64830139
NUTS code: BG314
Main address (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/
Address of the buyer profile (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1368

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
изграждане, ремонт и поддържане на РПМ

Section II: Object of Contract


Title:

Осъществяване на физическа денонощна невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника на имоти — държавна собственост, стопанисвани от АПИ — ОПУ — Плевен


II.1.4) Short description

1. Осигуряване на физическа невъоръжена денонощна охрана на административната сграда на ОПУ — Плевен и РПС — Плевен.

2. Осигуряване на охрана със СОТ на 19 (деветнадесет) обекта: стая 101, 105, 207 и лаборатория, находящи се в административната сграда на ОПУ — Плевен; ОП „Милин кладенец“; ОП „Ореховица“; трафопост в ОП „Люляк“; кантон „Люляк“; кантон „Кайлъка“; ОП „Гривица“; централен склад — с. Ясен; ОП „Червен бряг“; ОП „Искър“; ОП „Кнежа“; РПС — Телиш; РПС — Левски; РПС — Гулянци; ОП „Българене“; ОП „Черквица“; ОП „Пордим“; ОП „Муселиево“; кантон „Лебеда“.

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 151501.20

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Област Плевен

II.1.4) Short description

1. Осигуряване на физическа денонощна невъоръжена охрана на административна сграда на ОПУ — Плевен и РПС — Плевен.

2. Осигуряване на охрана със СОТ на 19 (деветнадесет) обекта: стая 101, 105, 207 и лаборатория, находящи се в административната сграда на ОПУ — Плевен; ОП „Милин кладенец“; ОП „Ореховица“; трафопост в ОП „Люляк“; кантон „Люляк“; кантон „Кайлъка“; ОП „Гривица“; централен склад — с. Ясен; ОП „Червен бряг“; ОП „Искър“; ОП „Кнежа“; РПС — Телиш; РПС — Левски; РПС — Гулянци; ОП „Българене“; ОП „Черквица“; ОП „Пордим“; ОП „Муселиево“; кантон „Лебеда“.

Value excluding VAT: BGN 151501.20
II.02.07) Duration in months 36


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

Участникът следва да разполага с валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден съгласно Закона за частната охранителна дейност, с териториален обхват област Плевен.

Икономическо и финансово състояние — не се поставят изисквания.

Участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност“.

Технически и професионални способности:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 3 дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: дейности по осигуряване на охрана на сгради със СОТ и физическа охрана.

2. Изисква се участникът в процедурата да притежава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс — радиочестотен спектър на територията на област Плевен. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2015 или еквивалентна; да разполага с персонал за невъоръжена охрана на 2 обекта — 8 лица, вкл. ръководител охрана.


III.2.1) Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Закон за частната охранителна дейност

III.2.2) Contract performance conditions

Всички участници следва да отговарят на изискванията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор, участници — свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.

Участникът декларира, кой е действителен собственик на ЮЛ съгласно вписването по актуална търговска регистрация, както и от всяко от лицата представляващи членовете на обединението по смисъла на §2, ал. 1 от ДР на ЗМИП.

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Офертите следва да бъдат със срок на валидност не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

Обществените поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, съгласно посочената в документацията методика за комплексна оценка.

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 17:00Section V: Complementary information


Additional information:

За обезпечаване изпълнението на договора избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от общата цена на договора без ДДС. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението следва да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на срока на договора.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197 от ЗОП


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-12

English Language Unavailable

CPV Codes
79713000; Guard services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions