Poland-Prudnik: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Prudnik: Forestry services
OJEU (High Value) 014616-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Prudnik
Postal address: ul. Dąbrowskiego 34, woj. opolskie
Town: Prudnik
Postal code: 48-200
Country: PL
Contact person: Nadleśnictwo Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34, 48-200 Prudnik, Wojciech Wicherek, Arkadiusz Żurakowski
Telephone: +077 4363241
E-mail: prudnik@katowice.lasy.gov.pl
Fax: +077 4067342
NUTS code: PL523
Main address (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka organizacyjna PGL LP
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Prudnik obręb Prudnik w roku 2020 r.

Reference number: S.270.1.12.2019.WW

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi transportowe w zagospodarowaniu lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Prudnik obręb Prudnik w roku 2020 r.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL523
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Prudnik obręb Prudnik. Realizacja prac dla Pakietu będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla obrębu Prudnik.

II.1.4) Short description

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi transportowe w zagospodarowaniu lasu,wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2 – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.

1) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1–3.3 mają charakter szacunkowy.

2) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

3) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

4) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla pakietu w wysokości 30 000 PLN – które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (forma sposób wniesienia i zwrotu wadium opisano w dziale 9 SIWZ). Zamawiający informuje o braku zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 211-516953

Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Prudnik obręb Prudnik w roku 2020 r.
Section V: Complementary information


Additional information:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ dział 7 w terminach tam wskazanych, tj.

a) oświad. Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożenia elektronicznie z podpisem kwalifikowanym formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

b) wykaz usług wykonanych;

c) dowód potwierdzający zdolności technicznej lub zawodowej;

d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczęd.-kredyt. o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

e) wykaz osób realizujących zamów;

f) wykaz urządzeń technicznych wykon.;

g) odpis z właściwego rejestru lub z centr. ew.i i informacji o działaln. gosp., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzające brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

h) zaświad. właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

i) zaświad. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

j) inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

k) oświad. Wykonawcy art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp;

l) oświad. Wykonawcy art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp;

ł) oświad. Wykonawcy art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

m) oświad. Wykonawcy art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

n) oświad. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie na zasadach wymienionych w dziale 17 SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia (szczegółowy opis dział 5 SIWZ). Szczegóły w SIWZ wraz z załącznikami zamieszczona na stronie Zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676‘
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; 75251120; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services; Forest-firefighting services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions