Slovakia-Bratislava: Building surveying services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovakia-Bratislava: Building surveying services
OJEU (High Value) 014310-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Hlavné mesto SR Bratislava
National registration number: 00603481
Postal address: Primaciálne námestie 1
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Postal code: 814 99
Country: SK
Contact person: Mgr. Alexandra Vičanová
Telephone: +421 259356106
E-mail: alexandra.vicanova@bratislava.sk
NUTS code: SK010
Main address (URL): http://www.bratislava.sk
Address of the buyer profile (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Činnosť stavebného dozoru pre projekt modernizácia električkových tratí - Dúbravsko – Karloveská radiála

Reference number: MAGS OVO 30492/2020

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stavebného dozoru, ktoré budú zahŕňať všetky činnosti súvisiace s kontrolou Dokumentácie Zhotoviteľa a zabezpečením, že stavebné práce vykonávané Zhotoviteľom sú plne v súlade so zmluvou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Úspešný uchádzač bude plniť všetky úlohy špecifikované vo FIDIC "Zmluvných podmienkach na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom", (Červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Služby stavebného dozoru bude úspešný uchádzač vykonávať v súlade s požiadavkami relevantnej Slovenskej legislatívy, predovšetkým bude dbať na dodržiavanie postupov v súlade s ustanovením § 98 o štátnom stavebnom dohľade podľa zákona č. 50/1976 Z.z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a povinnosťami v súvislosti s uplatňovaním Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov. Poskytovanie služieb bude prebiehať počas realizácie Diela a po ukončení realizácie Diela. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v oddiele B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Total Value:
EUR 697970.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SK010
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Slovenská republika, Bratislavský kraj

Mesto: Bratislava,

Miesto: mestská časť Staré mesto, mestská časť Karlova Ves a mestská časť Dúbravka

II.1.4) Short description

Rozsah služieb poskytovaných úspešným uchádzačom v rámci vykonávania kontrolných, riadiacich a dozorných činností počas a po ukončení realizácie Diela, je podrobnejšie špecifikovaný, nie však limitovaný, nasledovne:

Úspešný uchádzač bude:

Dohliadať na to, aby projektová dokumentácia (vo vyžadovanom rozsahu) bola vyhotovená v súlade so Zmluvou (na realizáciu prác), dozerať na súlad metód a postupov vykonávania prác so zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, priebežne kontrolovať kvalitu výrobkov, materiálov a vykonaných prác, kontrolovať správnosť inštalácie a funkčnosť zabudovávaných technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby, kontrolovať vhodnosť uskladnenia stavebných materiálov a dielcov a ich vhodnosť pre účel, na ktorý majú slúžiť, kontrolovať správnosť rozmiestnenia stavebných strojov a zariadení, monitorovať a dopĺňať zápisy do stavebného denníka, niesť zodpovednosť za súlad priestorového umiestnenia stavebných prvkov s projektovou dokumentáciou, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek realizácie stavebných prác a za súlad s platnými územnými rozhodnutiami, resp. stavebnými povoleniami, dávať podnety na odstraňovanie vád v projektovej dokumentácii a realizovaných stavebných prácach a v prípade, že sa vady nedajú odstrániť pri výkone Stavebného dozoru, okamžite upovedomiť o tejto skutočnosti stavebný úrad.

Poskytovanie služieb možno rozdeliť do nasledovných etáp:

Etapa 1: Služby poskytované od dátumu vydania písomnej výzvy verejným obstarávateľom na začatie výkonu činnosti stavebného dozoru (v súlade s článkom 4, bod 1 Zmluvy o poskytnutí služieb) počas realizácie Diela, po dátum vydania preberacieho protokolu na Dielo v zmysle článku 10.1 FIDIC.

Etapa 2: Služby poskytované po ukončení realizácie Diela, t.j. od dátumu vydania preberacieho protokolu na Dielo v zmysle čl. 10.1 FIDIC až po vydanie Záverečného platobného potvrdenia SD v súlade s čl. 14.13 FIDIC a odsúhlasenie Záverečnej správy SD verejným obstarávateľom.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

330279/2017


Additional information:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2018/S 070-155133


2019-12-23

3
3
1
0
0
Official name: SGS Czech Republic, s.r.o.
National registration number: 48589241
Postal address: K Hájům 1233/2
Town: Praha 5
Postal code: 155 00
Country: CZ
NUTS code: CZ01
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 1765123.00
Total Value:
EUR 697970.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
71315300; Building surveying services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions