Czechia-Prague: Feasibility study, advisory service, analysis

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Prague: Feasibility study, advisory service, analysis
OJEU (High Value) 014542-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
National registration number: 05792291
Postal address: Sokolovská 100/94
Town: Praha
Postal code: 186 00
Country: CZ
Contact person: Ing. Eva Dlouhá
Telephone: +420 702243776
E-mail: dlouha.eva@idsk.cz
NUTS code: CZ020
Main address (URL): www.idsk.cz
Address of the buyer profile (URL): www.idsk.cz
I.2.3) The contract is awarded by a central purchasing body
I.4) Type of the contracting authority:
Organizátor veřejné dopravy Středočeského kraje

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Úvodní studie možností zavedení zúčtovacího centra pro veřejnou dopravu realizovanou na území Středočeského kraje


II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování úvodní studie (dále jen „studie“), která má prověřit možnosti realizace a navrhnout podobu základních možností zavedení zúčtovacího centra pro veřejnou dopravu na území Středočeského kraje (dále jen „SČK“). Výstupem projektu bude podklad, který na základě srovnávací studie posoudí vhodnou formu zavedení zúčtovacího centra v SČK, definuje jeho klíčové parametry a stanoví harmonogram dalších kroků.

Total Value:
CZK 950000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ020
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sídlo zadavatele

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování úvodní studie (dále jen „studie“), která má prověřit možnosti realizace a navrhnout podobu základních možností zavedení zúčtovacího centra pro veřejnou dopravu na území Středočeského kraje (dále jen „SČK“). Výstupem projektu bude podklad, který na základě srovnávací studie posoudí vhodnou formu zavedení zúčtovacího centra v SČK, definuje jeho klíčové parametry a stanoví harmonogram dalších kroků.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena za kus
Weighting: 100Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 241-592147


Contract No:
405-V/2019
Title:

Úvodní studie možností zavedení zúčtovacího centra pro veřejnou dopravu realizovanou na území Středočeského kraje


2020-01-06

2
2
Official name: Deloitte Advisory, s.r.o.
National registration number: 27582167
Postal address: Italská 2581/67
Town: Praha
Postal code: 120 00
Country: CZ
E-mail: deloittecz@deloittece.com
NUTS code: CZ020
URL: https://www2.deloitte.com
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 950000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
71241000; Feasibility study, advisory service, analysis;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions