Poland-Sosnowiec: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Sosnowiec: Construction work
OJEU (High Value) 012839-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-01-24 10:30:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego
Postal address: al. Zwycięstwa 20
Town: Sosnowiec
Postal code: 41-200
Country: PL
Contact person: Krzysztof Maksysz
Telephone: +48 322960510
E-mail: k.maksysz@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS code: PL22B
Main address (URL): www.um.sosnowiec.pl
Address of the buyer profile (URL): www.bip.um.sosnowiec.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://umsosnowiec.logintrade.net/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia PM nr 30.

Reference number: WZP.271.1.2.2020.KM

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje:

A) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania w podziale na branże wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi, uzyskaniem niezbędnych do realizacji ostatecznych decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenie robót w zależności od zakwalifikowania, opinii i pozwoleń i wytycznych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przeprowadzenie wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczenia do użytkowania. Szczególnie Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków;

B) wykonanie robót budowlanych w oparciu o pozwolenie na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ze sztuką budowlaną.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL22B
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sosnowiec

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”: składa się z części projektowej i realizacyjnej.

Planuje się adaptację części pomieszczeń w budynku szkolnym CKZiU nr 2 przy ul. Legionów 9 na potrzebę Przedszkola Miejskiego nr 30 w zakresie:

a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w podziale na branże w podziale na części A i B;

b) wykonania robót budowlanych polegających m.in. na:

— kompleksowej przebudowy pomieszczeń pod przedszkolne miejskie nr 30 wraz z instalacjami,

— wykonaniu termomodernizacji,

— wykonaniu placu zabaw na potrzeby ww. przedszkola.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-08-14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie oparciu o następujące kryteria oceny:

1. ceny brutto – waga 60 %;

2. doświadczenie Kierownika budowy – waga 40 %.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: – 35 000,00 PLN.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) roz. IX pkt 9.1. SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) roz. IX pkt 9.2.– 9.3. i 9.5. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie..

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wyk.,w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wyk. nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w roz. IX pkt 10.1 i pkt 10.2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w roz. IX pkt 10.2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Wyk. mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w roz. IX pkt 9.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w roz. IX pkt 10.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis roz. IX pkt 11 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w rozdziale IX pkt 9.1–9.7 SIWZ odnośnie tego podmiotu.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk. dokumenty, o których mowa w roz. IX pkt 8 oraz w pkt 9.1–9.7 SIWZ należy złożyć odnośnie każdego z Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt 9.8–9.9. SIWZ Wyk. składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w roz. IX pkt 3.2, 8 i 9 SIWZ dotyczące Wyk. i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wyk. na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia lub dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wyk., podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył rob. bud. o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto obejmujące budowę lub przebudowę budynku o którym mowa w art. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, ze zm).

1.2. wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia:

1.2.1. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;

1.2.2. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

1.2.3. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

1.2.4. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

1.2.5. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

1.2.6. 1 osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń;

Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, którego doświadczenie będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium oceny ofert.

1.2.7. 1 osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń;

1.2.8. 1 osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

1.2.9. 1 osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

Kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Uprawnienia budowlane wymienione w pkt 1.2.1.–1.2.9. muszą być wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, ze zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza łącznie funkcji opisanych w pkt 1.2.1.–1.2.9. w przypadku gdy osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia której jest zgłaszana.

III.2.2) Contract performance conditions

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu. Zam. wykluczy z postępowania o udzielenie zam. pub. Wyk. wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wzór umowy, określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 14.8.2020 r.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Konieczność skrócenia terminu wyznaczonego na składanie ofert, zgodnie z powołaną podstawą wynikła z sytuacji niezależnej od Zamawiającego. Nakaz zamknięcia dotychczasowego przedszkola nr 30 zmusił Zamawiającego do jego przeniesienia do nowej siedziby którą miasto nie dysponuje na chwilę obecną. W związku z powyższym wystąpiła pilna konieczność zaadaptowania pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 9, tak aby była możliwość uruchomienia PM w nowej siedzibie od 1.9.2020 r.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-24
IV.02.02) Local time 10:30


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-24
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w terminie określonym w sekcji IV.2.7 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Sosnowca w Wydziale Zamówień Publicznych przy ul. I. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, POLSKA, piętro II, pokój 212.


Additional information:

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje na platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych przy użyciu tokena (kodu) umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z Tabelą wyceny Załącznik nr 1A do SIWZ.

2. W celu dokonania oceny oferty w ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy” do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz doświadczenia Kierownika budowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

3.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ.

3.2. dokumenty o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 i 4 SIWZ;

3.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w niniejszym ust. za pomocą platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych. Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Instrukcja przykładowego sposobu opatrzenia oferty/oświadczenia/dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

6. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają swojego pełnomocnika pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

7. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w formularzu oferty.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 22587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 22587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; Construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions