Czechia-Jihlava: Architectural and related services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Jihlava: Architectural and related services
OJEU (High Value) 014522-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Statutární město Jihlava
National registration number: 00286010
Postal address: Masarykovo náměstí 97/1
Town: Jihlava
Postal code: 586 01
Country: CZ
Contact person: Ing. Bohumír Mottl
Telephone: +420 565592016
E-mail: bohumir.mottl@jihlava-city.cz
NUTS code: CZ063
Main address (URL): https://www.jihlava.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://jihlava.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_754.html
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Horácká multifunkční aréna v Jihlavě


II.1.4) Short description

Předmět veřejné zakázky navazuje na výsledky užší architektonické soutěže o návrh „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“ a tvoří jej zejména konzultace architektonického návrhu s dotčenými orgány státní správy, zpracování dokumentace bouracích prací, provedení a zpracování stavebně-technických průzkumných prací a sond, vypracování vizualizací modelu stavby, zpracování projektové dokumentace pro vydání územního či územních rozhodnutí, pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby, vypracování projektové dokumentace interiéru Horáckého zimního stadionu, výkon autorského dozoru a další činnosti a úkony dle předmětu uzavřené smlouvy o dílo.

Total Value:
CZK 65389600.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ063
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jihlava

II.1.4) Short description

Předmět veřejné zakázky navazuje na výsledky užší soutěže o návrh „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“. Jedná se zejména o konzultace architektonického návrhu s dotčenými orgány státní správy, zpracování dokumentace bouracích prací, provedení a zpracování stavebně-technických průzkumných prací a sond, vypracování vizualizací modelu stavby, zpracování projektové dokumentace pro vydání územního či územních rozhodnutí, pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby, vypracování projektové dokumentace interiéru Horáckého zimního stadionu, výkon autorského dozoru a další činnosti a úkony dle předmětu uzavřené smlouvy o dílo.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Veřejná zakázka na služby je v souladu s § 65 ZZVZ zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh podle § 143 ZZVZ.Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Horácká multifunkční aréna v Jihlavě


2019-12-19

1
1
Official name: prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
National registration number: 13379127
Postal address: Sadová 575
Town: Modřice
Postal code: 664 42
Country: CZ
NUTS code: CZ064
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 79450000.00
Total Value:
CZK 65389600.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
71200000; Architectural and related services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions