Bulgaria-Burgas: Works for complete or part construction and civil engineering work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Burgas: Works for complete or part construction and civil engineering work
OJEU (High Value) 598618-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-17
Deadline 2020-01-15 17:30:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Териториално поделение (ТП) — Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)
National registration number: 130316140
Postal address: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Town: Бургас
Postal code: 8000
Country: BG
Contact person: Димитър Николов
Telephone: +359 56876880
E-mail: office.bourgas@bgports.bg
Fax: +359 56876881
NUTS code: BG341
Main address (URL): http://www.bgports.bg
Address of the buyer profile (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/339

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.bgports.bg/bg/zop/339

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Проектиране и строителство на нов склад и слип за база СНО на нов източен вълнолом, пристанище Бургас


II.1.4) Short description

Предметът на обществената поръчка включва следните основни видове дейности:

— изготвяне на работен инвестиционен проект на база за СНО в обем и съдържание в съответствие с техническата спецификация за проектиране и всички нормативни документи,

— упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли,

— извършване на строителни и монтажни работи за построяване на проектирания склад и слип /рампа/ за база СНО.

Предметът на обществената поръчка е подробно описан в техническата спецификация.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG341
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Пристанище Бургас

II.1.4) Short description

Изработване на работен инвестиционен проект (след предварително съгласуване с възложителя на идейно решение по част „Архитектура“ и част „Конструкции“).

Упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли.

Извършване на строителни и монтажни работи за построяване на проектирания склад и слип (рампа) за база СНО.

За успешната реализация на предвидените дейности следва участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката.

Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да предложи идейни решения по част „Архитектура“ и част „Конструкции“, които след одобрение от технически съвет на възложителя ще бъдат разработени в работен инвестиционен проект по всички части.

Изпълнителят следва да извърши предвидените СМР по предмета на поръчката въз основа на изготвените в рамките на тази процедура, съгласувани и одобрени работни инвестиционни проекти.

Преди да започне работа, изпълнителят е длъжен да съгласува с възложителя график за изпълнение на строително-монтажните работи.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Срок за проектиране
Weighting: 20

Criteria: Срок за изпълнение на СМР
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: BGN 400000
II.02.07) Duration in days 180
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Участниците трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи I група, І категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗУТ, в която попада обектът на поръчката, или регистрация в съответен регистър на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Документи за доказване:

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, част IV, раздел А, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа (№ на удостоверение, група и категория строежи, за които е вписан, срок на валидност на талона).

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 2 участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството за обекти първа категория. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

Документи за доказване на икономическо и финансово състояние:

Участникът, избран за изпълнител, трябва да представи валидна застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума съответно за проектант и строител за категорията строеж, в която попада обектът на поръчката, или съответен валиден аналогичен документ или еквивалент съгласно законодателството на страната, в която е регистриран участникът чуждестранно лице. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП, част IV, раздел Б, като посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа/тите, точно позоваване на документа (вида на застраховката, застрахователната премия, категорията на обектите, номер на полицата и валидност)!

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „a“ от ЗОП участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

2. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

3. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

4. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗОП да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания и да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. Участникът да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, най-малко 1 (една) услуга за проектиране с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на общ. поръчка. Под „идентичен или сходен предмет и обем“ с предмета на общ. поръчка следва да се разбира: проектиране на нова и/или реконструкция на съществуваща сграда с метална конструкция със застр. площ най-малко 100 кв. м.

2. Участникът да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 (едно) строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „идентичен или сходен предмет и обем“ с предмета на обществената поръчка следва да се разбира: строителство на нова сграда или реконструкция и/или основен ремонт на съществуваща сграда с метална конструкция с минимум 100 кв. м застр. площ.

3. Участникът трябва да разполага с проектантски екип с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката:

3.1. Ръководител на проектантски екип — архитект с придобита образов. степен магистър; да притежава пълна проектантска правоспособност; да притежава минимум 5 год. общ проф. опит; да има опит като ръководител на проектантски екип за разработване на поне 1 проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

Под „идентичен или сходeн предмет обем“ с предмета на обществената поръчка следва да се разбира: проектиране на нова и/или реконструкция на съществуваща сграда с метална конструкция, със застроена площ най-малко 100 кв. м.

3.2. Строителен инженер по част „Конструкции“ с придобита образователна степен магистър със специалност ПГС, ССС или еквивалент; пълна проектантска правоспособност технически контрол по част „Конструкции“; да притежава минимум 5 год. общ професионален опит; да е участвал в разработването на поне един проект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата общ. поръчка.

Под „идентичен или сходен предмет и обем“ с предмета на общ. поръчка следва да се разбира: проектиране на нова и/или реконструкция на съществуваща сграда с метална конструкция, със застроена площ най-малко 100 кв. м.

3.3. Строителен инженер — инженер с придобита образователна степен магистър по ХТС или еквивалент; да притежава пълна проектантска правоспособност; да притежава минимум 5 год. общ професионален опит; да е участвал в разработването на поне 1 работен/технически проект за хидротехническо съоръжение;

4. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на строителството, отговарящ на изискванията на възложителя, както следва:

4.1. Ръководител обект: строителен инженер с образование по специалност ПГС/ССС или еквивалентна; да има опит като ръководител на поне 1 обект/строеж за изпълнение на сграда с метална конструкция и застроена площ минимум 100 кв. м.

4.2. Експерт по част ХТС — строителен инженер с придобита образователна степен „магистър“, със специалност „Хидротехническо строителство“ или еквивалент; да има опит като експерт на поне 1 обект/строеж за изпълнение на хидротехническо съоръжение.

4.3. Експерт по контрол по качеството — да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол на качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с професионален опит поне 1 г. като експерт „Контрол по качеството“ и опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне 1 обект/строеж за изпълнение на сграда.

4.4. Експерт по безопасност и здраве в строителството — да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве“ съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за пров. на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здр. и безопасни условия на труд или еквивалентно, с проф. опит поне 1 г. като „експерт за безопасност и здраве“ и опит като експерт БЗС на поне 1 обект/строеж за изпълнение на сграда.

Продължава в т. VІ.3).

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

Не е приложимо

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума, която следва да бъде преведена по следната сметка:

IBAN: BG06 CECB 9790 1043 0564 01

BIC: CECBBGSF

Банка: ЦКБ АД — клон Бургас

ДП „Пристанищна инфраструктура“

Клон — териториално поделение Бургас

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Цената за изготвения проект се изплаща след предаване с приемно-предавателен протокол на одобрения от техн. съвет на възложителя работен проект и представяне на оригинална фактура.

2. Цената за упражняване на авторски надзор се изплаща след подписване на протокол за установяване годността за ползване на строежа от Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време строителството и представяне на оригинална фактура.

3. За извършените СМР плащанията ще се извършват, както следва:

3.1. Междинни плащания в размер до 90 % (деветдесет процента) от стойността на СМР — въз основа на протокол/и за установяване на реално изпълнени СМР съгласно проекта, и оригинална фактура;

3.2. Окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност — след подписване на протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) от Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време строителството и оригинална фактура.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

При участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или адм. акт. Преди скл. на договора участникът следва да спази изискванията на чл. 70 от ППЗОП.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 17:30


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-07-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-16
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

В административната сграда на клон — териториално поделение Бургас на ДППИ: гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, ет. 4, заседателна зала


Additional information:

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

2. Специфични национални основания за изключване съгласно посочените в раздел „Г“ от част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП.

2.1. Информация за осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК.

2.2. Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 228, ал.3 от Кодекса на труда.

2.3. Нарушения по чл. 13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

2.4. Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в конкретната процедура.

2.5. Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване.

2.6. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

3. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

Продължава от т. ІІІ.1.3):

Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството и системи за опазване на околната среда:

За дейностите проектиране и строителство:

— сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват проектиране на сгради или еквивалент,

— сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват строителство на сгради или еквивалент, или

— сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват проектиране и строителство на сгради или еквивалент

За строителството:

— сертификат за система за управление по отношение на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват строителство на сгради или еквивалент.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-12

English Language Unavailable

CPV Codes
45200000; Works for complete or part construction and civil engineering work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions