Poland-Koniecpol: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Koniecpol: Forestry services
OJEU (High Value) 014312-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol
Postal address: ul. Różana 11
Town: Koniecpol
Postal code: 42-230
Country: PL
Contact person: Łukasz Kostrzewa
Telephone: +48 343551285
E-mail: koniecpol@katowice.lasy.gov.pl
Fax: +48 343551265
NUTS code: PL224
Main address (URL): http://www.koniecpol.katowice.lasy.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koniecpol w roku 2020

Reference number: ZG.270.1.2019.ZG6

II.1.4) Short description

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, użytkowania ubocznego, zagospodarowania turystycznego a dla cz. II zamówienia dodatkowo szkółkarstwa leśnego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Koniecpol w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i selekcji, użytkowania ubocznego, zagospodarowania turystycznego a dla cz. II zamówienia dodatkowo szkółkarstwa leśnego wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet I – leśnictwa: Załęże, Kuczków, Mełchów, Bałków, Biała Wielka

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL224
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Koniecpol, POLSKA.

II.1.4) Short description

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, użytkowania ubocznego, zagospodarowania turystycznego a dla cz. II zamówienia dodatkowo szkółkarstwa leśnego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Koniecpol w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i selekcji, użytkowania ubocznego, zagospodarowania turystycznego a dla cz. II zamówienia dodatkowo szkółkarstwa leśnego wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się: załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki, załącznik nr 3.3. – układ sortymentowy pozyskania drewna, załącznik nr 3.4. – zestawienie ilości materiałów, załącznik nr 3.5. – zestawienie ilości szyszek i nasion.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.–3.5. mają charakter szacunkowy.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3.

4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

7) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „pakiet”):

pakiet I – leśnictwa: Załęże, Kuczków, Mełchów, Bałków, Biała Wielka.

8) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Koniecpol.

9) Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego pakietu („Obszar realizacji pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1.– 3.5. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres przedmiotu umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy zostanie określona w zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to obszar realizacji pakietu.

10) Postanowienia pkt 7–9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 do SIWZ).

11) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na obszarze realizacji pakietu (w tym również w lokalizacjach na obszarze realizacji pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na obszarze realizacji pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym obszarze realizacji pakietu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem pkt 2. Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z umowy po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

2. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1.1.2020 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 1.1.2020 r.


Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet II – leśnictwa: Radków, Kossów, Perzyny, Dębowiec, Małachów, Siedliska, Pradła

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL224
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Koniecpol

II.1.4) Short description

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, użytkowania ubocznego, zagospodarowania turystycznego a dla cz. II zamówienia dodatkowo szkółkarstwa leśnego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Koniecpol w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i selekcji, użytkowania ubocznego, zagospodarowania turystycznego a dla cz. II zamówienia dodatkowo szkółkarstwa leśnego wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się: załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki, załącznik nr 3.3. – układ sortymentowy pozyskania drewna, załącznik nr 3.4. – zestawienie ilości materiałów, załącznik nr 3.5. – zestawienie ilości szyszek i nasion.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.–3.5. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3.

4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

7) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „pakiet”): pakiet I – leśnictwa: Radków, Kossów, Perzyny, Dębowiec, Małachów, Siedliska, Pradła.

8) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Koniecpol.

9) Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego pakietu („obszar realizacji pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1. – 3.5. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres przedmiotu umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy zostanie określona w zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to obszar realizacji pakietu.

10) Postanowienia pkt 7–9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 do SIWZ).

11) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na obszarze realizacji pakietu (w tym również w lokalizacjach na obszarze realizacji pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na obszarze realizacji pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym obszarze realizacji pakietu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem pkt 2. Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z umowy po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

2. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 1.1.2020 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 1.1.2020 r.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 211-516681

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Pakiet I – leśnictwa: Załęże, Kuczków, Mełchów, Bałków, Biała Wielka
Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Pakiet II – leśnictwa: Radków, Kossów, Perzyny, Dębowiec, Małachów, Siedliska, Pradła
Section V: Complementary information


Additional information:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości dla pakietu I w wysokości 44 000,00 PLN; dla pakietu II w wysokości 54 000,00 PLN.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Zasady wnoszenia wadium zostały opisane w dziale 9 SIWZ.

2. W celu potw. br. podst. do. wykl. z. post., oraz w celu pot. sp. war. udz. w post. Wykonawca przedstawi: aktualne na dzień składania ofert oś. wyk. stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ; wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upł. term. skład. of., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania; dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; infor. banku lub sp. kasy oszcz-kredyt. potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upł. term. skład. of., wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z infor. na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz infor. o podstawie do dysp., wykaz urządzeń technicznych w. celu. wyk. zam. publ. wraz z infor. o podstawie do dysp. tymi zasob., odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zal.z opłacaniem podatków, wystawione nie wcz. niż 3 miesiące przed upł. term.skład,of. lub in. dok.potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w spr. spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenie właściwej ter. jedn. org. ZUS lub KRUS albo in. dok. potwierdzający, że Wykonawca nie zal.z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcz. niż 3 miesiące przed upł. term. skład. of. lub in. dok.potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w spr. spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; infor. z KRK w zakr. określonym w art. 24.1 pkt 13,14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakr. określonym przez zam.na podstawie art. 24.5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcz. niż 6 miesięcy przed upł. term. skład. of.; oś. wyk.o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spr. spłat tych należności, oś. wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; oś. wyk.o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakr. określonym przez Zamawiającego, oś. wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakr. określonym przez zam. na podstawie art. 24.5 pkt 7 Pzp; oś. wyk. o niezal. z opłacaniem podatków i opłat lokal.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; 75251120; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services; Forest-firefighting services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions