Poland-Poznań: Computer equipment and supplies

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Poznań: Computer equipment and supplies
OJEU (High Value) 013718-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Postal address: ul. H. Wieniawskiego 1
Town: Poznań
Postal code: 61-712
Country: PL
Contact person: mgr inż. Arleta Czerniak
Telephone: +48 618294443
E-mail: czerniak@amu.edu.pl
Fax: +48 618294012
NUTS code: PL415
Main address (URL): www.amu.edu.pl
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia wyższa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Instytutu Filologii Polskiej UAM

Reference number: ZP/3286/D/19

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Instytutu Filologii Polskiej UAM.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku A do niniejszej SIWZ.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do: Instytutu Filologii Polskiej UAM, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, POLSKA. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty – po stronie Wykonawcy.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL415
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Poznań

II.1.4) Short description

Wykonawca dołączy do oferty opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SIWZ (tj. w szczególności karty katalogowe oferowanych urządzeń, foldery informacyjne, zestawienie zawierające określenie producenta i modelu oferowanych urządzeń, konfiguracji i parametrów w języku polskim itp.). Warunki minimalne gwarancji i serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr A do niniejszej SIWZ. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość pracy urządzeń:

— czas reakcji serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ,

— czas naprawy od momentu zgłoszenia – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ,

— okres gwarancji będzie automatycznie przedłużany o czas trwania zgłoszonych awarii urządzeń. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (zgodnie z rozdz. III SIWZ).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Termin wykonania zamówienia:

— sprzęt ze stawką VAT 0 % – maks. do 21 dni od daty zawarcia umowy i otrzymania przez Wykonawcę odpowiedniego zamówienia wraz z potwierdzeniem właściwego organu nadzorującego Zamawiającego zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) – dotyczy poz. 1 pkt a i b,

— pozostały sprzęt – maks. do 21 dni od daty zawarcia umowy.

Uwaga: termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji zamówienia
Weighting: 20,00

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 20,00
Cost/Price
Weighting: 60,00

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zamówienie realizowane na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tytuł projektu: "Profesjonalizm - personalizacja - praktyka. Program kształcenia studentów specjalności nauczycielskiej na kierunku Filologia polska UAM", nr umowy: POWR.03.01.00-00-KN05/18-00.


Additional information:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 223-546463

Title:

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Instytutu Filologii Polskiej UAM
Section V: Complementary information


Additional information:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.).

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/. Do oferty należy dołączyć:

— oświadczenie w formie dokumentu JEDZ,

— formularz ofertowy,

— formularz cenowy,

— zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy). Uwaga: niniejsze zobowiązanie składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a które to podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia,

— dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium innej niż pieniądz,

— pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy),

— opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SIWZ (tj. zestawienie nazw własnych, konfiguracji i parametrów oraz producentów urządzeń oprogramowania w języku polskim itp.).

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach przewidzianych w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

Klauzula infor. z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem – zgodnie z rozdz. XVIII SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden spełniał warunki określone w pkt V.1.b, tj. wszystkie ww. warunki muszą być spełnione, ale niekoniecznie przez każdego z Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dla nich dokonywana łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp.


Review body:
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: PL
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: PL
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o zamówieniu lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie je odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
30200000; 38651600; Computer equipment and supplies; Digital cameras;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions