Czechia-Ostrava: Horticultural services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Ostrava: Horticultural services
OJEU (High Value) 014541-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
National registration number: 00845451
Postal address: Přemyslovců 63
Town: Ostrava
Postal code: 709 06
Country: CZ
Contact person: Ing. Jiří Zapletal
Telephone: +420 774883284
E-mail: info@dobrazakazka.cz
NUTS code: CZ080
Main address (URL): http://www.marianskehory.cz
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/0084545110
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Údržba zeleně rajonů v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky


II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem na poskytování služeb kompletní údržby zeleně na pozemcích svěřených Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v rajonech A, B, C, D, E, G, H, I a J.

Jedná se o pravidelné provádění údržby travnatých ploch. Zejména se jedná o jarní a podzimní vyhrabávání listí, běžné a občasné kosení, Součástí zakázky je také vyčištění zelených ploch od všech nečistot rostlinného charakteru a rovněž od odpadků – papírů, plastových láhví apod. Předmětem zakázky je také zajištění odvozu a odborné likvidace těchto odpadů (např. uložení na skládku, odevzdání specializované firmě apod.), vč. úhrady poplatku za jeho uložení. Kosení bude prováděno zpravidla 7x ročně. Počet kosení může být navýšen dle objednávek zadavatele. Stejně tak může být počet kosení ponížen.

Total Value:
CZK 1462547.70

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Rajony I

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ080
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ostrava

II.1.4) Short description

Předmětem této části zakázky je realizace výše uvedených činnosti v rajonech označených v příloze zadávací dokumentace pod písmeny A, B a E.

Rozsah jednotlivých vegetačních prvků:

Trávníky běžné kosení 132 228 m
2

Trávníky občasné kosení 8160 m
2

Plocha k vyhrabávání 156 684 m
2

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Způsob provádění zakázky
Weighting: 30

Criteria: Vlastnosti a schopnosti manažera zakázky
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 50Description: Item/Lot 2
Title:

Rajony II

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ080
II.1.4) Short description

Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Způsob provádění zakázky
Weighting: 30

Criteria: Vlastnosti a schopnosti manažera zakázky
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 50Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 168-411084

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Rajony I


2019-12-30

4
3
3
Official name: Parkservis Mareš, s.r.o.
National registration number: 28648285
Postal address: Zahradní 84
Town: Bohuslavice
Postal code: 747 19
Country: CZ
Telephone: +420 602750676
E-mail: info@parkservis.cz
NUTS code: CZ080
URL: https://www.parkservis.cz/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 764413.20

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Rajony II


2019-12-30

4
4
4
Official name: Parkservis Mareš, s.r.o.
National registration number: 28648285
Postal address: Zahradní 84
Town: Bohuslavice
Postal code: Zahradní 84
Country: CZ
Telephone: +420 602750676
E-mail: info@parkservis.cz
NUTS code: CZ080
URL: https://www.parkservis.cz/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 698134.50

Section V: Complementary information


Additional information:

Rámcová dohoda, uvedené ceny jsou roční


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
77300000; Horticultural services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions