Denmark-Ikast: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Denmark-Ikast: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
OJEU (High Value) 013194-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-01-31 12:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ikast-Brande Kommune
National registration number: 29189617
Postal address: Rådhusstrædet 6
Town: Ikast
Postal code: 7430
Country: DK
Contact person: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk
NUTS code: DK04
Main address (URL): http://www.ikast-brande.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.ethics.dk/ethics/eo#/176417ab-e579-492a-8594-cc60fdd742f0/publicMaterial

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/176417ab-e579-492a-8594-cc60fdd742f0/homepage
I.3.8) to the above mentioned address
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/176417ab-e579-492a-8594-cc60fdd742f0/homepage
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Bærbare computere


II.1.4) Short description

Udbud på bærbare computer til skoler i Ikast-Brande Kommune. Der er tale om computere til både elever og medarbejdere.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK04
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ikast-Brande Kommune

II.1.4) Short description

Udbud på bærbare computer til skoler i Ikast-Brande Kommune. Der er tale om computere til både elever og medarbejdere.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Optioner fremgår af kravspecifikation og tilbudsliste, hvor de er nærmere beskrevet.Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Tilbudsgiver skal oplyse omsætning i seneste afsluttede regnskabsår på kategorien computere.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Tilbudsgivers omsætning i seneste afsluttede regnskabsår på kategorien computere er på minimum 38 000 000 DKK.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 235-575135
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-31
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-31
IV.02.07) Local time 12:01

Additional information:

Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbud.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Udelukkelsesgrunde og ESPD:

Ordregiver er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD´et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund.

Herudover skal tilbudsgiver bekræfte, at denne heller ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Ordregiver er derfor forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af ovennævnte frivillige udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD´et i Ethics angive, hvorvidt ordregiver er omfattet af en af ovennævnte frivillige udelukkelsesgrund.

Indhentelse af dokumentation for ESPD:

Den tilbudsgiver, som ordregiver påtænker at indgå kontrakt med, skal inden kontrakten kan tildeles dokumentere sin opfyldelse af egnethedskriterierne og ikke-opfyldelse af udelukkelsesgrundene, jf. afsnit 6.1 til 6.2 ved fremlæggelse af følgende dokumenter:

- Serviceattest, som på tidspunktet for indlevering ikke er ældre end 6 måneder.

— Såfremt den vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland.

- Revisorunderskrevet erklæring for omsætning i seneste regnskabsår på kategorien computere en for det udbudte produktområde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.2,

- Hvis relevant: Dokumentation for konsortiedeltageres hæftelse eller andre enheders hæftelse og tilvejebringelse af ressourcer, jf. udbudsmaterialets pkt. 6.4 og 6.5.

Dokumentationen skal fremsendes inden en passende tidsfrist efter ordregivers anmodning herom.

Tilbudsgiverne er imidlertid meget velkomne til at fremsende dokumentationen tidligere, f.eks. sammen med tilbuddet.


Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klage i forbindelse med indgåelse af en kontrakt skal indgives inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
30000000; 30213000; Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages; Personal computers;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions