Poland-Katowice: Pipes and fittings

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Katowice: Pipes and fittings
OJEU (High Value) 610861-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-23
Deadline 2020-01-15 09:45:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
Postal code: 40-039
Country: PL
Contact person: Joanna Palt
Telephone: +48 327161485
E-mail: j.palt@pgg.pl
NUTS code: PL22
Main address (URL): www.pgg.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrum Logistyki Materiałowej
Postal address: ul. Karolinki 1
Town: Katowice
Postal code: 40-467
Country: PL
Contact person: Joanna Palt
Telephone: +48 327161485
E-mail: j.palt@pgg.pl
NUTS code: PL22
Main address (URL): www.pgg.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
http://efo.coig.biz
https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja


Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych (nr grupy 272-1)

Reference number: 701903597

II.1.4) Short description

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 272-1.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Rura stalowa kołnierzowa

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.1.4) Short description

Przedmiot zadania – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Rura stalowa kołnierzowa

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.1.4) Short description

Przedmiot zadania – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Rura stalowa kołnierzowa

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.1.4) Short description

Przedmiot zadania – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Rura stalowa kołnierzowa

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.1.4) Short description

Przedmiot zadania – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Rura stalowa bez szwu kołnierzowa ciśnieniowa zasilająca

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.1.4) Short description

Przedmiot zadania– - wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

Rura stalowa bez szwu kołnierzowa ciśnieniowa spływowa

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.1.4) Short description

Przedmiot zadania – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 7
Title:

Rura stalowa bez szwu kołnierzowa do podsadzki hydraulicznej

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.1.4) Short description

Przedmiot zadania – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 8
Title:

Rura stalowa kołnierzowa ciśnieniowa

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.1.4) Short description

Przedmiot zadania – wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

— dla zadania nr 1 – 38 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 14 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3 – 160 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4 – 35 000,00 PLN,

— dla zadania nr 5 – 755 000,00 PLN,

— dla zadania nr 6 – 317 000,00 PLN,

— dla zadania nr 7 – 868 000,00 PLN,

— dla zadania nr 8 – 30 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 2 217 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

— dla zadania nr 1 – 38 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 14 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3 – 160 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4 – 35 000,00 PLN,

— dla zadania nr 5 – 755 000,00 PLN,

— dla zadania nr 6 – 317 000,00 PLN,

— dla zadania nr 7 – 868 000,00 PLN,

— dla zadania nr 8 – 30 000,00 PLN,

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 2 217 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy rur stalowych i innych wyrobów hutniczych.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej;

b) sytuacji ekonomicznej.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art.24 ust 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp Wykonawcę.

5. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 56 300,00 PLN,. W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

— dla zadania nr 1– 1 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 500,00 PLN,

— dla zadania nr 3 – 4 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4 – 1 000,00 PLN,

— dla zadania nr 5 – 19 000,00 PLN,

— dla zadania nr 6 – 8 000,00 PLN,

— dla zadania nr 7 – 22 000,00 PLN,

— dla zadania nr 8 – 800,00 PLN.

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

3. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust.1.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7. Szczegółowe wymagania określono w SIWZ.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w załączniku nr 7 SIWZ.

2. Integralną część istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 004-005665
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:45


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.cpig.biz) w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. POLSKA, 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1 – pokój nr 115, I piętro.


Additional information:

Informacje o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, składających oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach zostaną zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej w profilu nabywcy.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-18

English Language Unavailable

CPV Codes
44163000; Pipes and fittings;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions