Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Refuse and waste related services
OJEU (High Value) 000455-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-02
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
National registration number: MSB/PN/109/12/2019
Postal address: ul. Kondratowicza 8
Town: Warszawa
Postal code: 03-242
Country: PL
Contact person: Joanna Gąsior
Telephone: +48 223266654
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Fax: +48 223265834
NUTS code: PL911
Main address (URL): http://bip.brodnowski.pl/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://brodnowski.eb2b.com.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://brodnowski.eb2b.com.pl
I.4) Type of the contracting authority:
osoba prawna świadcząca usługi o charakterze powszechnym

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Odbiór i utylizację odpadów medycznych nie niebezpiecznych o kodzie 18 01 04 wraz z dzierżawą prasokontenera dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Reference number: MSB/PN/109/12/2019

II.1.4) Short description

Odbiór i utylizację odpadów medycznych nie niebezpiecznych o kodzie 18 01 04 wraz z dzierżawą prasokontenera dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

— Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, W-wa, POLSKA,

— Śródmiejskie Centrum Kliniczne Filia Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., ul. Poznańska 22, POLSKA.

II.1.4) Short description

Odbiór i utylizację odpadów medycznych nie niebezpiecznych o kodzie 18 01 04 wraz z dzierżawą prasokontenera dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, które mogą dotyczyć w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem publicznym, tj. uprawnienie w formie zezwolenia wydanego przez właściwy organ dla Wykonawcy na prowadzenie gospodarki odpadami, tj. na transport i utylizację odpadów będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), Zamawiający żąda następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu, odbioru i unieszkodliwiania odpadów objętych przedmiotowym zamówieniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, które mogą dotyczyć sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na całość wartości składanej oferty (brutto), lecz nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający żąda następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie:jeden milion złotych).

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, które mogą dotyczyć zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

— wykonali co najmniej 2 usługi o tonażu nie mniejszym niż 200 000 kg każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

— posiadają co najmniej 1 środek transportu niezbędny do realizacji zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający żąda następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, o których mowa w pkt 8 SIWZ:

1. Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

3.10.12. Wykaz zakładów utylizacji odpadów medycznych (miejsca utylizacji, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia, którym dysponuje Wykonawca, posiadające aktualne decyzje/uprawnienia zezwalające na użytkowanie/eksploatację przedmiotowych zakładów utylizacji odpadów niebezpiecznych) o zdolności utylizacji odpadów stanowiących przedmiot zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Na podstawie zawartej umowy nr 93/2019 świadczona jest usługa odbioru odpadów medycznych o kodzie 18 01 04 w cenie 3,44 PLN brutto za 1 kg, która obowiązuje do dnia 1.1.2020 r. W dniu 6.12.2019 r. strony zawarły aneks zwiększający wartość tej umowy o kwotę brutto nie przekraczającą 10 % i jednocześnie wydłużyć okres trwania tej Umowy do wyczerpania kwoty (na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych), tj. do 16.1.2020 r. W trakcie przeprowadzonego rozeznania rynku, MSB otrzymał na przedmiotową usługę 1 ofertę cenową z proponowaną kwotą 6,48 PLN brutto za odbiór 1 kg odpadu 18 01 04. W dniu 19.12.2019 r., podczas otwarcia ofert w ww. postępowaniu firma EMKA SA, jako jedyna złożyła ofertę na wykonywanie przedmiotowej usługi za kwotę 8,64 PLN brutto za 1 kg. Taki wzrost ceny wynika z długiego okresu na jaki miała być zawarta umowa, tj. 24 m-ce, który na 12 m-cy byłby znacznie niższy, a brak ich odbioru zagraża zatrzymaniem pracy statutowej szpitala.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, Pokój 134B, POLSKA.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587777
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: PL
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Określone w ustawie Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587777
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-30

English Language Unavailable

CPV Codes
90500000; Refuse and waste related services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions