Poland-Bierzwnik: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Bierzwnik: Forestry services
OJEU (High Value) 014306-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bierzwnik
Postal address: ul. Dworcowa 17
Town: Bierzwnik
Postal code: 73-240
Country: PL
Contact person: Angelika Kruszczak-Jesionowska, Janusz Matyjasik
Telephone: +48 957680058
E-mail: bierzwnik@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 957680121
NUTS code: PL42
Main address (URL): http://www.bierzwnik.szczecin.lasy.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
leśnictwo, gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik w latach 2020–2021”

Reference number: Z.270.4.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art.6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik w latach 2020–2021. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 4 części, zwane dalej Pakietami. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „Pzp”) oraz aktów wykonawczych do Pzp. Postępowanie jest prowadzone z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Total Value:
PLN 32490022.50

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet I – leśnictwa: Chojnowo, Sarnopol, Przeczno, Łasko, Wygon, Radachowo

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL42
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar obejmujący zasięgiem teren leśnictw Chojnowo, Sarnopol, Przeczno, Łasko, Wygon i Radachowo.

II.1.4) Short description

— prace ręczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w nh – 54 712,

— prace ręczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w h – 4 836,

— prace ręczne w grodzeniach (23 % VAT) w nh – 13 108,

— prace ręczne w grodzeniach (23 % VAT) w h – 10 180,

— prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w nh – 1 032,

— prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w h – 2 134,

— prace mechaniczne w grodzeniach (23 % VAT) w h – 908,

— prace mechaniczne w rozdrabnianiu (8 % VAT) w nh – 1 112,

— prace w pozyskaniu drewna w nh i h (8 % VAT) – 183 805,

— prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna w h (8 % VAT) – 1 104,

— prace w zrywce drewna w nh (8 % VAT) – 12 489,

— dyspozycyjność w ochronie ppoż (8 % VAT) w m-c – 72.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresu zagospodarowania lasu (CW, CP, TW, PTW)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.


Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet II – leśnictwa: Jerychowo, Bierzwnik

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL42
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar obejmujący zasięgiem teren leśnictw Jerychowo i Bierzwnik.

II.1.4) Short description

— prace ręczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w nh – 26 992,

— prace ręczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w h – 576,

— prace ręczne w grodzeniach (23 % VAT) w nh – 5 510,

— prace ręczne w grodzeniach (23 % VAT) w h – 3 306,

— prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w nh – 124,

— prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w h – 548,

— prace mechaniczne w grodzeniach (23 % VAT) w h – 222,

— prace mechaniczne w rozdrabnianiu (8 % VAT) w nh – 488,

— prace w pozyskaniu drewna w nh i h (8 % VAT) – 62 192,

— prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna w h (8 % VAT) – 368,

— prace w zrywce drewna w nh (8 % VAT) – 4 423,

— dyspozycyjność w ochronie ppoż (8 % VAT) w m-c – 24.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresu zagospodarowania lasu (CW, CP, TW, PTW)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.


Description: Item/Lot 3
Title:

Pakiet III – leśnictwa: Górzno, Chłopowo, Jarosławsko

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL42
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar obejmujący zasięgiem teren leśnictw Górzno, Chłopowo i Jarosławsko.

II.1.4) Short description

— prace ręczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w nh – 37 100,

— prace ręczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w h – 2 714,

— prace ręczne w grodzeniach (23 % VAT) w nh – 8 944,

— prace ręczne w grodzeniach (23 % VAT) w h – 3 318,

— prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w nh – 408,

— prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w h – 1 126,

— prace mechaniczne w grodzeniach (23 % VAT) w h – 332,

— prace mechaniczne w rozdrabnianiu (8 % VAT) w nh – 398,

— prace w pozyskaniu drewna w nh i h (8 % VAT) – 133 536,

— prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna w h (8 % VAT) – 552,

— prace w zrywce drewna w nh (8 % VAT) – 9 444,

— dyspozycyjność w ochronie ppoż (8 % VAT) w m-c – 36.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresu zagospodarowania lasu (CW, CP, TW, PTW)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.


Description: Item/Lot 4
Title:

Pakiet IV – wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie szkółkarskim i nasiennym

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL42
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Leśnictwo szkółkarskie Wielkie Buki, Nadleśnictwo Bierzwnik.

II.1.4) Short description

— prace ręczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w nh – 12 172,

— prace ręczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w h – 6 568,

— prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w nh – 1 160,

— prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu (8 % VAT) w h – 908.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia z zakresu zagospodarowania lasu (OPR-SC, OPR-PSPAL)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 202-491919

Contract No:
271.1.2020
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Pakiet I – leśnictwa: Chojnowo, Sarnopol, Przeczno, Łasko, Wygon, Radachowo


2020-01-07

1
1
Official name: Usługi Leśne Jan Czarnik
National registration number: 210044087
Postal address: Breń 128
Town: Bierzwnik
Postal code: 73-240
Country: PL
Telephone: +48 606760027
E-mail: janczarnik1@poczta.onet.pl
NUTS code: PL42
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Anna Czarnik Usługi Transportowe „Trans-Drew”
National registration number: 812356234
Postal address: Breń 128
Town: Bierzwnik
Postal code: 73-240
Country: PL
NUTS code: PL42
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Marcin Czarnik Zakład Wielofunkcyjny
National registration number: 812356240
Postal address: Breń 128
Town: Bierzwnik
Postal code: 73-240
Country: PL
NUTS code: PL42
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Krzysztof Czarnik Usługi Wielobranżowe „Jeżyk”
National registration number: 320618318
Postal address: Breń 128
Town: Bierzwnik
Postal code: 73-240
Country: PL
NUTS code: PL42
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Julita Walczak Usługi Wielobranżowe „Daro”
National registration number: 321165149
Postal address: ul. Szkolna 1A/5
Town: Bierzwnik
Postal code: 73-240
Country: PL
NUTS code: PL42
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne „Klon” Robert Czaja
National registration number: 321181817
Postal address: Pluskocin 1a
Town: Krzęcin
Postal code: 73-231
Country: PL
NUTS code: PL42
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 8466295.00
Total Value:
PLN 8451427.20

Contract No:
271.2.2020
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Pakiet II – leśnictwa: Jerychowo, Bierzwnik


2020-01-07

1
1
Official name: Adam Janiak, Marek Działak
National registration number: 210302833
Postal address: Breń 98
Town: Bierzwnik
Postal code: 73-240
Country: PL
Telephone: +48 600484687
E-mail: eladzialak@tlen.pl
NUTS code: PL42
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3048014.50
Total Value:
PLN 3047990.00

Contract No:
271.3.2020
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Pakiet III – leśnictwa: Górzno, Chłopowo, Jarosławsko


2020-01-07

1
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Mirosław Sudnik
National registration number: 210288435
Postal address: Klasztorne 5
Town: Bierzwnik
Postal code: 73-240
Country: PL
Telephone: +48 509113637
E-mail: mirsud@wp.pl
NUTS code: PL42
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Sylwia Sudnik
National registration number: 321398327
Postal address: Klasztorne 124
Town: Bierzwnik
Postal code: 73-240
Country: PL
NUTS code: PL42
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Zulus Garage” Usługi mechaniczne Adrian Sudnik
National registration number: 365033554
Postal address: Klasztorne 5
Town: Bierzwnik
Postal code: 73-240
Country: PL
NUTS code: PL42
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Transportowo-Leśne Beata Jarząbek
National registration number: 081177942
Postal address: Bronowice 48c
Town: Strzelce Krajeńskie
Postal code: 66-500
Country: PL
NUTS code: PL42
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Janusz Jarząbek
National registration number: 211022550
Postal address: Bronowice 48c
Town: Strzelce Krajeńskie
Postal code: 66-500
Country: PL
NUTS code: PL42
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 5899823.00
Total Value:
PLN 5899777.00

II.2.1) Lot No: 4
Title:

Pakiet IV – wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie szkółkarskim i nasiennym
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions