Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents
OJEU (High Value) 013658-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД
National registration number: 000662769
Postal address: ул. „Здраве“ № 2
Town: София
Postal code: 1431
Country: BG
Contact person: Стефка Вачева
Telephone: +359 885202304/+359 29172499
E-mail: sbalag.maichindom@abv.bg
Fax: +359 29520305
NUTS code: BG411
Main address (URL): www.maichindom.com
Address of the buyer profile (URL): www.maichindom-tenders.com
I.4) Type of the contracting authority:
чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Доставка на среди, китове и консумативи за асистирана репродукция


II.1.4) Short description

Периодични доставка на среди, китове и консумативи за асистирана репродукция за срок до 3.10.2021 г. по 2 обособени позиции в зависимост от предназначението им и наличната апаратура, подробно описани в техническите спецификации.

Обособена позиция № 1 „Среди и китове за асистирана репродукция“ съгласно техническа спецификация, която включва включва 14 вида среди и китове, разпределени в 2 групи, с прогнозна стойност 33 000 BGN без ДДС.

Обособена позиция № 2 „Консумативи за асистирана репродукция“ съгласно техническа спецификация, която включва 22 вида консумативи, разпределени в 3 групи, с прогнозна стойност 15 000 BGN без ДДС. Обособената позиция съдържа група с изискване за комплексна доставка.

Total Value:
BGN 13855.76

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Среди и китове за асистирана репродукция

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Болнична аптека на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ул. „Здраве“ № 2

II.1.4) Short description

Среди и китове за асистирана репродукция съгласно техническа спецификация, която включва включва 14 вида среди и китове, разпределени в 2 групи, с прогнозна стойност 33 000 BGN без ДДС.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 70
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Крайният срок на договора по изключение може да бъде продължен до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, но за не повече от 2 (два) месеца.Additional information:

При подновяване обемът на доставките следва да е съобразен със средномесечния обем на изпълнените доставки за периода на договора и допълнителните доставки да не надвишават 10 на 100 от стойността на договора.


Description: Item/Lot 2
Title:

Консумативи за асистирана репродукция

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Болнична аптека на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, ул. „Здраве“ № 2

II.1.4) Short description

Консумативи за асистирана репродукция съгласно техническа спецификация, която включва 22 вида консумативи, разпределени в 3 групи, с прогнозна стойност 15 000 BGN без ДДС. Обособената позиция съдържа група с изискване за комплексна доставка.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Качество
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 70
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Крайният срок на договора по изключение може да бъде продължен до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на възложителя, но за не повече от 2 (два) месеца.Additional information:

При подновяване обемът на доставките следва да е съобразен със средномесечния обем на изпълнените доставки за периода на договора и допълнителните доставки да не надвишават 10 на 100 от стойността на договора.


Section IV: Procedure

Проведената открита процедура с УИН в РОП 00521-2019-0013 е частично прекратена за отделни номенклатури, за които на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП е проведена настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.Contract No:
2500-Д-89
II.2.1) Lot No: 1, 2
Title:

Среди и китове за асистирана репродукция, консумативи за асистирана репродукция


2019-12-12

3
3
0
0
0
Official name: „Елта — 90М“ ООД
National registration number: 130469816
Postal address: ул. „Враня“ № 82
Town: София
Postal code: 1309
Country: BG
Telephone: +359 29839649
E-mail: office@elta90.eu
Fax: +359 29832211
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 11422.80

Contract No:
2500-Д-90
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Консумативи за асистирана репродукция


2019-12-18

3
3
0
0
0
Official name: „Диамед“ ООД
National registration number: 121062052
Postal address: ул. „Жолио Кюри“ № 48
Town: София
Postal code: 1113
Country: BG
Telephone: +359 29621755
E-mail: tenders@diamed.bg
Fax: +359 29621753
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 408.96

Contract No:
2500-Д-91
II.2.1) Lot No: 2-47,48
Title:

Консумативи за асистирана репродукция


2019-12-20

3
3
0
0
0
Official name: „Стерамед“ ООД
National registration number: 131048325
Postal address: ул. „Христо Ценов“ № 4
Town: София
Postal code: 1407
Country: BG
Telephone: +359 24372486
E-mail: office@steramed.bg
Fax: +359 24372488
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 2024.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33694000; Diagnostic agents;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions