Bulgaria-Sofia: Electricity

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Sofia: Electricity
OJEU (High Value) 013671-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Сухопътни войски — военно формирование 22450
National registration number: 129010171
Postal address: район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34
Town: София
Postal code: 1606
Country: BG
Contact person: Вaсил Тодоров
Telephone: +359 29223409
E-mail: dop_sv@abv.bg
Fax: +359 29223413
NUTS code: BG411
Main address (URL): https://landforce.armf.bg/
Address of the buyer profile (URL): https://landforce.armf.bg/Tekushhi_protseduri/117.html
I.4) Type of the contracting authority:
юридическо лице съгласно чл. 60д от ЗОВС на Република БЪЛГАРИЯ

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условия на либерализиран пазар


II.1.4) Short description

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условия на либерализиран пазар съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП) за захранване на военни формирования и обектите им, предоставени за управление на Сухопътните войски, мрежа ниско напрежение (НН) и мрежа средно напрежение (СрН) със 114 (сто и четиринадесет) измервателни точки.

Total Value:
BGN 3200000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Военни формирования и обектите им предоставени за управление на Сухопътните войски на територията на страната съгласно списък на потребителите — приложение № 1 към ТС № 3СВ-2935/8.4.2019 г.

II.1.4) Short description

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условия на либерализиран пазар съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП) за захранване на военни формирования и обектите им, предоставени за управление на Сухопътните войски, мрежа ниско напрежение (НН) и мрежа средно напрежение (СрН) със 114 (сто и четиринадесет) измервателни точки. Прогнозно количество за доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение — 23 500 000 кВт/ч за 24 (двадесет и четири) месеца.

Действителната стойност на доставката ще се определи на база реално потребление на електрическа енергия от съответните обекти. Доставчикът се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период от договора, но не лимитира потреблението на възложителя.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 129-315647

Contract No:
3СВ -9813
Title:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условия на либерализиран пазар


2019-12-19

8
7
0
0
0
Official name: „Енерджи Маркет Глобал“ ООД
National registration number: 131481248
Postal address: район „Триадица“, ул. „Янко Забунов“, бл. 50, вх. Б, ап. 72
Town: Соия
Postal code: 1408
Country: BG
Telephone: +359 893320327
E-mail: op@energymarketad.com
Fax: +359 29831631
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 3200000.00
Total Value:
BGN 3200000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
09310000; Electricity;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions