Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Lublin: Construction work for pipelines, communication and power lines
OJEU (High Value) 002533-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-03
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
National registration number: 712-01-50-496
Postal address: ul. Puławska 28
Town: Lublin
Postal code: 20-822
Country: PL
Contact person: Wioleta Grzesiuk
Telephone: +48 814520304
E-mail: wioleta.grzesiuk@lpec.pl
Fax: +48 817406032
NUTS code: PL814
Main address (URL): https://lpec.eb2b.com.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.lpec.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://lpec.eb2b.com.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://lpec.eb2b.com.pl
I.3.8) to the above mentioned address
https://lpec.eb2b.com.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Podzadanie 8.1.2 (Działanie 1.6, poddziałanie 1.6.2) pn.: „Osiedlowa sieć ciepłownicza w rej. ul. Wileńskiej od komory K-LSM do komory K4 przy ul. Pagi. Etap I – w Lublinie, nr budżetu: I/00467/TCO/17”

Reference number: NZ-3113-3-3071-26/2019

II.1.4) Short description

Podzadanie 8.1.2. (Działanie 1.6, poddziałanie 1.6.2) pn.: „Osiedlowa sieć ciepłownicza w rejonie ul. Wileńskiej od komory K-LSM (punktu „A” i „B”) do komory K4 przy ul. Pagi. Etap I – od punktu „X” przy ul. Balladyny do komory K4 przy ul. Pagi w Lublinie, na terenie działek nr 1/9 (obr. 21, ark. 5), 2/81 (obr. 26, ark. 5)”. Nr budżetu: I/00467/TCO/17 – I etap.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin.

II.1.4) Short description

Podzadanie 8.1.2 (Działanie 1.6, poddziałanie 1.6.2) pn.: „Osiedlowa sieć ciepłownicza w rejonie ul. Wileńskiej od komory K-LSM (punktu „A” i „B”) do komory K4 przy ul. Pagi. Etap I – od punktu „X” przy ul. Balladyny do komory K4 przy ul. Pagi w Lublinie, na terenie działek nr 1/9 (obr. 21, ark. 5), 2/81 (obr. 26, ark. 5)”. Nr budżetu: I/00467/TCO/17 – I etap.

Zakres obejmuje:

1. budowę sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn250/400 o długości około 288 m na odcinku od punktu „X” przy ul. Balladyny do komory K4 przy ul. Pagi;

2. wykonanie 4 szt. przewiertów z montażem rur stalowych DN 600: 2 szt. o długości L=15 m oraz 2 szt. o długości L=12 m pod jezdniami przy ul. Głębokiej;

3. montaż komory żelbetowej K3 wraz z komorą odwodnieniową przy ul. Głębokiej oraz komory żelbetowej K4 przy ul. Pagi (wraz z wyposażeniem w armaturę);

4. wpięcie istniejącego przyłącza ciepłowniczego 2xDN80/200/160 zasilającego obiekt UMCS w nowo budowaną sieć 2xDN250/400 w komorze K3 wraz z montażem armatury, tj. zawory odcinające kołnierzowe DN 80 – 2 szt., end-capy DN80/200 – 1 szt. oraz DN80/160 – 1 szt. oraz zaizolowaniem rurociągów DN 80 w komorze.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 3
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Ww. zadanie będzie realizowane w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00 z dn. 07.11.2017r.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN i przedłożyć dokumenty potwierdzające to ubezpieczenie.

Wykonawca spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien dokonać przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęty kurs przeliczenia na PLN.

W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców (oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten musi spełnić w całości jeden z Wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

a) Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (za odpowiadające zakresem do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej).

b) Wykonawca musi wskazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

— co najmniej 1 (jedną) osobę do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z Ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2018 r, poz. 1202 z późn. zm.) oraz posiadającą

3-letnią praktykę zawodową na budowie przy pełnieniu funkcji kierownika robót ww. branży przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Unii Europejskiej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (tj. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 65),

— co najmniej 1 (jedną) osobę do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z Ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2018 r, poz. 1202 z późn. zm.) oraz posiadającą 3-letnią praktykę zawodową na budowie przy pełnieniu funkcji kierownika robót ww. branży przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Unii Europejskiej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (tj. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

Powyższy warunek należy traktować jako minimalny poziom zdolności Wykonawcy (co nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy).

Zamawiający dopuszcza osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodnie z wymogami określonymi z przepisami prawa w kraju, w którym ta osoba uzyskała uprawnienia.

Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim. W przypadku osób nieposługujących się biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego tłumaczenia.

Wykaz powyższych robót oraz osób (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem) – należy złożyć na wzorach stanowiących Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.

2. Wysokość wadium wynosi:

10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 15.1.2020 r. do godz. 10:00. Szczegóły dot. wadium – część X SIWZ

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegóły dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy – część XIX SIWZ.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń za wykonany przedmiot zamówienia w obcej walucie. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane jedynie w walucie polskiej, tj. w PLN. Walutą oferty i waluta umowy jest złoty polski (PLN). Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte są w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy).

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy powinni ustanowić i wskazać pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa taka musi określać szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia.

Szczegółowe zapisy zawarte są w SIWZ, w tym w części VIII SIWZ.

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe warunki realizacji umowy, w tym zmiany treści umowy zawarte są w załączniku nr 6 do SIWZ pn. Wzór umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, po dokonaniu oceny ofert w przypadku, gdy zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z formularzem ofertowym zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Szczegóły – część XVII SIWZ.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 051-118114
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, POLSKA w dniu 15.1.2020 r. o godz. 10:30 w pokoju 214. Oferent może śledzić otwarcie ofert i będzie miał dostęp do dokumentów, które nie zostały zastrzeżone w postępowaniu jako tajemnica przedsiębiorstwa na platformie zakupowej, na której złożył ofertę.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

SIWZ wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://lpec.eb2b.com.pl/ pod nr sprawy NZ-3113-3-3071-26/2019 od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w Dz.U. UE.

W związku z ubieganiem się i zawarciem umowy, jej wykonywaniem i rozliczaniem oraz realizacją praw i obowiązków po stronie Zamawiającego, m.in. wynikających z przepisów prawa, w niniejszym postępowaniu dochodzi do przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych, których Administratorem jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie (ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, POLSKA). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: dpo@lpec.pl

Przetwarzanie danych osobowych ograniczone jest okresem trwania postępowania, zawarcia umowy i jej realizacji, dochodzenia roszczeń oraz przechowywania dokumentacji przez okres wynikający z odpowiednich regulacji.

W przypadku podmiotów współubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania przez Wykonawcę z potencjału podmiotów trzecich, podmiot uprawniony do reprezentacji/Wykonawca zapewnia wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy UE z dnia 4.5.2016 r., L 119), chyba że występują okoliczności dla ich niestosowania.

Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem wyłącznie w celu związanym z prowadzoną działalnością, realizacją i rozliczeniem za dostawy i usługi, kontrolą jakości zrealizowanych prac.

Wobec realizowanych czynności przetwarzania, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, POLSKA). Podanie danych jest konieczne dla ubiegania się o zawarcie umowy, a dalej jej realizacji i rozliczenia. Nie planujemy automatycznego przetwarzania danych osobowych, ani ich przekazywania do państw trzecich.

Dokumenty składane na wezwanie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika US o niezaleganiu z opłacaniem podatków;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d) oświadczenie Wykonawcy o:

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

e) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (część VI pkt 3a SIWZ) – Zamawiający skorzysta z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych,a jeżeli dostęp do takiej bazy nie będzie bezpłatny lub nie będzie możliwy, wezwie Wykonawcę do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.

Pełny opis wymaganych dokumentów w części VII ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2 SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały one przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły w części XXI SIWZ oraz w dziale VI ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-30

English Language Unavailable

CPV Codes
45231000; 45330000; 45312000; 45111000; 45112000; 45320000; 45232000; 45233000; Construction work for pipelines, communication and power lines; Plumbing and sanitary works; Alarm system and antenna installation work; Demolition, site preparation and clearance work; Excavating and earthmoving work; Insulation work; Ancillary works for pipelines and cables; Construction, foundation and surface works for highways, roads;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions