Bulgaria-Targovishte: Electricity

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Targovishte: Electricity
OJEU (High Value) 013384-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Районна здравноосигурителна каса — Търговище
National registration number: 1218582201637
Postal address: ул. „Трайко Китанчев“ № 37
Town: Търговище
Postal code: 7700
Country: BG
Contact person: Димитринка Ботева
Telephone: +359 6016111
E-mail: targovishte@nhif.bg
Fax: +359 60161138
NUTS code: BG334
Main address (URL): https://www.nhif.bg
Address of the buyer profile (URL): https://www.nhif.bg/page/273
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК — Търговище

Reference number: 1958

II.1.4) Short description

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:

1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.

2. Включване на възложителя като непряк член на балансиращата група на изпълнителя съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), без възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

3. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ.

4. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение, посочени в т. 2.4 от техническите изисквания и спецификации.

Total Value:
BGN 18333.33

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG334
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Сградата на РЗОК — Търговище, гр. Търговище, ул. „Трайко Китанчев“ № 37

II.1.4) Short description

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:

1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.

2. Включване на възложителя като непряк член на балансиращата група на изпълнителя съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), без възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

3. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ.

4. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение, посочени в т. 2.4 от техническите изисквания и спецификации.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 179-435355

Contract No:
РД-14-16
Title:

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК — Търговище


2019-12-20

3
3
0
0
0
Official name: „Мост Енерджи“ АД
National registration number: 201325372
Postal address: район „Витоша“, ул. „България“ № 118
Town: София
Postal code: 1618
Country: BG
Telephone: +359 24169843
E-mail: office@mostenerdgy.eu
Fax: +359 24160532
NUTS code: BG411
URL: https://www.mostenergy.eu/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 18333.33

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Решението за определяне на изпълнител подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от получаването му при условията на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
09310000; Electricity;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions