Czechia-Prague: Desktop computer

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Prague: Desktop computer
OJEU (High Value) 013630-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Institut klinické a experimentální medicíny
National registration number: 00023001
Postal address: Vídeňská 1958/9
Town: Praha
Postal code: 140 00
Country: CZ
Telephone: +420 236051111
E-mail: zakazky.ovz@ikem.cz
NUTS code: CZ010
Main address (URL): www.ikem.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilIKEM
I.1) Name and addresses:
Official name: Nemocnice Na Homolce
National registration number: 00023884
Postal address: Roentgenova 37/2
Town: Praha
Postal code: 150 30
Country: CZ
Telephone: +420 257273415
E-mail: anna.csabova@homolka.cz
NUTS code: CZ01
Main address (URL): www.homolka.cz
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dodávka počítačů – společné zadávání

Reference number: PZ-2019-0000283

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky počítačů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených přílohami této zadávací dokumentace, zejména dle přílohy č. 3 „Technická specifikace“, která tvoří nedílnou součást těchto ZP.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Přenosné počítače (notebooky)

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: CZ010
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sídla zadavatelů

II.1.4) Short description

Předmětem zakázky jsou dodávky počítačů dle specifikace uvedené v příloze č. 3 „Technická specifikace“ těchto ZP. Technické požadavky na procesor a na jednotlivé položky počítačových sestav, které stanovil zadavatel v příloze č. 3 k těmto ZP „Technická specifikace“, jsou požadavky minimální. Zadavatel tím umožňuje účastníkům nabídnout i jiná rovnocenná řešení.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

LCD monitory

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: CZ010
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sídla zadavatelů

II.1.4) Short description

Předmětem zakázky jsou dodávky počítačů dle specifikace uvedené v příloze č. 3 „Technická specifikace“ těchto ZP. Technické požadavky na procesor a na jednotlivé položky počítačových sestav, které stanovil zadavatel v příloze č. 3 k těmto ZP „Technická specifikace“, jsou požadavky minimální. Zadavatel tím umožňuje účastníkům nabídnout i jiná rovnocenná řešení.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:

Stolní počítače

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ010
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sídla zadavatelů

II.1.4) Short description

Předmětem zakázky jsou dodávky počítačů dle specifikace uvedené v příloze č. 3 „Technická specifikace“ těchto ZP. Technické požadavky na procesor a na jednotlivé položky počítačových sestav, které stanovil zadavatel v příloze č. 3 k těmto ZP „Technická specifikace“, jsou požadavky minimální. Zadavatel tím umožňuje účastníkům nabídnout i jiná rovnocenná řešení.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 4
Title:

Stolní počítače AIO

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ010
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sídla zadavatelů

II.1.4) Short description

Předmětem zakázky jsou dodávky počítačů dle specifikace uvedené v příloze č. 3 „Technická specifikace“ těchto ZP. Technické požadavky na procesor a na jednotlivé položky počítačových sestav, které stanovil zadavatel v příloze č. 3 k těmto ZP „Technická specifikace“, jsou požadavky minimální. Zadavatel tím umožňuje účastníkům nabídnout i jiná rovnocenná řešení.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open


Contract No:
3
II.2.1) Lot No: N006/19/V00031538/003
Title:

Přenosné počítače (notebooky)
Contract No:
4
II.2.1) Lot No: N006/19/V00031538/004
Title:

LCD monitory
Contract No:
1
II.2.1) Lot No: N006/19/V00031538/001
Title:

Stolní počítače
Contract No:
2
II.2.1) Lot No: N006/19/V00031538/002
Title:

Stolní počítače AIO
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.uohs.cz
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.uohs.cz

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
30213300; 30213100; 30231310; Desktop computer; Portable computers; Flat panel displays;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions