Poland-Poznań: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Poznań: Construction work
OJEU (High Value) 014941-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Enea Operator Sp. z o.o.
National registration number: PL
Postal address: ul. Strzeszyńska 58
Town: Poznań
Postal code: 60-479
Country: PL
Contact person: Departament Logistyki i Zakupów – Biuro Zamówień i Zakupów
Telephone: +48 618843942
E-mail: lukasz.kwiatkowski@operator.enea.pl
Fax: +48 618845982
NUTS code: PL4
Main address (URL): http://www.operator.enea.pl/
Address of the buyer profile (URL): http://zamowienia.enea.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Budowa stacji 110/15 kV Borek Wlkp.

Reference number: RPUZ/P/0553/2019/DD/ZDE

II.1.4) Short description

Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV Borek Wlkp. wraz z powiązaniami WN i SN oraz infrastrukturą towarzyszącą, w trybie „zaprojektuj i wybuduj".

Total Value:
PLN 27433062.33

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Borek Wielkopolski, województwo wielkopolskie, powiat gostyński, gmina Borek Wielkopolski.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji WN/SN Borek Wielkopolski w systemie „zaprojektuj i wybuduj". Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

1. budowa i uruchomienie stacji jednotransformatorowej wraz z budynkiem i infrastrukturą towarzyszącą;

2. dostawa wszystkich urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji zadania z wyjątkiem transformatora WN/SN, oraz przekładników pomiarowych potrzeb własnych i liczników energii elektrycznej;

3. pozyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych decyzji umożliwiających zmianę z obecnego przeznaczenia działki jako gruntu rolnego na grunt o przeznaczeniu umożliwiającym budowę linii WN i SN. W przypadku procedowania MPZP, wykonawca jest zobowiązany partycypować w kosztach jego opracowania;

4. budowa dróg wewnętrznych, oświetlenia zewnętrznego stacji oraz parkingu;

5. budowa przyłączy do istniejącej sieci wodociągowej lub studni wraz z doprowadzeniami w zależności od warunków techniczno-ekonomicznych;

6. budowa instalacji odolejenia;

7. uruchomienie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym transmisji danych z układów pomiarowych energii elektrycznej do systemu SKOME;

8. obliczenie i uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z o.o. nastaw zabezpieczeń - wszystkich urządzeń w budowanej stacji z wyłączeniem linii 110 kV dla których nastawy zabezpieczeń dostarczy Zamawiający. Do obowiązku Wykonawcy należy ich wprowadzenie i uruchomienie na obiekcie;

9. budowa linii napowietrznej 110 kV i światłowodowej (48 włókien) relacji Gostyń – Borek Wlkp zasilającej stację 110/15kV Borek Wlkp.;

10. budowa linii kablowych SN i stacji MST;

11. rozbudowa rozdz. 110 kV w GPZ Gostyń o pole liniowe 110 kV kier Borek Wlkp;

12. uzyskanie na rzecz Zamawiającego służebności przesyłu na trasie linii WN 110 kV i linii SN;

13. uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy;

14. wykonanie pomiarów hałasu oraz promieniowania elektromagnetycznego;

15. zgłoszenie nowopowstałej infrastruktury, jako obiektu wytwarzającego pole elektromagnetyczne;

16. przeszkolenie pracowników Enea Operator Sp. z o.o. w zakresie obsługi i eksploatacji GPZ Borek Wlkp.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95Additional information:

Wskazany w II.2.7. okres obowiązywania zamówienia, wynoszący 1 190 dni jest równy 170 tygodni.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 142-350501

Contract No:
1
Title:

Budowa stacji 110/15 kV Borek Wlkp.


2020-01-08

4
2
0
0
4
Official name: Eltel Networks Energetyka SA
National registration number: 7390102722
Postal address: Gutkowo 81D
Town: Olsztyn
Postal code: 11-041
Country: PL
NUTS code: PL622
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 27433062.33
Total Value:
PLN 21080382.11

Section V: Complementary information


Additional information:

1. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia przekracza 5 548 000 EUR.

2. Do Oferty Wykonawca powinien dołączyć dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu oraz SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) ogłoszenia.

2. Edytowalna wersja formularza JEDZ wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, poprzez który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej

Z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: RPUZ/P/0553/2019/DD/ZDE. Komunikacja elektroniczna powinna być kierowana do wszystkich osób wskazanych w pkt 1.18. SIWZ.

8.Przekazywanie Dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Wykonawcy są zobowiązani do postępowania zgodnie z regulaminem miniPortalu.

9. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

10. Zamawiający informuje, że określony w sekcji IV.2.6 ogłoszenia minimalny okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą – 2 miesiące równa się 60 dni.

11. Kryteria oceny ofert: Cena: 95 %, okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia: 5 %.

12. stosownie do art. 8a ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej http://zamowienia.enea.pl pod pozycją nr 1 "RPUZ/P/0513/2018/DL/LZ - Obowiązek informacyjny (RODO).

Identyfikator postępowania w MiniPortalu: c008caed-ba04-440a-b050-cb106828588a


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zgodnie z pkt 19 SIWZ:

19.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w szczególności:

19.6.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

19.7.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.6 i 19.7 wnosi się:

19.8.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.9. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

19.9.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

19.9.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 31000000; 71000000; 31100000; 31300000; 45200000; 45300000; 45400000; 71300000; 31170000; 31320000; 31321000; 31321100; 45230000; 45231000; 45232210; 45310000; 45311000; 45315400; 45315600; 45450000; 45453000; 71320000; 71322000; 71330000; 71332000; Construction work; Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting; Architectural, construction, engineering and inspection services; Electric motors, generators and transformers; Insulated wire and cable; Works for complete or part construction and civil engineering work; Building installation work; Building completion work; Engineering services; Transformers; Power distribution cables; Electricity power lines; Overhead power lines; Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork; Construction work for pipelines, communication and power lines; Overhead line construction; Electrical installation work; Electrical wiring and fitting work; High voltage installation work; Low-voltage installation work; Other building completion work; Overhaul and refurbishment work; Engineering design services; Engineering design services for the construction of civil engineering works; Miscellaneous engineering services; Geotechnical engineering services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions