Czechia-Děčín: Electricity power lines

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Děčín: Electricity power lines
OJEU (High Value) 015013-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Negotiated procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: ČEZ Distribuce, a.s.
National registration number: 24729035
Postal address: Teplická 874/8
Town: Děčín IV - Podmokly
Postal code: 405 02
Country: CZ
Contact person: Ing. Pavlína Musiolová
E-mail: pavlina.musiolova@cez.cz
NUTS code: CZ042
Main address (URL): www.cezdistribuce.cz
Address of the buyer profile (URL): http://nen.nipez.cz/profil/DSO


Section II: Object of Contract


Title:

Dodávky PPN armatur a svorek pro vedení VN


II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky PPN armatur a svorek pro vedení VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách PPN armatur a svorek pro vedení VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení

Distribuční soustavy.

Čerpání RSD 030-2018 a RSD 031-2018 za období 4Q/2019.

Total Value:
CZK 907099.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

PPN vn svorky pro odbočení

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ
II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky PPN armatur a svorek pro vedení VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách PPN armatur a svorek pro vedení VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení

Distribuční soustavy.

Čerpání RSD 030-2018 a RSD 031-2018 za období 4Q/2019.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

PPN vn svorky pro kolmé odbočení ALST s bezpečnostní záklopkou

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ
II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky PPN armatur a svorek pro vedení VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách PPN armatur a svorek pro vedení VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení

Distribuční soustavy.

Čerpání RSD 030-2018 a RSD 031-2018 za období 4Q/2019.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation


Contract No:
001
II.2.1) Lot No: 1
Title:

PPN vn svorky pro odbočení


2019-12-13
Official name: Ensto Czech, s.r.o.
National registration number: 25770268
Postal address: Komerční zóna Čestlice, Obchodní 107
Town: Čestlice
Postal code: 251 01
Country: CZ
E-mail: enstoczech@ensto.com
NUTS code: CZ0
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
CZK 153639.00

Contract No:
002
II.2.1) Lot No: 2
Title:

PPN vn svorky pro kolmé odbočení ALST s bezpečnostní záklopkou


2019-12-13
Official name: WDS, s.r.o.
National registration number: 60707526
Postal address: Hrnčířská 813/23
Town: Brno
Postal code: 602 00
Country: CZ
E-mail: INFO@WDSENERGY.CZ
NUTS code: CZ0
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
CZK 735460.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Jedná se o souhrnné oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody RSD 030-2018 pro část 1 a RSD 031-2018 pro Část 2 za kalendářní čtvrtletí (4.Q/2019).

V Oddílu V) je uveden souhrn zadaných dílčích smluv za kalendářní čtvrtletí pro jednoho uvedeného dodavatele.

V Oddíle V.2.1) je uveden časový údaj k dílčí smlouvě s největším finančním objemem.


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
31321000; 31210000; Electricity power lines; Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions