Denmark-Horsens: Gully emptiers

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Denmark-Horsens: Gully emptiers
OJEU (High Value) 013703-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samn Forsyning ApS
Postal address: Alrøvej 11
Town: Horsens
Postal code: 8700
Country: DK
Contact person: Pia Blæsbjerg (på vegne af ordregiver)
E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk
NUTS code: DK042
Main address (URL): http://www.samn.dk
Address of the buyer profile (URL): https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223
I.2.3) The contract is awarded by a central purchasing body
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
Vandforsyning og spildevand

Section II: Object of Contract


Title:

Køb af slamsuger inkl. serviceaftale (Samn Forsyning ApS)


II.1.4) Short description

Køb af komplet udstyret slamsuger inkl. 4 årig serviceaftale. Endvidere option på yderligere 4 årig serviceaftale. Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af det udbudte.

Total Value:
DKK 5742785.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Horsens

II.1.4) Short description

Køb af komplet udstyret slamsuger inkl. 4 årig serviceaftale. Endvidere option på yderligere 4 årig serviceaftale. Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af det udbudte.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalitet
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

- Option på ekstra 4 års serviceaftale,

- Frivillig option på køb af ordregivers nuværende slamsuger (indgår ikke i tildeling).Additional information:

Ansøger bedes orientere sig om de samlede krav til ansøgning om prækvalifikation, som fremgår af afsnit 3 og 4 i kontraktbilag 2: Udbudsbetingelser.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.1) Type of procedure: Competitive procedure with negotiation

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 143-351521

Contract No:
1
Title:

Køb af slamsuger inkl. serviceaftale (Samn Forsyning ApS)


2020-01-03

1
Official name: J. Hvidtved Larsen A/S
Town: Silkeborg
Postal code: 8600
Country: DK
NUTS code: DK04
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
DKK 5742785.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et udbud med forhandling. Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp Ansøger skal selv tilmelde sig udbuddet og afgive ansøgning via CTM Systemet. Kun ansøgning modtaget via CTM Systemet vil kunne komme i betragtning. Såfremt ansøger ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen »Accepter«.

Ansøger skal selv holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres.

Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation.

I forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation skal ansøger fremsende udfyldt ESPD. Ansøgers udfyldte ESPD er et foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af én af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, og at ansøger opfylder minimumskravene til egnethed.

ESPD udarbejdes online i CTM-systemet i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. Vigtigt: Ordregiver kan ikke læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet ansøgningen på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. En ansøger der vedhæfter en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse, vil ikke være konditionsmæssig.

Ansøger skal udfylde ESPD i henhold til anvisningerne i udbudsbekendtgørelsen og i afsnit 3 i udbudsbetingelserne og i øvrigt følge anvisningerne i selve ESPD’et.

Ansøger kan indhente yderligere vejledning til udfyldelsen og fremsendelsen af ESPD i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, ”ESPD – dokumentation og e-Certis” (kapitel 3), jf. https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Såfremt ansøgning afgives af en sammenslutning (fx et konsortium), skal ansøgningen vedlægges en konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.

Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller konsortieerklæring med de krævede oplysninger, vil ansøgningen ikke være ukonditionsmæssig, men vurderingen af ansøgningen vil alene ske på baggrund af ansøgers kompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af ansøger udfyldte ESPD.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, skal ansøgningen vedlægges en støtteerklæring om, at disse enheder stiller deres ressourcer til rådighed for ordregiver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller støtteerklæring med de krævede oplysninger, vil ansøgningen ikke være ukonditionsmæssig, men vurderingen af ansøgningen vil alene ske på baggrund af ansøgers kompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af ansøger udfyldte ESPD.

Ansøgers omkostninger i forbindelse med afgivelse af ansøgning er ordregiver uvedkommende. I øvrigt henvises til det komplette udbudsmateriale som er tilgængeligt i CTM-systemet på det konkrete udbud under ”Se udbudsdokumenter”.


Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
E-mail: klfu@erst.dk
URL: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

Body responsible for mediation procedures
Official name: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
Town: x
Country: DK
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort,

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
34144410; Gully emptiers;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions