Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
OJEU (High Value) 013750-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojskowy Instytut Medyczny
Postal address: ul. Szaserów 128
Town: Warszawa 44
Postal code: 04-141
Country: PL
Contact person: Jacek Zdziebłowski
Telephone: +48 261816816
E-mail: jzdzieblowski@wim.mil.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.wim.mil.pl
Address of the buyer profile (URL): www.bip.wim.mil.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych.

Reference number: P/288/2019/SZ/WIM-143/ZP/19

II.1.4) Short description

Dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Total Value:
PLN 1173600.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Jednorazowe wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA.

II.1.4) Short description

Jednorazowe wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:

Zastawki serca aortalne

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zastawki serca aortalne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7 100,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 3
Title:

Jednorazowe wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA.

II.1.4) Short description

Jednorazowe wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 200,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 4
Title:

Kaniule do selektywnej perfuzji mózgu

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA.

II.1.4) Short description

Kaniule do selektywnej perfuzji mózgu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 800,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 5
Title:

w wydychanym powietrzu
2

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA.

II.1.4) Short description

w wydychanym powietrzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.
2

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %Additional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 60,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Działając na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 Zamawiający podejmuje decyzję o skróceniu terminu składnia ofert, który wyniesie 15 dni.

Decyzja Zamawiającego podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia bloku operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii w niezbędne wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych. Przedmiotowy asortyment jest asortymentem wyodrębnionym z postępowania nr P/197/2019/SZ/WIM wynikającym z modyfikacji zapisów SIWZ oraz dotyczy pakietów na które nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym skrócenie terminu składnia ofert uważa się za zasadne.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 223-546443

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Jednorazowe wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych


2019-12-31

1
1
0
0
1
Official name: LivaNova Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Postępu 21
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: danuta.sutkowska@livanova.com
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 739500.00
Total Value:
PLN 724500.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Zastawki serca aortalne


2019-12-31

1
1
0
0
1
Official name: LivaNova Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Postępu 21
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: danuta.sutkowska@livanova.com
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 440000.00
Total Value:
PLN 440000.00

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Jednorazowe wyroby medyczne do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych


2019-12-31

1
1
0
0
1
Official name: LivaNova Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Postępu 21
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: danuta.sutkowska@livanova.com
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 9100.00
Total Value:
PLN 9100.00

Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Kaniule do selektywnej perfuzji mózgu
Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:

w wydychanym powietrzu
2
Section V: Complementary information


Additional information:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy.

2. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca złoży wraz z ofertą (przy użyciu platformy zakupowej) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ) – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. JEDZ należy przygotować zgodnie z zapisami rozdz. 12 pkt 19 SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) brak podstaw wykluczenia,

2) że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z rozdz. 6 pkt 2 SIWZ.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 2.1 ppkt 1) rozdz. 6 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 2.1 ppkt 2, 5, 6 rozdz. 6 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

A) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i pkt 3 ppkt 2 lit. b rozdz. 6 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 lit.a rozdz. 6 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 rozdz. 6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 rozdz. 6 SIWZ stosuje się.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1 ppkt 1 rozdz. 6 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 SIWZ rozdz. 6, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

Gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 zdanie pierwsze rozdz. 6 SIWZ stosuje się.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33141000; 33182220; Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables; Cardiac valve;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions