Slovenia-Kranj: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovenia-Kranj: Construction work
OJEU (High Value) 013022-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Competitive dialogue

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Mestna občina Kranj
National registration number: 5874653000
Postal address: Slovenski trg 1
Town: Kranj
Postal code: 4000
Country: SI
Contact person: Tanja Hrovat
Telephone: +386 42373136
E-mail: tanja.hrovat@kranj.si
Fax: +386 42373106
NUTS code: SI042
Main address (URL): http://www.kranj.si
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Izgradnja telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja Kranj

Reference number: 411-6/2017

II.1.4) Short description

Predmet koncesije je izgradnja, vzdrževanje in upravljanje telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja.

Total Value:
EUR 6143040.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SI
NUTS code: SI042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kranj

II.1.4) Short description

Predmet koncesije je izgradnja, vzdrževanje in upravljanje telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja. Predviden čas trajanja koncesije opredeljuje koncesijska pogodba.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Obratovalni stroški
Weighting: 25
Cost/Price
Criteria: Višina uporabnine MOK
Weighting: 25
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 50Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Dialogue

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2018/S 137-312089

Contract No:
1

2018-11-12

1
0
0
0
1
Official name: Gorenjska gradbena družba, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
National registration number: 5143802000
Postal address: Jezerska cesta 20
Town: Kranj
Postal code: 4000
Country: SI
E-mail: info@ggd.si
NUTS code: SI
URL: http://www.ggd.si/
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 7645890.43
Total Value:
EUR 6143040.00

1

Upravljanje objekta in projektantski nadzor


Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Pravno varstvo je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje koncedenta, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil koncedenta opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4 000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri koncedentu, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če koncedent ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Mestna občina Kranj
Postal address: Slovenski trg 1
Town: Kranj
Postal code: 4000
Country: SI

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45210000; 50700000; Construction work; Building construction work; Repair and maintenance services of building installations;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions