Bulgaria-Madan: Diesel fuel

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Madan: Diesel fuel
OJEU (High Value) 013375-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Община Мадан
National registration number: 000614984
Postal address: ул. „Обединение“ № 14
Town: Мадан
Postal code: 4900
Country: BG
Contact person: юрисконсулт — експерт ОП
Telephone: +359 30898220
E-mail: madanoba@gmail.com
Fax: +359 30898277
NUTS code: BG424
Main address (URL): http://www.madan.bg/
Address of the buyer profile (URL): http://www.madan.bg/currentNews-3736-newitem.html
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Периодични доставки на горива за зареждане на моторните превозни средства на община Мадан чрез покупки от търговски обекти (бензиностанции) посредством карти за безкасово плащане.


II.1.4) Short description

1. Вид на поръчката: покупка, доставка.

2. Наименование на стоката и количество:

— безоловен бензин А 95H с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) — 09132100-4 (безоловен бензин) — 14 000 литра,

— безоловен бензин А 98Н с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) — 09132100-4 (безоловен бензин) — 2 000 литра,

— дизелово гориво с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) — 09134200-9 (дизелово гориво) — 190 000 литра,

— пропан-бутан (автогаз) с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) — 09122000-0 (пропан и бутан) — 2 000 литра.

Забележка: Горивото е предназначено за моторните превозни средства на община Мадан, като за всеки горепосочен вид гориво възложителят приема и негов еквивалент в зависимост от търговското му наименование на съответния търговски обект (бензиностанция) на доставчика. Точното количество на доставеното гориво се определя на базата на конкретните потребности на възложителя по време на изпълнение на договора.

Total Value:
BGN 399600.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG424
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Търговските обекти (бензиностанции) на продавача за продажба на автомобилни горива, разположени на територията на община Мадан и минимум още 9 областни града...

Продължава в II.2.14).

II.1.4) Short description

1. Вид на поръчката: покупка, доставка.

2. Наименование на стоката и количество:

— безоловен бензин А 95H с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) — 09132100-4 (безоловен бензин) — 14 000 литра,

— безоловен бензин А 98Н с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) — 09132100-4 (безоловен бензин) — 2 000 литра,

— дизелово гориво с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) — 09134200-9 (дизелово гориво) — 190 000 литра,

— пропан-бутан (автогаз) с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) — 09122000-0 (пропан и бутан) — 2 000 литра.

Забележка: Горивото е предназначено за моторните превозни средства на община Мадан, като за всеки горепосочен вид гориво възложителят приема и негов еквивалент в зависимост от търговското му наименование на съответния търговски обект (бензиностанция) на доставчика. Точното количество на доставеното гориво се определя на базата на конкретните потребности на възложителя по време на изпълнение на договора.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Смолян, София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Пазарджик, Кърджали и Стара Загора.


Section IV: Procedure

На основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки откривам процедура на договаряне без предварително обявление, тъй като предмет на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Доставните стоки са: безоловен бензин с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) — 09132100-4 (безоловен бензин); дизелово гориво с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) — 09134200-9 (дизелово гориво); пропан-бутан (автогаз) с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) — 09122000-0 (пропан и бутан). Доставните стоки са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП с Постановление на Министерския съвет № 347 от 8.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 13.12.2016 г.). Борсовата сделка е предпочетена за реализиране на обществената поръчка предвид възможността, която предоставя стоковата борса за обявление, провеждане и приключване на процедурата в кратки срокове, при същевременно спазване принципите на Закона за обществените поръчки за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране опазването на търговската тайна на участниците и техните предложения. Заедно с това с избора на настоящата процедура се дава възможност за участие на всички потенциални участници за изпълнители на поръчката, тъй като търговията на стоковата борса позволява всеобща достъпност на всички пазарни субекти и се гарантира спазване на основната цел на закона — осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства.Contract No:
821
Title:

Периодични доставки на горива за зареждане на моторните превозни средства на община Мадан чрез покупки от търговски обекти (бензиностанции) посредством карти за безкасово плащане.


2019-10-15

1
1
0
0
0
Official name: ЕТ „Анри 64-Андрей Кехайов“
National registration number: 830162763
Postal address: бул. „България“ № 90
Town: Смолян
Postal code: 4700
Country: BG
Telephone: +359 30162173
E-mail: anri_64@abv.bg
Fax: +359 30162173
NUTS code: BG424
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 399600.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
09134200; Diesel fuel;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions