Poland-Bydgoszcz: Waste-tip management services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Bydgoszcz: Waste-tip management services
OJEU (High Value) 000575-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-02
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Postal address: ul. Ernsta Petersona 22
Town: Bydgoszcz
Postal code: 85-862
Country: PL
Contact person: Jarosław Bańkowski
Telephone: +48 525222058
E-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl
NUTS code: PL613
Main address (URL): http://pronatura.bydgoszcz.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.pronatura.bydgoszcz.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
www.miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
spółka prawa handlowego
I.5.2) Other activity -
gospodarka odpadami

Section II: Object of Contract


Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprocesowych z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Reference number: MKUO ProNatura/ZP/NO/3/20

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów poprocesowych z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL613
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów poprocesowych z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Wykonawca powinien posiadać:

a) wpis do właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

b) wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów;

c) Wykonawca przedłoży zezwolenie na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydaną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE lub dokumenty potwierdzające, że uzyskanie przez niego takiego zezwolenia nie jest wymagane;

d) uprawnienia w zakresie zagospodarowania, tj: odzysku albo zbierania i odzysku odpadów (zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) i Ustawą z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) o kodzie 19 01 12 (ilość odpadów objętych zezwoleniem: co najmniej 27 000 Mg/rok)).

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w tym z tytułu szkód wyrządzonych w środowisku na sumę (na jedno i wszystkie zdarzenia) na sumę ubezpieczenia w wysokości, co najmniej 250 000,00 PLN.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem usług gospodarowania odpadami o z podgrupy 19 01 z wyłączeniem odpadów o kodach 19 01 02, 19 01 05*, 19 01 06*, oraz 19 01 99 w ilości minimum 15 000 Mg (łącznie) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia w związku ze zbliżającym się końcem obowiązywania obecnie realizowanej umowy oraz unieważnienie uprzednio prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ze względu na przekroczenie kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00

Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-31

English Language Unavailable

CPV Codes
90533000; 90512000; Waste-tip management services; Refuse transport services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions