Czechia-Prague: Gas turbines

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Prague: Gas turbines
OJEU (High Value) 015118-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: ČEZ, a.s.
National registration number: 45274649
Postal address: Duhová 1444/2
Town: Praha
Postal code: 140 00
Country: CZ
Contact person: Mgr. Petra Neklapilová
Telephone: +420 492112627
E-mail: petra.neklapilova@cez.cz
NUTS code: CZ
Main address (URL): www.cez.cz
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
Elektřina

Section II: Object of Contract


Title:

PPC – Gas Turbine service pack 8 Upgrade


II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je technická modifikace plynových turbín typ SGT5 4000F instalovaných v Elektrárně Počerady, vyrobených ve výrobním závodě Siemens AG a dodaných v roce 2011 a 2012 f. Siemens, s.r.o., za účelem navýšení jejich instalovaného výkonu.

Total Value:
EUR 13800000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Počerady

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je technická modifikace plynových turbín typ SGT5 4000F instalovaných v Elektrárně Počerady, vyrobených ve výrobním závodě Siemens AG a dodaných v roce 2011 a 2012 f. Siemens, s.r.o., za účelem navýšení jejich instalovaného výkonu.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Na základě Affirmation Letter ze dne 5.6.2018 je jediným možným dodavatelem modifikací pro plynové turbíny typ Siemens SGT5-4000F společnost Siemens AG (výrobce plynové turbíny dle EPC dodávky pro elektrárnu Počerady), jejímž výhradním zastoupením ke dni vypsání zakázky byla v České republice firma Siemens, s.r.o. 2. Navrhovaný dodavatel je rovněž vlastníkem veškeré výrobní a konstrukční dokumentace turbín Siemens SGT5-4000F o výkonu 284MWe, včetně výroby jejich náhradních dílů a příslušenství, a je vlastníkem veškeré dokumentace a postupů pro provádění úprav, které je nutné pro plnění předmětu této veřejné zakázky, a tedy je jediným nositelem know-how.

Zadavatel prověřil, ve smyslu ustanovení § 63 odst. 4 ZZVZ, že nelze využít jiného postupu a konstatuje, že nestanovil zadávací podmínky VZ s cílem vyloučit hospodářskou soutěž, z důvodu, že má znalost relevantního trhu týkajícího se možnosti provedení předmětu VZ na tomto typu turbín, jak je uvedeno výše, zadavatel tedy nemůže postupovat jinak, než zakázku zadat výrobci původního zařízení, který je výhradním vlastníkem výrobní dokumentace k původnímu zařízení. Dodávku VZ nemůže uskutečnit žádný jiný dodavatel na trhu.Contract No:
0
II.2.1) Lot No: N006/19/V00032642
Title:

PPC – Gas Turbine service pack 8 Upgrade


2019-12-17

1
Official name: Siemens, s.r.o.
National registration number: 00268577
Postal address: Siemensova 2715 1
Town: Praha
Postal code: 155 00
Country: CZ
Telephone: +420 800909090
E-mail: siemens.cz@siemens.com
NUTS code: CZ
URL: http://www.siemens.com/entry/cz/cz/
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
EUR 13800000

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.uohs.cz
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.uohs.cz

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
42112300; Gas turbines;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions