Hungary-Budapest: Traffic monitoring services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Budapest: Traffic monitoring services
OJEU (High Value) 598801-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-17
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_81559343
Postal address: Üllői út 131.
Town: Budapest
Postal code: 1091
Country: HU
Contact person: Kanász Edina
Telephone: +36 202363527
E-mail: kanasz.edina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 00000000
NUTS code: HU
Main address (URL): http://www.volanbusz.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001405842019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001405842019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Jegy- és bérletellenőrzési tevékenység ellátása

Reference number: EKR001405842019

II.1.4) Short description

VOLÁNBUSZ Zrt. és alvállalkozói által üzemeltetett menetrend szerinti autóbuszjáratokon utasok jegy- és bérletellenőrzése, valamint ehhez kapcsolódóan vitel- és pótdíj beszedési és elszámolási feladatok ellátása.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU
II.2.3.2) Main site or place of performance:

MAGYARORSZÁG területe

II.1.4) Short description

A VOLÁNBUSZ Zrt. és alvállalkozói által üzemeltetett menetrend szerinti autóbuszjáratokon utasok jegy- és bérletellenőrzése, valamint ehhez kapcsolódóan vitel- és pótdíj beszedési feladatok ellátása.

Teljes mennyiség: a beszerezni kívánt keretóraszám: 100 000 óra.

Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor be kell mutatnia Ajánlatkérő részére azon informatikai rendszerét, amely távoli hozzáféréssel biztosítja az arra feljogosított felhasználók részére a rendszerben rögzített: ellenőrzési jegyzőkönyvek, tanúsítványok, külön jelentések adataiból képzett adatbázis, a dokumentumok Pdf formátumú képeinek megtekintését, és az adatbázisból a Megrendelő igényeinek megfelelő lekérdezések futtatását. A jegy- és bérletellenőrzési feladatokat a VOLÁNBUSZ Zrt. teljes szolgáltatási területén (forgalmi üzemeknél és az alvállalkozóknál) az indított járatok számának alapulvételével, arányosan kell elvégezni, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.

A teljesítést követően havonta elemzésre kerül a vonali, vagy vonalcsoporti ellenőrzöttségi szint, így elkerülve az esetleges alul- illetve túlellenőrzöttséget. A részletes szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok (műszaki leírás, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Az M/2. alkalmasság igazolására az ajánlatban bemutatott szakember közb. tárgya szerinti (jegy- és bérletellenőrzés) tevékenységi területen szerzett irányítási többlet tapasztalat (min. 0, max. 36 hó)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-04-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Ajánlatkérő jogosult legkésőbb a megkötésre kerülő szerződés lejártának időpontja előtt 30 nappal közölt nyilatkozatával további, maximum 6 hónapra terjedő időtartamra meghosszabbítani a szerződést. A nyertes ajánlattevő a hosszabbítás időtartama alatt köteles a szolgáltatást változatlan tartalommal és változatlan díj ellenében nyújtani. Folyt.VI.4.3) pontban.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Ajánlatkérő jogosult legkésőbb a megkötésre kerülő szerződés lejártának időpontja előtt 30 nappal közölt nyilatkozatával az alapmennyiséget további 30 000 keretóraszámmal megemelni.Additional information:

A felhívás II.2.1) pontja szerinti, a szerződés kezdő időpontja technikai okból került kitöltésre, az az eljárás lezárásának és a szerződés megkötésének függvényében változhat. A szerződés mindkét fél által történő aláírást követő napon lép hatályba.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll,

— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-a alapján:

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.

AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő az e-Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjaiban meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

AK a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattételi határidő napjához viszonyítottan ellenőrzi.

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

— a MAGYARORSZÁG-on letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet 8. §-ában meghatározottak szerint kell benyújtania,

— a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet 10. §-ában foglaltak szerint kell benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. §-a alapján.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Az AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, az EEKD IV. szakaszának „α” pontjának kitöltésével kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelést. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti igazolás szabályai a következők:

M/1. Az AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapból származó, legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (jegy- és bérletellenőrzés) szolgáltatásainak ismertetését, legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés időpontja, időtartama (nap, hónap, év pontossággal; időtartam esetén kezdő és befejező időpontja [nap, hónap, évtől nap, hónap, évig]); a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; kapcsolattartó személy neve és elérhetősége; a szolgáltatás tárgya; a teljesítés mennyisége (munkaóra); nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; továbbá ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt.

Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimum követelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya, ellenértéke és a referencia követelmény szempontjából vizsgált mérőszám is meghatározandó. A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimum követelmények. Irányadóak továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §, 22. § (5), 22. § (3a), 24. § (1) bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak, és a Közbeszerzési Hatóságnak az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról szóló útmutatójának (KÉ 2019. évi 33. szám; 15.2.2019) B. 1. pontjának referenciákra vonatkozó része.

Az alkalmassági követelmény maximum 3 szerződésből teljesíthető.

Az alkalmassági követelményt a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem MAGYARORSZÁG-i szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással, vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Az ajánlati felhívás feladásának időpontjával kapcsolatban a TED-en megjelent felhívás VI. 5. pontjában rögzített időpont az irányadó.

M/2. Az AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint csatolni kell a megjelölt szakemberről szóló nyilatkozatokat az EKR-ben található űrlap alapján, amelyből az alkalmassági kritériumoknak történő megfelelés egyértelműen megállapítható, valamint a képzettségét, végzettségét igazoló dokumentum másolatát és a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során ajánlattevő rendelkezésére fog állni.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is ki kell tölteni az EKR felületén töltendő EEKD-t. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. §-a szerinti felhívására köteles benyújtani. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt M/1-M/2 követelménynek ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, bármilyen közlekedési járművön végzett jegy- és bérletellenőrzési tevékenység végzésére vonatkozó, összesen 30 000 (harmincezer) keretórában végzett, szerződés szerinti teljesítést igazoló referenciával.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább egy fő felsőfokú végzettségű, a közbeszerzés tárgya szerinti (jegy- és bérletellenőrzés) tevékenységi területen szerzett, legalább 36 hónap irányítási tapasztalattal (pl. szolgálatvezető) rendelkező szakemberrel. Irányítási tapasztalattal rendelkezik, aki a megadott időszak alatt a jegy- és bérletellenőrök munkájának tervezését (heti, havi beosztás kiadása, feladatok diszponálása), valamint felügyeletét (teljesülési adatok kontrollálása) látja el.

Az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(9) bekezdéseiben foglaltak is irányadók.

Az ajánlatban az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t Ajánlatkérő igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben a gazdasági szereplő az igazolásokat korábban benyújtotta, az Ajánlatkérő nem hívja fel a gazdasági szereplőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételeknek történő megfelelést.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. rendelet VI. fejezetének megfelelően ellenőrzi.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér a dokumentációban részletezettek szerint.

A fizetésre a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapján történik.

Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad nyertes ajánlattevő részére, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik.

Nyertes ajánlattevő havonta jogosult számlát kiállítani.

A megfelelő tartalommal kiállított és mellékletekkel együtt benyújtott számla ellenértéke a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §-a alapján, összhangban a Kbt. rendelkezéseivel a nyertes ajánlattevő számlájában megjelölt bankszámlára.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a Kbt. előírása szerint alkalmazza a Kbt. 135. § (6) bekezdésében előírtakat.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a KD tartalmazza.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, és a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítéséhez.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 14:00
IV.02.07) Place

http://ekr.gov.hu


Additional information:

A bontás szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-18. §-ában foglaltak tartalmazzák.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

a. Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Jelen eljárásban az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak, ezért a nyilatkozattétel elektronikus úton kizárólag az EKR-ben lehetséges, a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen.

b. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

c. Az e-Kr. 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.

d. Ajánlatkérő jelen eljárást a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet szerint, a Kbt. 7. § (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.

e. A Közbeszerzési Dokumentumok (a továbbiakban: KD) rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint az e-Kr. vonatkozó bekezdései alapján, elektronikus úton. A KD az ajánlati felhívás megjelenésének időpontjától elérhető az EKR-ben.

f. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja ajánlattevőket (a továbbiakban: AT), hogy jelen eljárásban a műszaki-szakmai alkalmassági feltételt a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

g. AK hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.

h. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

i. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

j. AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köthet szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva.

k. AT nyújtsa be az ajánlatában szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját.

l. Az ajánlattételi határidőre az e-Kr. 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőre az e-Kr. 15. § (1) bekezdése irányadó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az AK az e-Kr. 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.

m. Az EKR-rel kapcsolatos rendszerinformációval a rendszer üzemeltetője a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Ügyfélszolgálata a helpdesk@nekszt.hu e-mail-címen, valamint a +36 14658899 telefonszámon áll rendelkezésre munkanapokon 8:00–16:00 óra között.

n. Tekintettel az EKR szigorú karakterkorlátozására, az ajánlat benyújtásának formai követelményeit, valamint az egyéb információkat teljeskörűen és részletesen a KD tartalmazzák.

o. AK jelen eljárását a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzés mellett folytatja le.

p. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet, az e-Kr. és a Ptk. előírásai irányadóak.

q. Az eljárásban FAKSZ: dr. Szolomájer Anita (lajstromszám: 00686), helyettes FAKSZ: dr. Petrás Zsuzsa (lajstromszám: 00984)

r. AK a Kbt. 50. § (2) bekezdés u) pontja szerinti ajánlati biztosítékot nem köt ki.

s. AK a VI. 2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.

t. AT-nek ajánlatához nyilatkozatot kell csatolnia a 2016/679 EU rendeletben (GDPR) foglalt előírásoknak való megfelelésről.

A karakterkorlátozás miatt a VI.3) pont folytatása a VI.4.3) pontban történik.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. §-a szerint.

A II.2.7) pont folytatása:

Szerződés hosszabbítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg (opció) nem merül ki. A szerződés hosszabbítása nem vonja maga után a keretösszeg növekedését.

A VI.3) pont folytatása:

u. A Kbt. 61. § (4) bekezdésére hivatkozva az eljárás részajánlat tétel kizárásának indoka: A közpénzekkel való hatékony és költségkímélő gazdálkodást szem előtt tartva Ajánlatkérő nem tartja gazdaságosnak, célszerűnek, valamint műszakilag indokoltnak a részekre történő ajánlattétel biztosítását, továbbá csekély számú ajánlattevő található a piacon, akinek tevékenysége kiterjed a beszerzés tárgyára.

v. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10. AK a fordított arányosítás módszerével, valamint a legkedvezőbb szint alapján állapítja meg a részszempontok szerinti pontszámokat.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-14

English Language Unavailable

CPV Codes
63712710; Traffic monitoring services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions