Poland-Warsaw: General liability insurance services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: General liability insurance services
OJEU (High Value) 015078-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Negotiated procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postal address: Targowa 74
Town: Warszawa
Postal code: 03-734
Country: PL
Contact person: Aneta Kuc
E-mail: aneta.kuc@plk-sa.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): http://zamowienia.plk-sa.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki


II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz deliktowo-kontraktowa) wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z tytułu faktycznie prowadzonej działalności (w tym gospodarczej) i z tytułu posiadanego mienia bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie z włączeniem odpowiedzialności cywilnej za produkt/usługę.

Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania:

Zadanie 1 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki – polisa podstawowa;

Zadanie 2 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki – polisa nadwyżkowa.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy do wysokości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Total Value:
PLN 19600000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki (podstawa)

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Każde miejsce, gdzie jest prowadzona działalność lub gdzie znajduje się mienie Ubezpieczonego.

II.1.4) Short description

Odpowiedzialność cywilna (odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz deliktowo-kontraktowa) wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z tytułu faktycznie prowadzonej działalności (w tym gospodarczej) i z tytułu posiadanego mienia bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie z włączeniem odpowiedzialności cywilnej za produkt/usługę.

Działalność przyjęta do ubezpieczenia:

Każdy rodzaj działalności w tym taki, który zgodnie z umową Spółki lub z odpisem KRS może prowadzić Ubezpieczający/Ubezpieczony oraz każdy inny rodzaj działalności określony w załącznikach do SIWZ, obok działalności gospodarczej także prowadzenie działalności o innym charakterze niż gospodarczy, a w szczególności:

1. działalność zarządcy infrastruktury wynikającej z ustawy z dnia 28.3.2003 roku o transporcie kolejowym oraz każdy inny rodzaj działalności określony w załącznikach do SIWZ (Kwestionariusz);

2. pozostałą działalność, w tym m.in. odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności socjalnej, kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej oraz sportowej;

3. działalność związaną z realizacją we własnym zakresie i na potrzeby podmiotów kolejowych zadań ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony mienia na obszarze kolejowym;

4. działalność inwestycyjną (występowanie Ubezpieczającego w roli Inwestora w procesach inwestycyjnych);

5. Każdy rodzaj działalności prowadzony przez podwykonawców związany ze świadczeniem usług w imieniu i na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

Zakres ubezpieczenia:

1. Odpowiedzialność cywilna ogólna (deliktowa, kontraktowa oraz deliktowo–kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania mienia z włączeniem szkód wynikłych w bieżącym okresie ubezpieczenia z usług, czynności, kontraktów wykonanych/zawartych wcześniej;

2. OC pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy;

3. OC za szkody wyrządzone w wyniku emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu substancji zanieczyszczających/niebezpiecznych a także koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją zanieczyszczeń;

4. Ubezpieczenie szkód ekologicznych;

5. OC za szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku w obcych środkach transportu, także w pojazdach szynowych (w tym wagonach);

6. OC za szkody spowodowane w nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, przechowania, testowania lub innych umów, np. leasingu lub posiadał je bez tytułu prawnego oraz o nieuregulowanej sytuacji prawnej;

7. OC za szkody spowodowane w ruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, przechowania, testowania lub innych umów, np. leasingu lub posiadał je bez tytułu prawnego oraz o nieuregulowanej sytuacji prawnej;

8. OC za szkody spowodowane ruchem/przemieszczaniem się (oraz spowodowane używaniem/pracą etc.) pojazdów nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC;

9. OC za szkody w mieniu podczas wykonywania przez ubezpieczającego/ubezpieczonego obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze;

10. OC za szkody wyrządzone przez pracowników (współpracowników) w związku lub podczas podróży służbowych, udziału w targach, wystawach, szkoleniach, pokazach, zawodach, imprezach integracyjnych itp. Ochrona obejmuje również szkody poniesione przez pracowników oraz osoby im bliskie;

11. OC za szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzenia imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;

12. OC za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;

13. OC za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego;

14. OC za szkody powstałe wskutek oddziaływania pola elektromagnetycznego, elektrycznego lub magnetycznego;

Suma gwarancyjna: 100 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Prawo opcji polega na prawie Zamawiającego do przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy, tj. na okres od 1.1.2021 r. do 31.12.2021 r. Warunki ubezpieczenia określone dla zamówienia podstawowego obowiązywać będą również dla prawa opcji.Description: Item/Lot 2
Title:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki (nadwyżka)

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Każde miejsce, gdzie jest prowadzona działalność lub gdzie znajduje się mienie Ubezpieczonego.

II.1.4) Short description

Odpowiedzialność cywilna (odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz deliktowo-kontraktowa) wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z tytułu faktycznie prowadzonej działalności (w tym gospodarczej) i z tytułu posiadanego mienia bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie z włączeniem odpowiedzialności cywilnej za produkt/ usługę.

Działalność przyjęta do ubezpieczenia:

Każdy rodzaj działalności w tym taki, który zgodnie z umową Spółki lub odpisem z KRS może prowadzić Ubezpieczający/Ubezpieczony oraz każdy inny rodzaj działalności określony w załącznikach do SIWZ, obok działalności gospodarczej także prowadzenie działalności o innym charakterze niż gospodarczy,

A w szczególności:

1. działalność zarządcy infrastruktury wynikającej z ustawy z dnia 28.3.2003 roku o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017, poz. 2117 z późniejszymi zmianami) oraz każdy inny rodzaj działalności określony w załącznikach do SIWZ (Kwestionariusz).

2. pozostała działalność, w tym m.in. odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności socjalnej, kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej oraz sportowej.

3. działalność związaną z realizacją we własnym zakresie i na potrzeby podmiotów kolejowych zadań ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony mienia na obszarze kolejowym.

4. działalność inwestycyjną (występowanie Ubezpieczającego w roli Inwestora w procesach inwestycyjnych).

5. Każdy rodzaj działalności prowadzony przez podwykonawców związany ze świadczeniem usług w imieniu i na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia:

1. Odpowiedzialność cywilna ogólna (deliktowa, kontraktowa oraz deliktowo – kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania mienia z włączeniem szkód wynikłych w bieżącym okresie ubezpieczenia z usług, czynności, kontraktów wykonanych/ zawartych wcześniej. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za szkody powstałe po wykonaniu pracy, usługi czy też kontraktu, również za szkody powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług świadczonych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego wynikłe z ich wadliwego wykonania, również wówczas, gdy przedmiot czynności, prac lub usług został przekazany odbiorcy przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.

Suma gwarancyjna: 100 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia ponad sumę gwarancyjną z umowy zawartej w ramach Zadania nr 1 (punkt zaczepienia).

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Prawo opcji polega na prawie Zamawiającego do przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy, tj. na okres od 1.1.2021 r. do 31.12.2021 r. Warunki ubezpieczenia określone dla zamówienia podstawowego obowiązywać będą również dla prawa opcji.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 131-322864

Contract No:
6060/ILG 7/14242/04096/19/P
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki (podstawa)


2019-12-30

1
Official name: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Postal address: ul. Hestii 1
Town: Sopot
Postal code: 81-731
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.
Postal address: ul. Chmielna 85/87
Town: Warszawa
Postal code: 00-805
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Powszechny Zakładu Ubezpieczeń S.A.
Postal address: al. Jana Pawła II 24
Town: Warszawa
Postal code: 00-133
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 18000000.00
Total Value:
PLN 23946000.00

Contract No:
6060/ILG 7/14242/04096/19/P
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki (nadwyżka).
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
66516400; General liability insurance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions