Denmark-Fredericia: Environmental planning

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Denmark-Fredericia: Environmental planning
OJEU (High Value) 015048-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-01-23 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Negotiated procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Energinet Eltransmission A/S
National registration number: 39314878
Postal address: Tonne Kjærsvej 65
Town: Fredericia
Postal code: 7000
Country: DK
Contact person: Helle Barløse
Telephone: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS code: DK
Main address (URL): https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Address of the buyer profile (URL): https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=260526&B=ENERGINET

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=260526&B=ENERGINET
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Udbud af plangrundlag og miljøvurdering af landanlægget til Thor Havmøllepark

Reference number: 19/07154

II.1.4) Short description

Der er tale om udbud på tjenesteydelser i form af rådgivning. Udbuddet foretages i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU).

Ordregiver ønsker at anskaffe assistance til udarbejdelse af plangrundlag og VVM for etablering af landanlægget til Thor Havmøllepark samt til udarbejdelse af bidrag vedrørende landanlægget til den strategiske miljøvurdering af planen for Thor Havmøllepark. Thor Havmøllepark skal placeres i Nordsøen ud for Thorsminde. Den ønskede anskaffelse er opdelt i følgende arbejdspakker:

- Arbejdspakke A – Projektledelse,

- Arbejdspakke B – Forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag for stationer,

- Arbejdspakke C – Miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlæg,

- Arbejdspakke D – Bidrag vedrørende landanlægget til den strategiske miljøvurdering.

Udbuddets nærmere omfang følger af udbudsmaterialet, hvor både detaljeret ydelsesbeskrivelse samt estimerede mængder er angivet.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Vest Jylland, Nordsøen

II.1.4) Short description

Der er tale om udbud på tjenesteydelser i form af rådgivning. Udbuddet foretages i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU).

Ordregiver ønsker at anskaffe assistance til udarbejdelse af plangrundlag og VVM for etablering af landanlægget til Thor Havmøllepark samt til udarbejdelse af bidrag vedrørende landanlægget til den strategiske miljøvurdering af planen for Thor Havmøllepark. Thor Havmøllepark skal placeres i Nordsøen ud for Thorsminde.

Den ønskede anskaffelse er opdelt i følgende arbejdspakker:

- Arbejdspakke A – Projektledelse,

- Arbejdspakke B – Forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag for stationer,

- Arbejdspakke C – Miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlæg,

- Arbejdspakke D – Bidrag vedrørende landanlægget til den strategiske miljøvurdering.

Udbuddets nærmere omfang følger af udbudsmaterialet, hvor både detaljeret ydelsesbeskrivelse samt estimerede mængder er angivet.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: DKK 1800000.00
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-04-16
II.2.7) End 2021-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Envisaged number of candidates 3
II.2.9,4) Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Hvis mere end 3 ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil ordregiver prækvalificere de 3 bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

- Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner,

- Indenfor VVM af tilsvarende typer anlæg,

- Strategisk miljøvurdering af politiske planer,

- Landskabsanalyser og visualiseringer af tilsvarende typer anlæg,

- Støjberegninger og -vurderinger,

- Biologiske undersøgelser på land (§3-natur, bilag IV-arter mv.).

Det vil blive tillagt positiv betydning at referencerne viser solid erfaring med ovenstående opgaver i forbindelse med landanlæg samt kommunikation med relevante myndigheder.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Optioner findes i form af valgfri tilkøb af definerede ydelser:

- Option 1: Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for yderligere en løsningsmulighed,

- Option 2: Supplerende feltundersøgelser.

Yderligere oplysninger om optionerne findes i ydelsesbeskrivelsen.Additional information:

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele på baggrund af indledende tilbud.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Ansøgeren skal bekræfte den økonomiske formåen i ESPD del IV.B »Finansielle nøgletal« med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal:

1) Egenkapital: samlet egenkapital inkl. aktiekapital, reserver, opskrivninger, overført resultat mv.;

2) Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlet balancesum).

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”. Det er ansøgers ansvar at sikre, at mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen er opfyldt, når ansøgningen baseres på anden enheds kapacitet eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium).

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

- Ad 1) Egenkapitalen fra seneste års regnskab skal minimum udgøre 33 pct. af den forventede totale kontraktsum,

- Ad 2) Soliditetsgraden fra seneste års regnskab skal minimum være 20 pct.

Hvis soliditetsgraden er mellem 15 pct. og 20 pct. kan mindstekravet alternativt opfyldes, hvis egenkapitalen overstiger den forventede totale kontraktsum.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Ansøger skal i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen” vedlægge de op til 10 betydeligste sammenlignelige referencer, der tilsammen demonstrerer ansøgers erfaringer inden for løsning af tilsvarende, sammenlignelige projekter. Vedlagte referencer skal være udført i løbet af de sidste fem (5) år. Med udført inden for de sidste 5 år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes 5 baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9.

Hver reference bør indeholde:

- En konkret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde, herunder:

- En beskrivelse af udførte services med relevans for den udbudte opgave.

Relevant er bl.a. erfaring med:

- Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner,

- Indenfor VVM af tilsvarende typer anlæg,

- Strategisk miljøvurdering af politiske planer,

- Landskabsanalyser og visualiseringer af tilsvarende typer anlæg,

- Støjberegninger og- vurderinger,

- Biologiske undersøgelser på land (§ 3-natur, bilag IV-arter mv.),

- Den samlede kontraktsum (hvis muligt),

- Angivelse af kontaktperson med tilknyttede kontaktoplysninger,

- Dato for igangsættelse og endelig levering (dag, måned, år).

Mangler eller uklarheder i beskrivelsen af ovenstående kan have negativ betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9. Opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD del IV.C kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder.

Referencelisten må ikke overstige de 10 mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 10, når de lægges sammen. Såfremt der inkluderes mere end 10 referencer, vil ordregiver inddrage de 10 seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

Ansøgeren skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD). Se venligst afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger” for informationer om håndteringen af ESPD. Ansøgningen skal afleveres via linket ”Elektronisk adgang til information” i afsnit I.1 i denne udbudsbekendtgørelse. Ansøgninger som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Der stilles ikke krav til tilbudsgiverens retlige form.

Såfremt ansøgning og tilbud afgives af et konsortium, skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en konsortiedeltager, med hvem der kan indgås bindende aftale på konsortiets vegne.

III.2.2) Contract performance conditions

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-23
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6

Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply systemet. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders.

Kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.


Review body:
Official name: Klagenævntet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk
URL: https://naevneneshus.dk/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsen Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
90712000; Environmental planning;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions