Romania-Iași: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Iași: Forestry services
OJEU (High Value) 618757-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-27
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.
National registration number: RO1590120
Postal address: Regia Națională a Padurilor – Romsilva prin Direcția Silvică Iași
Town: Iași
Postal code: 700483
Country: RO
Contact person: Direcția Silvică Iași
Telephone: +40 232244680
E-mail: office@iasi.rosilva.ro
Fax: +40 232244631
NUTS code: RO213
Main address (URL): www.rosilva.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100085093

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Regie autonomă
I.5.2) Other activity -
Silvicultură și exploatări forestiere

Section II: Object of Contract


Title:

Servicii pentru silvicultură – cultura și refacerea pădurilor

Reference number: 159012020183066

II.1.4) Short description

Servicii privind cultura si refacerea padurilor in scopul realizarii programului de regenerari artificiale pentru anul 2020 (impaduriri, completari etc.), a serviciilor necesare in vederea efectuarii „ajutorarii regenerarii naturale” precum si a lucrarilor necesare pentru intretinerea culturilor (moblizari, descoplesiri etc.).

Procedura cuprinde 9 loturi:

Componenta loturilor si cantitatile aferente se regasesc in caietul de sarcini.

Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt prevazute in caietul de sarcini.

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este prezentata in sectiunea II.2) – „Lista de loturi”.

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire: cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si comple [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 5268831.69

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes

II.1.6.5) maximum number of lots
9
II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 9

Description: Item/Lot 1
Title:

Hârlău

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: RO213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza Ocolului Silvic Harlau.

II.1.4) Short description

Servicii pentru silvicultura, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 1883448.47
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 591 766,94 RON.


Description: Item/Lot 2
Title:

Pașcani

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: RO213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza Ocolului Silvic Pascani.

II.1.4) Short description

Servicii pentru silvicultura, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 1030937.78
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 551 284,78 RON.


Description: Item/Lot 3
Title:

Lunca Cetățuii

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: RO213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza Ocolului Silvic Lunca Cetatuii.

II.1.4) Short description

Servicii pentru silvicultura, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 584644.62
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 274 541,07 RON.


Description: Item/Lot 4
Title:

Podu Iloaiei

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: RO213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza Ocolului Silvic Podu Iloaiei.

II.1.4) Short description

Servicii privind cultura si refacerea padurilor, conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 200453.03
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 151 556,38 RON.


Description: Item/Lot 5
Title:

Dobrovăț

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: RO213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza Ocolului Silvic Dobrovat.

II.1.4) Short description

Servicii pentru silvicultura, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 343296.44
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 173215,44 lei


Description: Item/Lot 6
Title:

Pădureni

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: RO213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza Ocolului Silvic Padureni.

II.1.4) Short description

Servicii pentru silvicultura, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 452124.55
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 245 910,86 RON.


Description: Item/Lot 7
Title:

Iași 2

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: RO213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza Ocolului Silvic Iasi.

II.1.4) Short description

Servicii pentru silvicultura, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 254763.72
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 153 080,27 RON.


Description: Item/Lot 8
Title:

Iași 3

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: RO213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza Ocolului Silvic Iasi.

II.1.4) Short description

Servicii pentru silvicultura, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 226709.49
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 149 481,78 RON.


Description: Item/Lot 9
Title:

Iași 1

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: RO213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Raza Ocolului Silvic Iasi.

II.1.4) Short description

Servicii pentru silvicultura, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 292453.59
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 183 447,31 RON.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;

2) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

3) alte documente edificatoare, dupa caz;

4) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire a cerintei:

Se solicita declaratie conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 care va fi prezentata de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE.

Încadrarea în situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire sunt: Parascan Corneliu, Popa Daniela, Bolfa Ioan, Coros Georgeta, Piticari Corneliu, Hrimiuc Andreea, Toma Ionel, Muscalu Mirela, Tirgovatu Cristian, Idricianu Claudiu.

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate în traducere in limba romana;

2) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa fie atestati pentru serviciile prevazute la art. 6 lit. a) si b) din O.M. 1763/2015 pentru aprobarea regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizeaza lucrari de regenerare si întretinere a semintisurilor si plantatiilor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca a prestat servicii similare in valoare cumulata de:

— minim 270 000 RON (pentru lotul nr. 1),

— minim 170 000 RON (pentru lotul nr. 2),

— minim 590 000 RON (pentru lotul nr. 3),

— minim 180 000 RON (pentru lotul nr. 4),

— minim 150 000 RON (pentru lotul nr. 5),

— minim 140 000 RON (pentru lotul nr. 6),

— minim 550 000 RON (pentru lotul nr. 7),

— minim 240 000 RON (pentru lotul nr. 8) si

— minim 150 000 RON (pentru lotul nr. 9), in ultimii 3 ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor.

Prin servicii similare se vor intelege orice servicii de natura si complexitate similara/comparabila cu serviciile care fac obiectul contractului (ex: Servicii pentru silvicultura).

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de care tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere. In urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor, acesta va prezenta documente justificative pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, astfel:

— Ofertantul (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii in masura in care experienta sa este relevanta pentru proiect) va trebui sa prezinte certificari de buna executie (recomandari, procese-verbale de receptie sau orice documente relevante care sa confirme prestarea serviciului), din care sa rezulte valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati si din care sa rezulte ca au fost duse la bun sfârsit. În cazul asocierilor conditia se va considera a fi îndeplinita în mod cumulativ,

— Valorile vor fi exprimate in RON,

— Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat RON vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. Pentru anul în curs: transformarea în RON, se va face la cursul BNR din ziua publicarii anuntului de participare. In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din contract, odata cu DUAE al ofertantului se va prezenta DUAE al subcontractantului insotit de acordul de subcontractare, urmand ca documentele care probeaza cele asumate in acord sa fie solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-05-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Autoritatea contractanta doreste accelerarea procedurii de atribuire prin reducerea termenului de depunere a ofertelor la 15 zile de la data transmiterii anuntului spre publicare conform prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. A.C. a luat toate masurile posibile pentru evitarea prezentei situatii cu caracter de urgenta, a încheiat lucrarile privind controlul anual al regenerarilor in termenul prevazut in normative si a demarat procedura imediat dupa definitivarea si aprobarea documentatiilor tehnice ce au avut la baza rezultatul controlului anual al regenerarilor. Procedura de achizitie pentru serviciile de împaduriri – completari, refaceri si întretinere a plantatiilor nu putea fi demarata mai devreme de finalizarea si aprobarea controlului anual al regenerarilor, prin care se stabilesc lucrarile necesare în plantatii pentru anul urmator, în functie de starea plantatiilor constatata la control. De asemenea, procedura de achizitie nu putea fi demarata înainte de întocmirea si aprobarea devizelor, pe baza cantitatilor de lucrari necesare, rezultate în urma controlului anual al regenerarilor, in conformitate cu prevederile normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerarilor, aprobate prin O.M. nr. 1653/31.10.2000. Controlul anual al regenerarilor s-a aprobat în luna noiembrie 2019, dupa care s-a procedat la întocmirea devizelor (prima jumatate a lunii decembrie), astfel procedura de achizitie poate fi demarata cel mai devreme în la 2 jumatate a lunii decembrie 2019. Serviciile de împaduriri – refaceri si completari pot fi executate numai în perioada de repaus vegetativ, respectiv până la pornirea în vegetatie a puietilor forestieri care, de regula, în zona geografica în care sunt situate plantatiile, se produce începând cu a 2 jumatate a lunii martie sau, în functie de evolutia factorilor climatici, în cazul unei primaveri timpurii, chiar în prima decada a lunii martie. Perioada pentru plantarea puietilor forestieri, de regula, se poate prelungi până cel mai târziu la data de 15 aprilie, dupa care nu mai pot fi plantati puieti. Pentru cheltuirea cât mai eficienta a fondurilor alocate, respectiv pentru evitarea riscului producerii de pierderi si având în vedere ca serviciile de împaduriri, spre deosebire de alte tipuri de servicii, nu pot fi executate oricând în timpul anului ci numai într-o perioada de timp limitata, determinata de influenta climei, a conditiilor fizico-geografice, de intrarea în vegetatie a puietilor, perioada ce se încheie cel mai târziu la 15 aprilie, este necesar ca încheierea contractelor având ca obiect prestarea acestor servicii sa se realizeze, cel mai tarziu, la începutul lunii martie.

Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care 2 sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe SEAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail.

Autoritatea contractanta poate modifica contractul in conditiile art. 221 din Legea 98/2016.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

In conditiile si in termenul prevazut de Legea nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Direcția Silvică Iași – Compartiment Juridic
Postal address: Str. Gheorghe Asachi nr. 2
Town: Iași
Postal code: 700483
Country: RO
Telephone: +40 232244680
E-mail: office@iasi.rosilva.ro
Fax: +40 232244631
URL: http://www.rosilva.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-23

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; Forestry services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions