Poland-Bydgoszcz: Cleaning and sanitation services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Bydgoszcz: Cleaning and sanitation services
OJEU (High Value) 014588-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
National registration number: 022/16/2019
Postal address: ul. św. Floriana 12
Town: Bydgoszcz
Postal code: 85-030
Country: PL
Contact person: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
Telephone: +48 523255654
E-mail: t.chmielewski@wsoz.pl
Fax: +48 523255664
NUTS code: PL61
Main address (URL): www.wsoz.pl
Address of the buyer profile (URL): www.wsoz.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach i na terenie WSzOZ im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Reference number: 022/16/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości we wszystkich budynkach należących do Zamawiającego znajdujących się na terenie jego siedziby, tj. przy ul. św. Floriana 12 oraz ul. Kurpińskiego 5 w Bydgoszczy, terenów należących do Zamawiającego w obrębie ww. siedziby, prac transportowych na terenie szpitala i poza terenem, prac poza medycznych dotyczących pomocy przy chorym i innych związanych z organizacją pracy Szpitala Zamawiającego. Wykonawca dostosuje zakres wykonywanych czynności do obowiązujących procedur u Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Ilość, rodzaj wykonywanych prac szczegółowo podany jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

Total Value:
PLN 5421174.48

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL613
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości we wszystkich budynkach należących do Zamawiającego znajdujących się na terenie jego siedziby, tj. przy ul. św. Floriana 12 oraz ul. Kurpińskiego 5 w Bydgoszczy, terenów należących do Zamawiającego w obrębie ww. siedziby, prac transportowych na terenie szpitala i poza terenem, prac poza medycznych dotyczących pomocy przy chorym i innych związanych z organizacją pracy Szpitala Zamawiającego. Wykonawca dostosuje zakres wykonywanych czynności do obowiązujących procedur u Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Ilość, rodzaj wykonywanych prac szczegółowo podany jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Okres stałości ceny
Weighting: 35
Cost/Price
Criteria: Termin płatności
Weighting: 5Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 200-486196

Title:

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach i na terenie WSzOZ im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


2019-12-27

3
0
0
0
3
Official name: Clar System S.A.
Postal address: Janickiego 20B
Town: Poznań
Postal code: 60-542
Country: PL
NUTS code: PL415
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Hospital System Sp. z o.o.
Postal address: Janickiego 20B
Town: Poznań
Postal code: 60-542
Country: PL
NUTS code: PL415
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Clar System Sp. z o.o.
Postal address: Janickiego 20B
Town: Poznań
Postal code: 60-542
Country: PL
NUTS code: PL415
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Salcom Bayard Sp. z o.o.
Postal address: Janickiego 20B
Town: Poznań
Postal code: 60-542
Country: PL
NUTS code: PL415
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4828987.00
Total Value:
PLN 5421174.48

Section V: Complementary information


Additional information:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 PLN w terminie do dnia 21.11.2019 do godziny 10:00.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie zgodnie z działem VI – rozdział 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
90900000; Cleaning and sanitation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions