Poland-Wyszków: Planting and maintenance services of green areas

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Wyszków: Planting and maintenance services of green areas
OJEU (High Value) 001727-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-03
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Urząd Miejski w Wyszkowie
Postal address: al. Róż 2
Town: Wyszków
Postal code: 07-200
Country: PL
Contact person: Urząd Miejski w Wyszkowie
Telephone: +48 29743-77-18
E-mail: beata.milewska@wyszkow.pl
Fax: +48 29743-77-16
NUTS code: PL924
Main address (URL): www.wyszkow.pl
Address of the buyer profile (URL): www.wyszkow.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.wyszkow.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Rewaloryzacja Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie – etap III i IV w ramach zadania Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie

Reference number: ROZ.ZP.34.2019

II.1.4) Short description

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki wraz z karczowaniem drzew i krzewów, wykonanie cięć pielęgnacyjnych, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin oraz pielęgnacja posadzonych roślin w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie, wpisanego do rejestru parków zabytkowych. Park położony jest pomiędzy ulicami 3 Maja i Tadeusza Kościuszki, a od południowej strony granicę parku stanowi rzeka Bug. Z uwagi na bardzo dużą powierzchnię parku przewidzianą do rewaloryzacji, park został podzielony na 4 etapy realizacji.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest etap II Projektu Rewaloryzacji Parku, obejmujący:

I. Wykonanie wycinki drzew i krzewów.

1. W zakresie wycinki drzew, Wykonawca zobowiązany jest do:

Wycinki drzew w ilości 208 szt. (obwód oraz lokalizacja wg dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót); wartości określone w przedmiarach dla etapu III i IV mogą ulec zmianie w związku z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi. Kosztorysowe rozliczenie ...

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1150190.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL924
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miasto Wyszków

II.1.4) Short description

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki wraz z karczowaniem drzew i krzewów, wykonanie cięć pielęgnacyjnych, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin oraz pielęgnacja posadzonych roślin w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie, wpisanego do rejestru parków zabytkowych. Park położony jest pomiędzy ulicami 3 Maja i Tadeusza Kościuszki, a od południowej strony granicę parku stanowi rzeka Bug. Z uwagi na bardzo dużą powierzchnię parku przewidzianą do rewaloryzacji, park został podzielony na 4 etapy realizacji.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest etap II Projektu Rewaloryzacji Parku, obejmujący:

I. Wykonanie wycinki drzew i krzewów.

1. W zakresie wycinki drzew, Wykonawca zobowiązany jest do:

— wycinki drzew w ilości 208 szt. (obwód oraz lokalizacja wg dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót); wartości określone w przedmiarach dla etapu III i IV mogą ulec zmianie w związku z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi. Kosztorysowe rozliczenie umowy umożliwi dokonanie zapłaty a faktycznie wykonaną pracę. Łączna ilość usuwanych drzew nie przekroczy wartości łącznej określonej w przedmiarach (łącznie dla liczby usuwanych pni);

— wykonania wycinki zgodnie z wydanymi w tym zakresie decyzjami administracyjnymi;

— usunięcia karp po wyciętych drzewach bądź frezowanie;

— wywozu wyciętych drzew i karp po drzewach własnym transportem. Materiał pozyskany z wycinki jest własnością Wykonawcy;

— zasypania dołów humusem po usuniętych karpach, a w razie potrzeby uzupełnienie brakującej ilości ziemi oraz wyprofilowanie terenu;

— oczyszczenia i uporządkowania terenu wraz z utylizacją odpadów powstałych przy wycince;

— ochrony przed uszkodzeniami sąsiadujących elementów lub roślin występujących w pobliżu usuwanych drzew np.: nawierzchnie dróg i chodników, ogrodzeń, elementów małej architektury lub pozostałej zieleni, a w przypadku powstałych szkód naprawienie szkody.

1. W zakresie wycinki krzewów, Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

wraz z wykopaniem brył korzeniowych zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową;
2

— wywozu wyciętych krzewów i brył korzeniowych po krzewach własnym transportem. — materiał pozyskany z wycinki stanowi własność Wykonawcy;

— zasypania dołów humusem po usuniętych bryłach korzeniowych, a w razie potrzeby uzupełnienie brakującej ilości ziemi urodzajnej oraz wyprofilowanie terenu;

— oczyszczenia i uporządkowania terenu wraz z utylizacją odpadów powstałych przy

Wycince.

I. Wykonanie cięć pielęgnacyjno-sanitarnych drzew (wskazanych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót) w ilości 91 szt.

1. W zakresie cięć sanitarnych Wykonawca zobowiązany jest do:

— usunięcia posuszu oraz martwych i nadłamanych konarów drzew zwisających nad ciągami pieszymi;

— usunięcia chorych i zaatakowanych przez szkodniki gałęzi i konarów;

— skrócenia bądź usunięcia krzyżujących się ze sobą pędów;

— zabezpieczenia na drzewach miejsc po cięciach (ran) odpowiednim preparatem;

— wywiezienia gałęzi i innych odpadów powstałych przy wykonaniu cięć (wraz z utylizacją);

— Uporządkowania terenu;

2. W zakresie cięć pielęgnacyjnych – formujących Wykonawca zobowiązany jest do:

— przycięcia gałęzi, w celu uzyskania przez drzewa optymalnego rozwoju koron, dążącego do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji koron;

— usunięcia odrostów drzew;

— zabezpieczenia na drzewach miejsc po cięciach (ran) odpowiednim preparatem;

Wywiezienia gałęzi i innych odpadów powstałych przy wykonaniu cięć (wraz z utylizacją)

— uporządkowania terenu;

.
2

I. Wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem wykonawczym układu roślinności w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie obejmujące:

1. Przygotowanie podłoża do nasadzeń drzew i krzewów (wraz z wymianą podłoża- zgodnie z dokumentacją projekt...

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-10
II.2.7) End 2020-10-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.05.00-00-00-016/16-00 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie


Additional information:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu robót o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia. Wartość tych usług została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia. Wartość zamówień uzupełniających wynosi 749 598 PLN.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

2.1. Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 7 lat, jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni na kwotę min. 50 000 PLN — każda.

2.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje/ lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami, na terenach objętych ochroną konserwatorską oraz do przedstawienia oświadczenia przyjęcia obowiązków przez kierownika prac konserwatorskich, o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067).

III.2.2) Contract performance conditions

Celem realizacji przedmiotu zamówienia, dwóch lub więcej Wykonawców, może złożyć jedną ofertę wspólną. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

a) Warunki uprawniające do ubiegania się o zamówienie (warunki formalne tj. każdy uczestnik wspólnej oferty musi udokumentować).

b) Warunki potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia, tj. potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców, ich kwalifikacje i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

c) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

d) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 151-372547
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Urząd Miejski w Wyszkowie, al. Róż 2, 07-200 Wyszków, POLSKA, pok. 144


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22587800
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: jw.
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony pranej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

2) określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) wykluczenia odwołującego,

4) odrzucenia oferty odwołującego,

5) opisu przedmiotu zamówienia,

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszeni, a także postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie 5 dni – od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych, lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec innych czynności – w terminie 5 dni – od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeśli Zamawiający nie zamieścił w BZ ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy.

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeśli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

11. Szczegóły określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-30

English Language Unavailable

CPV Codes
77310000; Planting and maintenance services of green areas;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions