Poland-Warsaw: Hire of buses and coaches with driver

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Hire of buses and coaches with driver
OJEU (High Value) 015120-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Postal address: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Town: Warszawa
Postal code: 00-940
Country: PL
Contact person: Halina Komasara
Telephone: +48 322532366
E-mail: zakupy.katowice@poczta-polska.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): www.poczta-polska.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami

Reference number: BZA.2600.475.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych regularnego przewozu pracowników POL RD w Katowicach. Świadczenie usługi odbywać się będzie według tras określonych dla poszczególnych zadań w rozkładzie jazdy (załącznik nr 6 do SIWZ i 3.5 do umowy).

Total Value:
PLN 388365.84

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Przewóz pracowników POL RD w Katowicach mikrobusem na trasie: Sosnowiec – WER Zabrze – Sosnowiec.

II.1.4) Short description

Szacunkowa ilość kilometrów na okres trwania umowy wynosi 56.304. Przewidywana ilość osób do przewozu – 20.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Przewóz pracowników POL RD w Katowicach mikrobusem na trasie: Bytom – WER Zabrze – Bytom.

II.1.4) Short description

Szacunkowa ilość kilometrów na okres trwania umowy wynosi 19.584. Przewidywana ilość osób do przewozu – 25.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:

Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Przewóz pracowników POL RD w Katowicach mikrobusem na trasie: Rybnik – WER Zabrze – Rybnik.

II.1.4) Short description

Szacunkowa ilość kilometrów na okres trwania umowy wynosi 56.304. Przewidywana ilość osób do przewozu – 20.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 4
Title:

Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Przewóz pracowników POL RD w Katowicach mikrobusem na trasie: Katowice – WER Zabrze – Katowice.

II.1.4) Short description

Szacunkowa ilość kilometrów na okres trwania umowy wynosi 29.484. Przewidywana ilość osób do przewozu – 20.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 189-460904

Contract No:
BZA.2600.475.2019
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami


2019-11-26

2
2
Official name: PHU Gps-Trans Piotr Gzyl
Postal address: ul. Ceglana 13
Town: Sosnowiec
Postal code: 41-200
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 119364.48
Total Value:
PLN 96842.88

Contract No:
BZA.2600.475.2019
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami


2019-11-26

4
4
Official name: PHU Gps-Trans Piotr Gzyl
Postal address: ul. Ceglana 13
Town: Sosnowiec
Postal code: 41-200
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 76377.60
Total Value:
PLN 84798.72

Contract No:
BZA.2600.475.2019
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami


2019-11-26

2
2
Official name: Skalmar Przewozy Osobowe Mariusz Skowyrski
Postal address: ul. Strzelców Bytomskich 9/82
Town: Bytom
Postal code: 41-902
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 132314.40
Total Value:
PLN 142449.12

Contract No:
BZA.2600.475.2019
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Usługa transportowa regularnego przewozu pracowników POL RD Katowice mikrobusami


2019-11-26

5
5
Official name: PHU Gps-Trans Piotr Gzyl
Postal address: ul. Ceglana 13
Town: Sosnowiec
Postal code: 41-200
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 75773.88
Total Value:
PLN 64275.12

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Body responsible for mediation procedures
Official name: jw
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
60172000; Hire of buses and coaches with driver;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions