Bulgaria-Sofia: Construction-related services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Sofia: Construction-related services
OJEU (High Value) 015125-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-01-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
National registration number: 130277958
Postal address: бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк бизнес център
Town: София
Postal code: 1784
Country: BG
Contact person: Христо Чавдаров
Telephone: +359 28958916
E-mail: hristo.chavdarov@cez.bg
Fax: +359 28272171/ +359 28270332
NUTS code: BG411
Main address (URL): www.cez-rp.bg
Address of the buyer profile (URL): https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false


Section II: Object of Contract


Title:

Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване... (подробно изписано в II.1.4) „Кратко описание“)

Reference number: РРS 19-060

II.1.4) Short description

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда открита процедура с предмет „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) от Агенцията по геодезия, картогарфия и кадастър (АГКК) на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, реф. № РРS 19-060.

Предметът на поръчката е разделен на 3 (три) обособени позиции.

Total Value:
BGN 430409.70

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Упражн. на строит. надзор, оценяване на съотв. на инвест. проекти, геодез. заснемане на изгр. външно електрозахр. и издаване на удостовер. от АГКК на енерг. обекти на територията на гр. София — район „Изток“

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Територията на район „Изток“ обхваща следните райони на Столична община: „Младост“, „Искър“, „Панчарево“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Студентски град“.

II.1.4) Short description

Част от видовете работи и техните количества са, както следва:

— оценяване на съответствието на инвестиционен проект за външно електрозахранване със съществените изисквания към строежите — 200 бр.,

— процедиране издаване на разрешение за строеж — 120 бр.,

— упражняване на строителен надзор при изграждане (включително реконструкция или ремонт) на трансформаторен пост, кабелни линии средно напрежение и кабелни линии ниско напрежение — 120 бр.,

— упражняване на строителен надзор при изграждане, реконструкция на въздушни и/или кабелни линии средно напрежение — 90 бр.,

— упражняване на строителен надзор при изграждане, реконструкция на въздушни и/или кабелни линии ниско напрежение — 180 бр.,

— упражняване на строителен надзор при изграждане, реконструкция на електрически мрежи (въздушни и/или кабелни) ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла — 90 бр., и

— други видове работи, които подробно са описани в количествено-стойностната сметка.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Срок за изготвяне доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 от ЗУТ (работни дни)
Weighting: 4

Criteria: Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ (работни дни)
Weighting: 5

Criteria: Срок за съставяне на акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (работни дни)
Weighting: 3

Criteria: Срок за съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура акт 2 от Наредба № 3/2003 г. (работни дни)
Weighting: 3
Cost/Price
Weighting: 85Description: Item/Lot 2
Title:

Упражн. на строит. надзор, оценяване на съотв. на инвест. проекти, геодез. заснемане на изгр. външно електрозахр. и издаване на удостовер. от АГКК на енерг. обекти на територията на регион Перник—Кюстендил

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: BG414
NUTS code: BG415
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Територията на регион Перник—Кюстендил обхваща Пернишка и Кюстендилска област

II.1.4) Short description

Част от видовете работи и техните количества са, както следва:

— оценяване на съответствието на инвестиционен проект за външно електрозахранване със съществените изисквания към строежите и процедиране издаване на разрешение за строеж — 165 бр.,

— упражняване на строителен надзор, трасиране точките на бъдещото съоръжение, процедиране получаване на разрешение за ползване,

— техническа паспортизация съгласно Наредба № 5/28.12.2006 за техническите паспорти на строежите в съответствие с чл. 176а от ЗУТ: при изграждане/реконструкция на трансформаторен пост до 2х800кVА — 12 бр., при изграждане на електропроводни линии (въздушни или кабелни) средно напрежение — 24 бр., при изграждане на електропроводни линии (въздушни или кабелни) ниско напрежение — 90 бр., при реконструкция на електропроводни линии (въздушни или кабелни) НН и изнасяне на електромерни табла — 35 бр., и

— други видове работи, които подробно са описани в количествено-стойностната сметка.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Срок за изготвяне доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 от ЗУТ (работни дни)
Weighting: 4

Criteria: Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал. 6 от ЗУТ (работни дни)
Weighting: 5

Criteria: Срок за съставяне на акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (работни дни)
Weighting: 3

Criteria: Срок за съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура акт 2 от Наредба № 3/2003 г. (работни дни)
Weighting: 3
Cost/Price
Weighting: 85Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 123-301643

Contract No:
19-382
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Упражн. на строит. надзор, оценяване на съотв. на инвест. проекти, геодез. заснемане на изгр. външно електрозахр. и издаване на удостовер. от АГКК на енерг. обекти на територията на гр. София — район „Изток“


2019-12-16

11
11
0
0
0
Official name: „Строй Експерт Електро 2018“ ДЗЗД
National registration number: 177348091
Postal address: бул. „Ботевградско шосе“ № 247, ет. 5, ап. 2501
Town: София
Postal code: 1517
Country: BG
Telephone: +359 885706208
E-mail: geoexpert_2018@abv.bg
Fax: +359 28603225
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Геоексперт България“ ЕООД
National registration number: 200425291
Postal address: бул. „Ботевградско шосе“ № 247, ет. 5, ап. 2501
Town: София
Postal code: 1517
Country: BG
Telephone: +359 885706208
E-mail: geoexpert_2018@abv.bg
Fax: +359 28603225
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Строй Тех Надзор“ ЕООД
National registration number: 203908733
Postal address: жк. „Младост 1“, бл. 75, вх. А, ет. 2, ап. 2
Town: София
Postal code: 1784
Country: BG
Telephone: +359 887040452
E-mail: stroi_teh@abv.bg
Fax: +359 887040452
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 286587.00

Contract No:
19-385
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Упражн. на строит. надзор, оценяване на съотв. на инвест. проекти, геодез. заснемане на изгр. външно електрозахр. и издаване на удостовер. от АГКК на енерг. обекти на територията на регион Перник—Кюстендил


2019-12-16

9
9
0
0
0
Official name: „Строй Експерт Електро 2018“ ДЗЗД
National registration number: 177348091
Postal address: бул. „Ботевградско шосе“ № 247, ет. 5, ап. 2501
Town: София
Postal code: 1517
Country: BG
Telephone: +359 885706208
E-mail: geoexpert_2018@abv.bg
Fax: +359 28603225
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Геоексперт България“ ЕООД
National registration number: 200425291
Postal address: бул. „Ботевградско шосе“ № 247, ет. 5, ап. 2501
Town: София
Postal code: 1517
Country: BG
Telephone: +359 885706208
E-mail: geoexpert_2018@abv.bg
Fax: +359 28603225
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Строй Тех Надзор“ ЕООД
National registration number: 203908733
Postal address: жк. „Младост 1“, бл. 75, вх. А, ет. 2, ап. 2
Town: София
Postal code: 1784
Country: BG
Telephone: +359 887040452
E-mail: stroi_teh@abv.bg
Fax: +359 887040452
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
BGN 143822.70

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71500000; 71520000; Construction-related services; Construction supervision services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions