Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Gdynia: Aerial mapping services
OJEU (High Value) 014645-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Postal address: ul. Chrzanowskiego 10
Town: Gdynia
Postal code: 81-338
Country: PL
Contact person: Anna Szwedowicz
Telephone: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Fax: +48 586217231
NUTS code: PL633
Main address (URL): www.umgdy.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie monitoringu brzegu morskiego na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego oraz ortofotolampy wraz z wyznaczeniem profili poprzecznych brzegu morskiego

Reference number: ZP.371.30.2019.AW

II.1.4) Short description

Wykonanie monitoringu brzegu morskiego na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego oraz ortofotolampy wraz z wyznaczeniem profili poprzecznych brzegu morskiego.

Total Value:
PLN 727306.24

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Wykonanie monitoringu brzegu morskiego na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego oraz ortofotolampy

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Wykonanie monitoringu brzegu morskiego na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego oraz ortofotolampy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Wyznaczenie profili poprzecznych brzegu morskiego

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Wyznaczenie profili poprzecznych brzegu morskiego.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 168-411029

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Wykonanie monitoringu brzegu morskiego oraz obszarów portowych na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego oraz ortofotolampy


2020-01-08

2
2
0
0
2
Official name: Opegieka Sp. z o.o.
Postal address: al. Tysiąclecia 11
Town: Elbląg
Postal code: 82-300
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes


152520.00
389910.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Wyznaczenie proflili poprzecznych brzegu morskiego


2020-01-08

2
2
0
0
2
Official name: Opegieka Sp. z o.o.
Postal address: al. Tysiąclecia 11
Town: Elbląg
Postal code: 82-300
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes


307869.00
345436.28

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
71354200; 79961200; Aerial mapping services; Aerial photography services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions