Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Konstancin-Jeziorna: Electricity distribution and related services
OJEU (High Value) 015087-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Departament Zakupów
Postal address: ul. Warszawska 165
Town: Konstancin-Jeziorna
Postal code: 05-520
Country: PL
Contact person: Kamila Kapuścińska-Oneksiak
E-mail: kamila.kapuscinska-oneksiak@pse.pl
Fax: +48 222422169
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.pse.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Usługi systemowe w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. od Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.

Reference number: 2019-WNP-0356-DU-KKO

II.1.4) Short description

Usługi systemowe w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. od Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Usługi systemowe w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. od Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.
Section IV: Procedure

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo Energetyczne (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako pełniąca funkcje operatora systemu przesyłowego (OSP), jest zobowiązana m.in. do zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz do utrzymywania właściwych parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej w (KSE). Szczegółowe wymagania w tym zakresie określają krajowe regulacje prawne, w tym przede wszystkim akty wykonawcze do Ustawy Prawo Energetyczne oraz zasady pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w Europie kontynentalnej, określone przez międzynarodową organizację ENTSO-E (The European Network of Transmission System Operators for Electricity).

Zadania w powyższym zakresie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. realizuje między innymi poprzez zarządzanie ograniczeniami sieciowymi, w ramach czego jest wykorzystywana usługa dyspozycyjności jednostek wytwórczych (nazywana dalej również „usługa”). Usługa służy do zapewnienia minimalnych, niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy KSE, wielkości generacji mocy czynnej oraz mocy biernej w poszczególnych „miejscach sieci” (węzłach lub obszarach skupiających określone węzły). Zakup Usługi odbywa się według zasad określonych w: (i) Instrukcji Ruchu i eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz (ii) umowie o świadczenie usługi.

W celu skutecznej i efektywnej realizacji zadań w zakresie zarządzania ograniczeniami sieciowymi, OSP zawiera umowy o świadczenie usługi z wytwórcami, których jednostki muszą produkować energię w ilościach zdeterminowanych przez względy bezpieczeństwa funkcjonowania KSE, a jednocześnie charakteryzują się kosztami produkcji energii elektrycznej przewyższającymi ceny rynkowe (trwale bądź okresowo). Umowy o świadczenie Usługi zapewniają wymagana z punktu widzenia bieżącego bezpieczeństwa KSE dyspozycyjność określonych jednostek wytwórczych.

Konieczność świadczenia usługi dyspozycyjności jednostek wytwórczych przez Wykonawcę wynika z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, tj. z warunków pracy KSE, a w szczególności wymagań w zakresie zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa pracy KSE.Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Usługi systemowe w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. od Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.


2019-12-10
Official name: Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.
Postal address: Kazimierska 45
Town: Konin
Postal code: 62-530
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych –odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść Szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano z faksu lub środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli korzystano z innych środków.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
65300000; Electricity distribution and related services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions