Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Otopeni: Buoy marking services
OJEU (High Value) 604320-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-19
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
National registration number: RO26490194
Postal address: Calea Bucureștilor nr. 224E
Town: Otopeni
Postal code: 075150
Country: RO
Contact person: Monica Udrea, George Niculie
Telephone: +40 212042166/+40 212013818
E-mail: monica.udrea@cnab.ro, george.niculie@cnab.ro, roxana.risnoveanu@cnab.ro
Fax: +40 212041976
NUTS code: RO322
Main address (URL): www.cnab.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100083945

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Servicii de întreținere și reparații, destinate echipamentelor și instalațiilor electrice din cadrul sistemului de balizaj A.I.B.B.-A.V.

Reference number: 26490194_2019_PAAPD1094646

II.1.4) Short description

Servicii de intretinere si reparatii, destinate echipamentelor si instalatiilor electrice din cadrul sistemului de balizaj A.I.B.B.-A.V., conform caietului de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet, consolidat, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare în a 4-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 2824160

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO322
II.2.3.2) Main site or place of performance:

C.N.A.B. S.A.: punctul de lucru Aeroportul Internațional București-Băneasa Aurel Vlaicu.

II.1.4) Short description

Servicii de intretinere si reparatii, destinate echipamentelor si instalatiilor electrice din cadrul sistemului de balizaj A.I.B.B.-A.V.

Valoarea estimata a achizitiei este de 2 824 160,00 EUR, exclusiv TVA, din care:

— 2 474 160,00 EUR fără TVA –valoarea abonamentului lunar pentru 4 ani (include toate cheltuielile suportate de prestator pentru realizarea planului de mentenanță, manopera pentru reparații si prețul consumabilelor/materialelor de intretinere folosite) + 350 000,00 EUR valoarea pieselor de schimb pentru 4 ani.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Electricieni autorizați A.N.R.E. categoria 2B
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Contractul este finantat din surse proprii.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178,180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire: ofertanții/candidații (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) au obligația completării și prezentării inițiale a DUAE ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (inclusiv asociat, terț, subcontractant) clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele care atesta neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 sunt:

I. pentru persoanele juridice romane:

1) certificate fiscale privind impozitele si taxele catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, dupa cum urmeaza:

(a) certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de Administratia Finantelor Publice – original/copie legalizata/copie „conform cu originalul”,

(b) certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei – original/copie legalizata/copie „conform cu originalul”;

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) orice documente prin care operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de lege, alte documente edificatoare, dupa caz;

II. pentru persoanele juridice straine: persoana juridica straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la cap. I. In cazul documentelor prevazute la cap. I pct. (a) si (b) se vor prezenta documente similare, emise de catre o entitate competenta din tara unde isi are sediul, insotite de traducere autorizata in limba romana.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 conform Legii nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform Notificarii nr. 240/2016. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform Legii nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie sunt urmatoarele:

Nr. crt., numele și prenumele, funcția pe care o detine in cadrul entității:

1) George-Alexandru Ivan, director general;

2) Cristinel Fănel Smadu, director general adjunct Directia Operationala si Mentenanta;

3) Vasilica Marina, director Directia Financiara;

4) Mircea Ciucă, director Directia Calitate, Siguranta, Mediu, S.S.M.;

5) Cristian Chirică, director Directia Operationala A.I.H.C.B.;

6) Gabriel Bulgaru, director Directia Mentenanta Integrata;

7) Mihai Copoeru, director Directia Comerciala;

8) Mircea Leonard Voinopol, sef S.A.C.S.;

9) Vlad Martian, sef Biroul Securitatea si Sanatatea Muncii;

10) Aurelian Marinica, șef S.S.S.I. A.I.B.B.-A.V.;

11) George Marian Niculie, sef Serviciul Achiziții si Aprovizionare;

12) Bogdan Potorac-Pavlovici, sef Serviciul Investitii;

13) Bogdan-Andrei Podea, sef S.A.C.L.;

14) Carmen Radulescu, director Directia Protocol;

15) Valeriu Mihail Florea, sef Serviciul Managementul Resurselor Tehnice de Securitate;

16) Adrian Adam, sef Serviciul Administrativ;

17) Valentin Iordache, sef Biroul de Presa;

18) Beatrice Constantin, Serviciul Buget, Trezorerie, Analiza si Raportari Financiare;

19) Adrian Stefan Vasilescu, sef Serviciul Managementul Sigurantei Aeronautice;

20) Mircea Șerban, sef Serviciul Managementul Resurselor Opera […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), servicii de intretinere si/sau reparatii pentru joasă sau medie tensiune și curenți slabi, in cuantum de minim 2 474 160,00 EUR, exclusiv TVA. Valoarea experienței va fi realizată din maxim 2 contracte. Având în vedere prevederile din „Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar”, RACR-AD-AACDA, ediţia 2019, din 15.3.2019 – prestatorul de servicii trebuie să dețină o autorizare cod AAC.

Proportia de subcontractare. În cazul în care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractorilor propusi.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentele doveditoare urmeaza sa fie prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante in faza de analiza a documentelor suport DUAE ce vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinte se depun orice certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de beneficiar privat din care sa reiasa toate informatiile necesare dovedirii cerintei. Certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare sunt: documente emise sau contrasemnate de beneficiarul serviciilor/procese-verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei.

Note:

1) În cazul prezentării unor contracte îndeplinite în asociere (ca asociat sau subcontractant), trebuie să rezulte clar și distinct partea de activități pe care le-a realizat în cadrul contractului/contractelor prezentate;

2) Terțul/terții sustinatori vor depune angajamentul ferm si aceleasi documente ca si ofertantul. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Entitatea contractanta verifica tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea capacitatii tehnice si/sau profesionale. Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, entitatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal. Terțul susținător va prezenta la depunerea ofertei declarația de neîncadrare în prev. art. 73 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Se va depune autorizația emisă de A.A.C.R. cod AAC pentru prestator (contractant, subcontractant, asociat sau terț).

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Odata cu depunerea DUAE se va depune si acordul de subcontractare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri sa fie solicitate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Subcontractantul va prezenta la depunerea ofertei declarația de neîncadrare în prev. art.73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Garantia de participare este in cuantum de: 28 241,60 EUR.

Garantia de participare, irevocabila, va fi constituita conform prevederilor art. 42 alin. (1)-(5) din H.G. 394/2016, respectiv se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire si cu respectarea prevederilor art. 42 alin. (7) din H.G. 394/2016.

In cazul in care garantia de participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR din data publicarii anuntului de participare.

Conturile autoritatii contractante sunt:

— cont în lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450,

— cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egală cu perioada de valabilitate a ofertei (120 zile de la data limita stabilita pt. depunerea ofertelor).

Restituirea garantiei se va face cf. prev. art. 44 alin. (5) din H.G.394/2016.

Garantia de participare va depusa in SEAP, in format electronic pana la data si ora limita pentru depunerea ofertelor.

Garantia de buna executie, irevocabila, este de 10 % din valoarea contractului, exclusiv TVA si se va constitui in conformitate cu art. 46 din H.G. 394/2016, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.

Conturile entitatii contractante sunt:

— cont în lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450,

— cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile.

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, daca executantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru atat executantului cat si emitentului instrumentului de garantare precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate. In cazul executarii garantiei de buna executie inainte de data de incetare a contractului, executantul are obligatia reintregirii acesteia la nivelul avut anterior executarii, in termen de 5 zile de la executare. In cazul in care executantul nu reinnoieste garantia, beneficiarul are dreptul de a percepe penalitati in conformitate cu prevederile contractuale.

Restituirea garanției de bună execuție se va efectua conform prev. art. 48 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

(a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total ofertat,

(b) Limite ale valorilor pana la care elementul ofertei prevazut la litera (a) poate fi imbunatatit: nu exista limite; nu se va folosi pasul de licitare,

(c) Informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul in care ace […] detalii pe www.e-licitatie.ro


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-05-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Ofertele vor fi depuse online folosind facilitatile oferite in acest sens de SEAP, în sectiunile respective, atasate prezentei proceduri de achizitie pe site-ul www.e-licitatie.ro

Ofertantii vor trebui sa fie inregistrati in SEAP, iar documentele transmise sa fie semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Toate documentele care fac parte din oferta candidatilor vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie transmisa in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor, mentionata in cadrul anuntului de participare.

Numai operatorii inscrisi in SEAP pot depune oferta.

Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se vor face numai in SEAP, utilizand facilitatile oferite in acest sens de sistem, iar documentele transmise vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

In conditiile in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se inregistreaza 2 sau mai multe oferte la egalitate pe primul loc, se va proceda la solicitarea unei noi oferte de pret prin intermediul SEAP. Departajarea se va face in functie de pretul cel mai mic.

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar Documentul Unic European (DUAE). Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea entitatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare.

Documentele justificative vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea entității contractante.

În cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati/sucontractanti în parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite prin cumul.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Termenele conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-16

English Language Unavailable

CPV Codes
63724310; 50000000; 50324200; 79993100; Buoy marking services; Repair and maintenance services; Preventive maintenance services; Facilities management services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions