Poland-Kolbudy: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Kolbudy: Forestry services
OJEU (High Value) 014584-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy
National registration number: 190036772
Postal address: ul. Osiedle Leśników 15
Town: Kolbudy
Postal code: 83-050
Country: PL
Contact person: Agata Murawska
Telephone: +48 586827395
E-mail: agata.murawska@gdansk.lasy.gov.pl
Fax: +48 586826257
NUTS code: PL63
Main address (URL): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_kolbudy/zamowienia_publiczne
I.4) Type of the contracting authority:
Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
Gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy w roku 2020

Reference number: ZG.270.2.11.2019

II.1.4) Short description

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz aktów wykonawczych do PZP. Zastosowanie mają zasady przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, melioracji wodnych, utrzymania dróg leśnych, wykaszania łąk, szkółkarstwa leśnego, nasiennictwa i selekcji oraz ubocznego użytkowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kolbudy w 2020r

Total Value:
PLN 18113706.90

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy w 2020 Pakiet I obręb Jodłowno, leśnictwa: Bąkowo, Ostróżki, Górny Zamszcz, Przywidz, Trzepowo

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Kolbudy obręb Jodłowno, leśnictwa: Bąkowo, Ostróżki, Górny Zamszcz, Przywidz, Trzepowo

II.1.4) Short description

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, melioracji wodnych, utrzymania dróg leśnych, wykaszania łąk, szkółkarstwa leśnego, nasiennictwa i selekcji oraz ubocznego użytkowania lasu wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:zał. nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, zał. nr 3.2.– strefy trudności i odległości zrywki, zał.nr 3.3. – układ sortymentowy pozyskania drewna, zał.nr 3.4. – wykaz powierzchni z planowaną ochroną nalotów i podrostów.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został w załą. nr 3. Zakresy rzeczowe zestawionew zał. nr 3.1-3.4 mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Zam. zaplanował następujące sumaryczne ilości prac w ramach poszczególnych kategorii: Pozyskanie drewna-całkowity wybór drewna pilarką na nizinach 66033,64 (rh), zrywka drewna w 40 646 (m3) pozyskanie drewna-całkowity wyrób drewna harwesterem 538 (m3), prace ręczne 24791,30(rh) (8 % VAT), prace ręczne 2494,61(rh) (23 % VAT), prace ciągnikowe lekkie 809,00 (ch)(8 % VAT), prace ciagnikowe lekkie 154,50 (ch) (23 % VAT), prace ciągnikowe cieżkie 238,48 (ch) .Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) Usługi z zakresu pozyskania drewna, o którym mowa w pkt. 3.1. SIWZ będą wykonywane w oparciu o dwie równorzędne technologie -z zastosowaniem pilarek mechanicznych (opisane za pomocą kodu czynności: CWDPN). oraz maszyny wielooperacyjnej typu harwester (opisane za pomocą kodu czynności:CWDMN) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia
Weighting: 14

Criteria: aspekt środowiskowy
Weighting: 11

Criteria: askept jakościowy
Weighting: 10

Criteria: termin płatności
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty (pakiet)Additional information:

Zam. inf. o braku możliwości zawarcia umowy ramowej, o braku zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupu oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji ekonomicznej. Pakiet nr 1-unieważnienie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4.cena oferty znacznie przewyższyła kwotę jaką Zam.zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Dod. inf.pod adresem: https:platformazakupowa


Description: Item/Lot 2
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy w 2020r Pakiet II-obręb Skrzeszewo, leśnictwa Sarni Dwór, Babi Dół, Skrzeszewo, Otomin, Borowiec

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Kolbudy, obręb Skrzeszewo, leśnictwa: Sarni Dwór, Babi Dół, Skrzeszewo, Otomin, Borowiec

II.1.4) Short description

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, melioracji wodnych, utrzymania dróg leśnych, wykaszania łąk, szkółkarstwa leśnego, nasiennictwa i selekcji oraz ubocznego użytkowania lasu wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:zał. nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, zał. nr 3.2.– strefy trudności i odległości zrywki, zał.nr 3.3. – układ sortymentowy pozyskania drewna, zał.nr 3.4. – wykaz powierzchni z planowaną ochroną nalotów i podrostów.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został w załą. nr 3. Zakresy rzeczowe zestawionew zał. nr 3.1-3.4 mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Zam. zaplanował następujące sumaryczne ilości prac w ramach poszczególnych kategorii: Pozyskanie drewna-całkowity wybór drewna pilarką na nizinach 56335,20 (rh), zrywka drewna w 36613,00 (m3) pozyskanie drewna-całkowity wyrób drewna harwesterem 898 (m3), prace ręczne 32913,60(rh) (8 % VAT), prace ręczne 3348,81(rh) (23 % VAT), prace ciągnikowe lekkie 874,00 (ch)(8 % VAT), prace ciagnikowe lekkie 169,76 (ch) (23 % VAT), prace ciągnikowe cieżkie 609,77 (ch) .Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) Usługi z zakresu pozyskania drewna, o którym mowa w pkt. 3.1. SIWZ będą wykonywane w oparciu o dwie równorzędne technologie -z zastosowaniem pilarek mechanicznych (opisane za pomocą kodu czynności: CWDPN). oraz maszyny wielooperacyjnej typu harwester (opisane za pomocą kodu czynności:CWDMN) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia
Weighting: 14

Criteria: aspekt środowiskowy
Weighting: 11

Criteria: aspekt jakościowy
Weighting: 10

Criteria: termin płatności
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty (pakiet)Additional information:

Zam. inf. o braku możliwości zawarcia umowy ramowej, o braku zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupu oraz nie przewiduje wyboru najkorzyst. oferty z zastosowaniem aukcji ekonomicznej.Pakiet nr 2-unieważnienie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4.cena oferty znacznie przewyższyła kwotę jaką Zam. zamierzał przeznaczyć na realizację zamów.Dodatkowe inf. pod adresem:https://platformazakupowa.pl/


Description: Item/Lot 3
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy w 2020r Pakiet III-obręb Sobowidze, leśnictwa Saobowidze, Trąbki, Wojanowo, Drzewina oraz Szkółka w Leźnie

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Kolbudy, obręb Sobowidze, leśnictwa Sobowidze, Trąbki, Wojanowo, Drzewina oraz Szkółka leśna Leźnie.

II.1.4) Short description

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, melioracji wodnych, utrzymania dróg leśnych, wykaszania łąk, szkółkarstwa leśnego, nasiennictwa i selekcji oraz ubocznego użytkowania lasu wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:zał. nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, zał. nr 3.2.– strefy trudności i odległości zrywki, zał.nr 3.3. – układ sortymentowy pozyskania drewna, zał.nr 3.4. – wykaz powierzchni z planowaną ochroną nalotów i podrostów.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został w załą. nr 3. Zakresy rzeczowe zestawionew zał. nr 3.1-3.4 mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Zam. zaplanował następujące sumaryczne ilości prac w ramach poszczególnych kategorii: Pozyskanie drewna-całkowity wybór drewna pilarką na nizinach 60464,44 (rh), zrywka drewna w 38392,00 (m3) pozyskanie drewna-całkowity wyrób drewna harwesterem 750,00 (m3), prace ręczne 34448,85(rh) (8 % VAT), prace ręczne 5094,84(rh) (23 % VAT), prace ciągnikowe lekkie 804,00 (ch)(8 % VAT), prace ciagnikowe lekkie 307,26 (ch) (23 % VAT), prace ciągnikowe cieżkie 1904,20 (ch) .Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) Usługi z zakresu pozyskania drewna, o którym mowa w pkt. 3.1. SIWZ będą wykonywane w oparciu o dwie równorzędne technologie -z zastosowaniem pilarek mechanicznych (opisane za pomocą kodu czynności: CWDPN). oraz maszyny wielooperacyjnej typu harwester (opisane za pomocą kodu czynności:CWDMN) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia
Weighting: 14

Criteria: Aspekt środowiskowy
Weighting: 11

Criteria: Aspekt jakościowy
Weighting: 10

Criteria: Termin płatności
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty (pakiet)Additional information:

Zam. inf. o braku możliwości zawarcia umowy ramowej, o braku zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupu oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji ekonomicznej. Pakiet nr 3 – unieważnienie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 brak złożonych ofert. Dodatkowe inf. pod adresem:http://platformazakupowa.pl/


Description: Item/Lot 4
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy w 2020r pakiet nr IV -pozyskanie drewna harwesterem i zrywka drwna, wybrane pozycje na terenie leśnictw wskazanych w SIWZ

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Kolbudy, leśnictwa: Bąkowo, Ostróżki, Górny Zamszcz, Przywidz, Babi Dół, Skrzeszewo, Otomin, Borowiec, Trąbki.

II.1.4) Short description

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskaniadrewna harwesterem i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: zał. nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, zał. nr 3.2.– strefy trudności i odległości zrywki, zał.nr 3.3. – układ sortymentowy pozyskania drewna, zał.nr 3.4. – wykaz powierzchni z planowaną ochroną nalotów i podrostów.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został w zał. nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w zał. nr 3.1-3.4 mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Zam. zaplanował następujące sumaryczne ilości prac w ramach poszczególnych kategorii: Pozyskanie drewna-całkowity wybór drewna harwesterem 15 259,00 (m3), zrywka drewna 15259,00 (m3).3.5.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) Usługi z zakresu pozyskania drewna, o którym mowa w pkt. 3.1. SIWZ będą wykonywane w oparciu o jedną technologię z zastosowaniem maszyny wielooperacyjnej typu harwester (opisane za pomocą kodu czynności: CWDMN).Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia
Weighting: 14

Criteria: Aspekt środowiskowy
Weighting: 11

Criteria: Aspekt jakościowy
Weighting: 10

Criteria: Termin płatności
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty (pakiet)Additional information:

Zamawiający informuje o braku możliwości zawarcia umowy ramowej, o braku zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupu oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji ekonomicznej. Dod. inf. pod adresem http://platformazakupowa.pl/


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 207-505121

Contract No:
ZG.270.2.11.2019
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Wykonanie usług z zakresy gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy w 2020r pakiet nr I-obręb Jodłowno, leśnictwa: Bąkowo, Ostróżki, Górny Zamszcz, Przywidz, Trzepowo
Contract No:
ZG.270.2.11.2019
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy w 2020r pakiet nr II-obręb Skrzeszewo, leśnictwa: Sarni Dwór, Babi Dół, Skrzeszewo, Otomin, Borowiec
Contract No:
ZG.270.2.11.2019
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy w 202r pakiet nr III-obręb Sobowidze, leśnictwa: Sobowidze, Trąbki, Wojanowo, Drzewina oraz Szkółka w Leźnie
Contract No:
ZG.270.2.11.2019
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy w 2020r pakiet nr IV -pozyskanie drewna harwesterem i zrywka drwna, wybrane pozycje na terenie leśnictw wskazanych w SIWZ


2020-01-08

1
1
0
0
1
Official name: JAWOR Mariusz Pelowski
National registration number: 192670935
Postal address: ul. M. Konopnickiej 29-2, Ostróżki
Town: Kolbudy
Postal code: 83-050
Country: PL
Telephone: +48 696070185
E-mail: scjawor@onet.pl
NUTS code: PL634
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1556158.60
Total Value:
PLN 671396.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Unieważnienie części postępowania (uzasadnienie faktyczne i prawne):

Pakiet nr 1-unieważnienie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4.cena oferty znacznie przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia

Pakiet nr 2-unieważnienie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4.cena oferty znacznie przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia

Pakiet nr 3 – unieważnienie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 brak złożonych ofert.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; 75251120; 34928200; 45232451; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services; Forest-firefighting services; Fences; Drainage and surface works;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions