Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Kyustendil: Fuels
OJEU (High Value) 013659-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Община Кюстендил
National registration number: 000261517
Postal address: пл. „Велбъжд“ № 1
Town: Кюстендил
Postal code: 2500
Country: BG
Contact person: Десислава Алайкова-Стоева
Telephone: +359 78551026
E-mail: ob_porachki@kustendil.bg
Fax: +359 78550815
NUTS code: BG415
Main address (URL): www.kustendil.bg
Address of the buyer profile (URL): https://kustendil.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Доставка на горива за нуждите на Община Кюстендил и звената на бюджетна издръжка по обособени позиции


II.1.4) Short description

В предмета на обществена поръчка са включени 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1„Доставка на автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво Б6 и газ пропан-бутан“, и

— обособена позиция № 2 „Доставка на природен газ — метан“.

Прогнозно количество:

— автомобилен бензин А95Н bio 9 % — 21 000 литра,

— дизелово гориво Б6 — 20 000 литра,

— газ пропан-бутан — 28 000 литра,

— природен газ — метан — 28 000 литра.

Посоченото количество е прогнозно за период от 6 месеца, същото е в зависимост от потребностите на възложителя и същият не е обвързан с пълното му усвояване.

Total Value:
BGN 129900

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Доставка на автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво Б6 и газ пропан-бутан

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BG415
II.2.3.2) Main site or place of performance:

гр. Кюстендил

II.1.4) Short description

Прогнозно количество:

— автомобилен бензин А95Н bio 9 % — 21 000 литра,

— дизелово гориво Б6 — 20 000 литра,

— газ пропан-бутан — 28 000 литра

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Доставка на природен газ — метан

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BG415
II.2.3.2) Main site or place of performance:

гр. Кюстендил

II.1.4) Short description

Природен газ — метан — 28 000 литра

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

С решение № 65 от 6.11.2019 година на кмета на община Кюстендил е открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на Община Кюстендил и звената на бюджетна издръжка по обособени позиции“. Решението за откриване на процедурата е обжалвано пред КЗК и е поискана временна мярка „спиране на процедурата“. Към настоящия момент е налице висящо производство пред КЗК № 1028/2019 година, като комисията все още не се е произнесла по исканата от жалбоподателя мярка „спиране на производството“, както и не е ясно в какъв срок ще има произнасяне на КЗК по съществото на жалбата. Съгласно чл. 112, ал. 8 от ЗОП възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата. Същевременно действащите към момента договори изтичат на 31.12.2019 г., което налага спешно избиране на изпълнител с цел неотложно обезпечаване на доставките на горива на цени, които в максимална степен се доближават до тези по действащите към момента договори и гарантират ефективно разходване на публичния финансов ресурс. Ето защо възложителят взима решение за възлагане на обществената поръчка по този ред, като избраният/те изпълнител/и ще доставят горива, считано от 1.1.2020 г. до 30.6.2020 г. или до сключване на договор с изпълнител, след влизане в сила на всички решения по обжалваната открита процедура по реда на ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано. Същевременно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП позволява на възложителите да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка, са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП съгласно Постановление № 191/29.7.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС № 347/8.12.2016 г., обнародвано в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ.Contract No:
01
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Доставка на автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво Б6 и газ пропан-бутан


2020-01-07

1
0
0
0
0
Official name: „Струма петрол-1“ ООД
National registration number: 202781717
Postal address: Комплекс „Бензиностанция „Струма петрол“
Town: с. Коняво
Postal code: 2540
Country: BG
Telephone: +359 78527500
E-mail: strumapetrol@gmail.com
Fax: +359 78527500
NUTS code: BG415
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 96000
Total Value:
BGN 95366.67

Contract No:
30
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Доставка на природен газ — метан


2020-01-09

1
0
0
0
0
Official name: „Метан“ ООД
National registration number: 109572758
Postal address: ул. „Дондуков“ № 65
Town: Кюстендил
Postal code: 2500
Country: BG
Telephone: +359 888600064
E-mail: metan_ood@abv.bg
Fax: +359 0000000
NUTS code: BG415
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 39000
Total Value:
BGN 34533.33

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 2884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg.

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
09100000; 09132000; 09134200; 09123000; Fuels; Petrol; Diesel fuel; Natural gas;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions