Poland-Zgorzelec: Magnetic resonance unit

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Zgorzelec: Magnetic resonance unit
OJEU (High Value) 617826-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-27
Deadline 2020-01-15 08:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
National registration number: 231161448
Postal address: ul. Lubańska 11-12
Town: Zgorzelec
Postal code: 59-900
Country: PL
Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Telephone: +48 571334686
E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl
NUTS code: PL515
Main address (URL): www.spzoz.zgorzelec.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa wraz z instalacją rezonansu magnetycznego wraz z finansowaniem na okres 60 miesięcy.

Reference number: 49/ZP/2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z instalacją rezonansu magnetycznego wraz z finansowaniem na okres 60 miesięcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2, 3, 3A, 3B, 8 do SIWZ oraz załączone rysunki rzut budynku głównego oraz lokalizacja.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL515
II.2.3.2) Main site or place of performance:

WS-SP ZOZ w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12.

II.1.4) Short description

1. Dostawa wraz z instalacją rezonansu magnetycznego wraz z finansowaniem na okres 60 miesięcy.

2. WADIUM: 76 644,00 PLN. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110, 650, 1000 i 1669), należy złożyć w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze składaną ofertą przetargową. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku MILLENNIUM S.A. nr konta 55 1160 2202 0000 0001 9259 2053 z dopiskiem: ”Przetarg nieograniczony – REZONANS MAGNETYCZNY – 49/ZP/2019”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zawarte są w Rozdziale 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert: Oferowana cena brutto oferty 60 %; Oferowane parametry techniczne: 40 %. Liczbę punktów jaką można uzyskać w kryterium ocena techniczna przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ Formularz opis przedmiotu zamówienia oraz pkt. 15 SIWZ

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Oferowane parametry techniczne
Weighting: 40.00
Cost/Price
Weighting: 60.00
II.02.07) Duration in days 42
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu - spełniają warunki udziału w postępowaniu – dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej szczegółowo wskazane w punkcie III.1.3)ogłoszenia.

3. Zam. będzie wymagać oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:(prosimy nie składać wraz z ofertą). Wykonawca, w terminie 3 dni - od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej dedykowanej Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp. – tj. informacji z otwarcia ofert - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp., za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec (tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U 2018 poz. 798, 650, 1637 i 1669) – załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ-sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Zamawiający informuje, że jednolity dokument można pobrać ze strony internetowej https://espd.uzp.gov.pl/ i wypełnić w wymaganych miejscach.

6.Informacje zawarte w jednolitym dokumencie (JEDZ) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców), wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców (art. 25a ust. 5 ustawy PZP)

8.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

10. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 24aa Ustawy, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Zamawiający w części IV Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wymaga wypełnienia części (alfa).

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Dodatkowe informację, które nie zmieściły się pkt. VI.3) ogłoszenia. Numeracja zgodna z SIWZ.

7.2.5. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy

— w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze je samodzielnie. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu adresu strony internetowej oraz sygnatury dokumentu, pod którymi te dokumenty/oświadczenia będą dostępne,

— w przypadku braku wskazania, o którym mowa powyżej - NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ).

7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.5. SIWZ, składa:

7.3.1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 Ustawy

7.3.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

7.3.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

7.3.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.3.3. Dokumenty o których mowa w pkt. 7.3.1. i 7.3.2.2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w pkt. 7.3.2.1. SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.3.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7.3.3. SIWZ stosuje się odpowiednio.

7.3.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Dodatkowe informację, które nie zmieściły się pkt. VI.3) ogłoszenia. Numeracja zgodna z SIWZ.

7.6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

7.6.1. DO OFERTY:

7.6.1.1. Wypełniony formularz opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ.

7.6.1.2. Do oferty należy załączyć Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SIWZ w oparciu o które została przygotowana oferta, w zakresie punktowanych parametrów technicznych. W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do SIWZ) dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr poszczególnej pozycji asortymentowej – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SIWZ, że oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i przyzna w tym zakresie 0 pkt. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt 15.2.1. 2) SIWZ, tylko przyzna od razu 0 punktów.

7.6.2. NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ):

7.6.2.1. Warunki gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu – Załącznik nr 3A do SIWZ

7.6.2.2. Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia Wykonawcy dotyczące zapewnienia autoryzowanego serwisu.

12.7. Zawartość oferty. Złożona oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, musi zawierać:

12.7.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty,

12.7.2. wypełniony załącznik nr 2 i 3 do SIWZ – Formularz cenowy i opis przedmiotu zamówienia.

12.7.3. wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

12.7.4. Do oferty należy załączyć Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SIWZ w oparciu o które została przygotowana oferta, w zakresie punktowanych parametrów technicznych. W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do SIWZ) dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr poszczególnej pozycji asortymentowej – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SIWZ, że oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i przyzna w tym zakresie 0 pkt. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt 15.2.1. 2) SIWZ, tylko przyzna od razu 0 punktów.

12.7.5. załącznik nr 6 do SIWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy)

12.7.6. pełnomocnictwa – jeżeli niezbędne – vide pkt. 12.4. – 12.5. SIWZ.

12.7.7. wadium (dotyczy formy niepieniężnej).

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Numeracja zgodna z SIWZ

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć dokumenty NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ).:

7.1.1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych:

W zakresie Pakietu nr 1 – co najmniej 1 dostawy sprzętu medycznego w zakresie rezonansu magnetycznego na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według wzoru na załączniku nr 7 do SIWZ – NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ).

Dowodami, o których mowa są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

— a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie o powyższym należy złożyć w formularzu JEDZ (część IV części alfa)

III.2.2) Contract performance conditions

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projektach umów.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Obecnie użytkowany rezonans magnetyczny został zakupiony w 2009 roku i jest bardzo intensywnie eksploatowany przez ponad 10 lat. Na dzień dzisiejszy ze względów technicznych została znacznie ograniczona możliwość wykonywania części badań. Pojawiają się problemy z działaniem cewek do kręgosłupa szyjnego i kręgosłupa piersiowego. Dostawa oraz instalacja rezonansu magnetycznego jest niezbędna ze względu na zabezpieczenie pacjentów w ciągłość wykonywania badań RM. Ze względu na częste awarie, występuje uzasadniona konieczność dokonania szybkiego zakupu nowego urządzenia. Wartość szacowanych napraw w stosunku do wartości zakupu nowego aparatu jest nieracjonalna przemawiająca na korzyść utworzenia nowej pracowni. Zakup nowego urządzenia, spowoduje zabezpieczenie potrzeb szpitala i mieszkańców oraz przyczyni się do wyeliminowania bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pacjentów.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 08:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – I piętro budynku administracji WS-SPZOZ w Zgorzelcu,59-900 Zgorzelec, ul. Lubańskiej 11-12, pokój nr 13-14, POLSKA


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

Numeracja zgodna z SIWZ.

7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy:

7.2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

UWAGA: Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy w/w dokument, składa dokument o którym mowa w pkt. 7.3.1. SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ).

7.2.2.Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ).

7.2.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ).

7.2.4. Oświadczenia Wykonawcy NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ):

7.2.4.1. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

7.2.4.2. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

7.2.4.3. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r., poz. 716)


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Numeracja zgodna z SIWZ.

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

19.3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.5. Odwołujący wysyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.7. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dedykowanej dla Zamawiającego Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec;

c) wobec czynności innych niż określone w ppkt. a) i b), wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-24

English Language Unavailable

CPV Codes
33111610; 33113000; 33113100; Magnetic resonance unit; Magnetic resonance imaging equipment; Magnetic resonance scanners;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions