Poland-Katowice: Waste-tip management services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Katowice: Waste-tip management services
OJEU (High Value) 616759-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-24
Deadline 2020-01-15 09:55:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
National registration number: 634-283-47-28
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
Postal code: 40-039
Country: PL
Contact person: Joanna Prędki
Telephone: +48 327572760
E-mail: przetargi@pgg.pl
Fax: +48 327572027
NUTS code: PL22A
Main address (URL): http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://efo.coig.biz/inquiries/


Section II: Object of Contract


Title:

Odbiór transportem kolejowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic

Reference number: 621904166

II.1.4) Short description

Odbiór transportem kolejowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL22A
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic

II.1.4) Short description

Maksymalna ilość odpadów wydobywczych przewidywana do odbioru i przetworzenia w okresie realizacji umowy wynosi 944 148,00 Mg:

Odpady te są odpadami stałymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.5.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Zamawiający dopuszcza oferty, w których Wykonawca posiada decyzję na odzysk poza instalacjami odpadów o kodach ex 01 01 02 i ex 01 04 12.

Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów w całości transportem kolejowym.

Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana ilość odpadów przekazanych Wykonawcy wyniesie nie mniej niż 80 % maksymalnej ilości odpadów przewidzianych do odbioru i przetworzenia.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże się zdolnością techniczną lub zawodową, to znaczy:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi polegające na transporcie kolejowym odpadów wydobywczych lub innych materiałów sypkich (np.: piasku, żwiru innych materiałów skalnych, kruszyw, kopalin, minerałów itp.) i/lub transporcie kolejowym odpadów wydobywczych wraz z ich przetwarzaniem o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN. W przypadku Wykonawcy, przedstawiającego wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym została zawarta umowa.

W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego;

2) dysponuje środkami organizacyjno-technicznymi do przetwarzania odpadów wydobywczych tj. miejscami i/lub instalacjami i/lub obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ilości nie mniejszej niż 480 000 Mg.

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć Zamawiającemu, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 170 000,00 PLN (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. W takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

4. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Pozostałe zapisy zgodnie z częścią XII SIWZ.

III.2.2) Contract performance conditions

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy zostały określone w załączniku nr 10 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej, na warunkach określonych w części XXII SIWZ.

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 111-273746
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:55


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Polska Grupa Górnicza S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, pokój nr 338, POLSKA


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-20

English Language Unavailable

CPV Codes
90533000; 90512000; Waste-tip management services; Refuse transport services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions