Bulgaria-Ruse: Fuels

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Ruse: Fuels
OJEU (High Value) 013665-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Център за спешна медицинска помощ — Русе
National registration number: 827205133
Postal address: кв. „Дружба 1“
Town: Русе
Postal code: 7015
Country: BG
Contact person: д-р Иванка Маринова
Telephone: +359 82860104
E-mail: emerg_rs@abv.bg
Fax: +359 82860104
NUTS code: BG323
Main address (URL): http://csmp-rs.jusoft.net
Address of the buyer profile (URL): http://csmp-rs.jusoft.net/00114-2019-0001.html
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Доставка на горива за нуждите на ЦСМП — Русе


II.1.4) Short description

Доставка на дизелово гориво — 100 000 литра, с код по CPV — 09134200-9 и безоловен бензин А-95Н — 5 000 литра, с код по CPV — 09132100-4 за нуждите на автопарка на ЦСМП — Русе и филиалите в следните общини: Бяла, Сливо поле, Две Могили и Ветово, за период от 2 години, считано от 1.2.2020 г., чрез карти за безналично плащане с отсрочено плащане от 60 дни, като периодът на фактуриране е месечен, с място на доставка: търговски обекти — бензиностанции на изпълнителя на територията на община Русе и цялата страна. Количествата са ориентировъчни и възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло.

Total Value:
BGN 195050.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG323
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Бензиностанции на изпълнителя на територията на област Русе, в близост до филиалите на възложителя и цялата страна

II.1.4) Short description

Дизелово моторно гориво — 100 000 литра, и безоловен бензин А-95Н — 5 000 литра

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка, са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП съгласно Постановление 191/29.7.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС 347/8.12.2016 г., обнародван в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП в случаите на ал. 1, т. 7 от същата разпоредба договорът се сключва по правилата на съответната борса.Contract No:
998
Title:

Доставка на горива за нуждите на ЦСМП — Русе


2019-12-11

1
1
0
0
0
Official name: „Петрол“ АД
National registration number: 831496285
Postal address: ул. „Търговска“ № 12
Town: Ловеч
Postal code: 5500
Country: BG
Telephone: +359 889669378
E-mail: delovodstvo@petrol.bg
Fax: +359 29690296
NUTS code: BG315
URL: http://www.petrol.bg
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
BGN 195050.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 9807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
09100000; Fuels;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions