Poland-Gliwice: Antiseptics and disinfectants

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Gliwice: Antiseptics and disinfectants
OJEU (High Value) 013723-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Not defined
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Postal address: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Town: Gliwice
Postal code: 44-102
Country: PL
Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
NUTS code: PL229
Main address (URL): http://www.io.gliwice.pl
I.4) Type of the contracting authority:
Instytut badawczy

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

Reference number: DO / DZ – 381 – 1 – 99 / 19

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:a)Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.1– 2.20 do SIWZ

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 20 odrębnych zadań.

3. W celu dokonania oceny jakości, Zamawiający żąda złożenia bezpłatnych próbek w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ.

4.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.

5. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SIWZ.

Total Value:
PLN 2003182.33

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Akcesoria do wstępnego mycia i przecierania endoskopów elastycznych

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.1do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 2
Title:

Mycie, dezynfekcja i pielęgnacją rąk

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.2 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 3
Title:

Mata dekontaminacyjna

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.3 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 4
Title:

Preparat dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.4 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 5
Title:

Dekontaminacja skóry i produktów medycznych

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.5 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 6
Title:

Preparaty do dekontaminacji maszynowej

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.6 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 7
Title:

Preparat do dezynfekcji powierzchni / narzędzi o pełnym spektrum działania

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.7 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 8
Title:

Preparaty gotowe do użycia do mycia i dezynfekcji małych powierzchni

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.8 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 9
Title:

Preparat do dezynfekcji powierzchni skażonej materiałem organicznym

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.9 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 10
Title:

Preparat do dezynfekcji powierzchni o pełnym spektrum działania

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.10 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 11
Title:

Preparat do dekontaminacji skóry przed zabiegiem operacyjnym

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.11 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 12
Title:

Preparat do manualnej dekontaminacji endoskopów oraz sprzętu medycznego

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.12 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 13
Title:

Preparat myjąco- dezynfekcyjny do dużych powierzchni szpitalnych

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.13 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 14
Title:

Preparat do oczyszczacza powietrza Genano 310

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.14 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 15
Title:

Preparaty do dekontaminacji skóry, ran i błon śluzowych

II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.15 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 16
Title:

Szczotki do chirurgicznego mycia rąk

II.2.1) Lot No: 16
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.16 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 17
Title:

Preparaty do higienicznego mycia i dezynfekcji rąk kompatybilne z systemami dozującymi Gojo

II.2.1) Lot No: 17
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.17 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 18
Title:

Sterylne preparaty oraz jałowe akcesoria do CLEAN ROOM

II.2.1) Lot No: 18
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.18 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 19
Title:

Wanienki do wstępnej dezynfekcji narzędzi

II.2.1) Lot No: 19
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.19 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający wymaga złożenia próbek zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

6. Na próbkę składa się:

1) zaoferowany produkt w wymaganej przez Zamawiającego ilości, pojemności,

2) dokumenty niezbędne do przetestowania zaoferowanego asortymentu tj.:

a) dla wyrobów medycznych, biobójczych:

— karty charakterystyki preparatów,

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

— rekomendację producenta myjni firmy WASSENBURG (w zakresie zadania nr 1 poz. 4 oraz 5)

b) dla pozostałego asortymentu:

— instrukcje użytkowania, jeżeli nie znajdują się one bezpośrednio na opakowaniach dostarczonych próbek

7. Próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych

Z etykietami. Pojemność próbek musi być zgodna z opisem podanym w specyfikacjach asortymentowo-cenowych.

Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450)

8. Próbki oferowanego asortymentu muszą być zapakowane odpowiednio dla poszczególnych zadań

I dokładnie opisane w języku polskim. Opis próbki powinien zawierać:

1) numer zadania;

2) numer pozycji w zadaniu;

3) nazwę Wykonawcy;

4) nr katalogowy

5) nazwę handlową

Informacje o których mowa w pkt. 4 oraz 5 nie są wymagane, w przypadku gdy zawarte są one na opakowaniu produktu.

Karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcje użytkowania składające się na cześć próbki należy czytelnie opisać podając na dokumencie nr zadania oraz pozycję w zadaniu. Karty charakterystyki, rekomendację producenta myjni firmy Wassenburg, instrukcje użytkowania należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. Sposób składania kart charakterystyki produktów, rekomendacji producenta myjni firmy Wassenburg oraz instrukcji użytkowania został przedstawiony w rozdziale XIV w pkt. 3 ppkt.2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50Additional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Description: Item/Lot 20
Title:

Akcesoria endoskopowe - szczotki

II.2.1) Lot No: 20
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,44-101 Gliwice, POLSKA, Pomieszczenia Apteki

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.20 do SIWZ;

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie zaoferowanych produktów medycznych/ wyrobów medycznych Klasy: I, II a, II b, III

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE dla zaoferowanego produktu;

b) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2) W zakresie zaoferowanych produktów biobójczych

a) Pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

I Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym,

3.Dokumenty o których mowa w pkt. 2 ppk.1) oraz 2), należy złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium -szczegółowe informacje w tym wysokość wymaganego wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 148-363726

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Akcesoria do wstępnego mycia i przecierania endoskopów elastycznych


2019-12-09

1
1
0
0
1
Official name: Media-Med Sp. z o. o
Postal address: ul. Promienistych 7
Town: Kraków
Postal code: 31-481
Country: PL
NUTS code: PL214
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 101657.00
Total Value:
PLN 100322.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Mycie, dezynfekcja i pielęgnacją rąk


2019-12-09

1
1
0
0
1
Official name: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „ Cezal” S.A- Wrocław
Postal address: ul. Widna 4
Town: Wrocław
Postal code: 50-543
Country: PL
NUTS code: PL518
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 326523.00
Total Value:
PLN 319238.80

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Mata dekontaminacyjna
Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Preparat dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością


2019-12-09

1
1
0
0
1
Official name: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „ Cezal” S.A- Wrocław
Postal address: ul. Widna 4
Town: Wrocław
Postal code: 50-543
Country: PL
NUTS code: PL518
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 9428.00
Total Value:
PLN 7200.00

Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Dekontaminacja skóry i produktów medycznych


2019-12-09

1
1
0
0
1
Official name: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „ Cezal” S.A- Wrocław
Postal address: ul. Widna 4
Town: Wrocław
Postal code: 50-543
Country: PL
NUTS code: PL518
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 107554.00
Total Value:
PLN 106989.00

Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Preparaty do dekontaminacji maszynowej


2019-12-09

1
1
0
0
1
Official name: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „ Cezal” S.A- Wrocław
Postal address: ul. Widna 4
Town: Wrocław
Postal code: 50-543
Country: PL
NUTS code: PL518
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 53762.00
Total Value:
PLN 50734.64

Contract No:
7
II.2.1) Lot No: 7
Title:

Preparat do dezynfekcji powierzchni / narzędzi o pełnym spektrum działania


2019-12-09

1
1
0
0
1
Official name: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „ Cezal” S.A- Wrocław
Postal address: ul. Widna 4
Town: Wrocław
Postal code: 50-543
Country: PL
NUTS code: PL518
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 146465.00
Total Value:
PLN 141621.40

Contract No:
8
II.2.1) Lot No: 8
Title:

Preparaty gotowe do użycia do mycia i dezynfekcji małych powierzchni


2019-12-09

1
1
0
0
1
Official name: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „ Cezal” S.A- Wrocław
Postal address: ul. Widna 4
Town: Wrocław
Postal code: 50-543
Country: PL
NUTS code: PL518
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 345513.00
Total Value:
PLN 345159.00

Contract No:
9
II.2.1) Lot No: 9
Title:

Preparat do dezynfekcji powierzchni skażonej materiałem organicznym


2019-12-09

1
1
0
0
1
Official name: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „ Cezal” S.A- Wrocław
Postal address: ul. Widna 4
Town: Wrocław
Postal code: 50-543
Country: PL
NUTS code: PL518
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 13559.00
Total Value:
PLN 12413.00

Contract No:
10
II.2.1) Lot No: 10
Title:

Preparat do dezynfekcji powierzchni o pełnym spektrum działania


2019-12-09

1
1
0
0
1
Official name: Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o. o.
Postal address: ul. Niedźwiedzia 60
Town: Białystok
Postal code: 15-531
Country: PL
NUTS code: PL841
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 84153.00
Total Value:
PLN 127635.00

Contract No:
11
II.2.1) Lot No: 11
Title:

Preparat do dekontaminacji skóry przed zabiegiem operacyjnym


2019-12-09

1
1
0
0
1
Official name: Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. K.
Postal address: ul. Pod Borem 18
Town: Zabrze
Postal code: 41-808
Country: PL
NUTS code: PL22
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 21400.00
Total Value:
PLN 22560.00

Contract No:
12
II.2.1) Lot No: 12
Title:

Preparat do manualnej dekontaminacji endoskopów oraz sprzętu medycznego


2019-12-09

1
1
0
0
1
Official name: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „ Cezal” S.A- Wrocław
Postal address: ul. Widna 4
Town: Wrocław
Postal code: 50-543
Country: PL
NUTS code: PL518
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 31724.00
Total Value:
PLN 31324.35

Contract No:
13
II.2.1) Lot No: 13
Title:

Preparat myjąco- dezynfekcyjny do dużych powierzchni szpitalnych
Contract No:
14
II.2.1) Lot No: 14
Title:

Preparat do oczyszczacza powietrza Genano 310
Contract No:
15
II.2.1) Lot No: 15
Title:

Preparaty do dekontaminacji skóry, ran i błon śluzowych


2019-12-09

1
1
0
0
1
Official name: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „ Cezal” S.A- Wrocław
Postal address: ul. Widna 4
Town: Wrocław
Postal code: 50-543
Country: PL
NUTS code: PL518
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 327395.00
Total Value:
PLN 323286.36

Contract No:
16
II.2.1) Lot No: 16
Title:

Szczotki do chirurgicznego mycia rąk
Contract No:
17
II.2.1) Lot No: 17
Title:

Preparaty do higienicznego mycia i dezynfekcji rąk kompatybilne z systemami dozującymi Gojo
Contract No:
18
II.2.1) Lot No: 18
Title:

Sterylne preparaty oraz jałowe akcesoria do CLEAN ROOM


2019-12-09

1
1
0
0
1
Official name: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „ Cezal” S.A- Wrocław
Postal address: ul. Widna 4
Town: Wrocław
Postal code: 50-543
Country: PL
NUTS code: PL518
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 401658.00
Total Value:
PLN 401281.88

Contract No:
19
II.2.1) Lot No: 19
Title:

Wanienki do wstępnej dezynfekcji narzędzi


2019-12-09

1
1
0
0
1
Official name: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „ Cezal” S.A- Wrocław
Postal address: ul. Widna 4
Town: Wrocław
Postal code: 50-543
Country: PL
NUTS code: PL518
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 13430.00
Total Value:
PLN 13416.90

Contract No:
20
II.2.1) Lot No: 20
Title:

Akcesoria endoskopowe - szczotki
Section V: Complementary information


Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu;

2)spełniają warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt. 1, art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - zwanego „JEDZ” (informacje o podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym w zakresie część III JEDZ-a - art. 24 ust. 1 pkt.13lit. a), art. 24 ust. 1 pkt. 14, art. 24 ust. 1 pkt. 21, art. 24 ust. 1 pkt. 22, art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp).

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej Samej grupy kapitałowej. Oświadczenie, wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia Zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia Właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1445 ze zm.

8) dokumentów o których mowa w ogłoszeniu w pozostałych sekcjach


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, szczegółowo określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 6 niniejszego rozdziału, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dania publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż: a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego w skutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33631600; Antiseptics and disinfectants;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions