Poland-Warsaw: Envelopes

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Envelopes
OJEU (High Value) 013632-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Postal address: Szamocka 3, 5
Town: Warszawa
Postal code: 01-748
Country: PL
Contact person: Departament Zamówień Publicznych
Telephone: +48 226671704
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Fax: +48 226671733
NUTS code: PL
Main address (URL): www.zus.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
ubezpieczenia społeczne

Section II: Object of Contract


Title:

Zakup centralny kopert dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Reference number: TZ/271/35/19

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kopert dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w liczbie 32 837 620 szt., w 7 wzorach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia do 20 % zamawianego wolumenu tj. każdego ze wzorów kopert do 20 % wolumenu danego wzoru.

Wykonawca złoży próbkę stanowiącą część oferty w postaci 300 sztuk kopert wzoru 2, koperty w formacie C6/C5 (229x114 mm), w celu sprawdzenia jakości oferowanych kopert i potwierdzenia spełniania przez nie wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Zasady testów zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Total Value:
PLN 4022003.88

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Centrali i Oddziałów ZUS.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kopert dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w liczbie 32 837 620 szt., w 7 wzorach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia do 20 % zamawianego wolumenu tj. każdego ze wzorów kopert do 20 % wolumenu danego wzoru.

Wykonawca złoży próbkę stanowiącą część oferty w postaci 300 sztuk kopert wzoru 2, koperty w formacie C6/C5 (229x114 mm), w celu sprawdzenia jakości oferowanych kopert i potwierdzenia spełniania przez nie wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Zasady testów zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od 2.1.2020 r., do 31.12.2020 r;


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 180-438092

Title:

Zakup centralny kopert dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


2019-12-11

1
1
0
0
0
Official name: WZ Eurocopert Sp. z o.o.
Postal address: ul. Koszalińska 93
Town: Szczecinek
Postal code: 78-400
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4212835.77
Total Value:
PLN 4947064.77

Section V: Complementary information


Additional information:

I. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy;

2. „W stosunku do którego otwarto likwidację (...)” – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3. „Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków (...)” - zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

1. „Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...)” – zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

2. „Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...)" – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. Rozporządzenia.

3. „Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...)” – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. Rozporządzenia.

4. „Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...)” – zgodnie z § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia.

5. „Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...)” – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. Rozporządzenia.

6. „Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne” – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia.

7. „Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...)” – zgodnie z § 5 pkt 10 ww. Rozporządzenia.

8. „Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)” – zgodnie z § 5 pkt 9 ww. Rozporządzenia.

9. Aktualny JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z pkt 4.4.1.1. SIWZ.

III. Inne informacje dodatkowe.

1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu faksem – wyłącznie na numer +48 226671733/36, lub drogą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl.

2. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz wzoru umowy.

3. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN

4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
30199230; Envelopes;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions